Услуги - 5868-2019

07/01/2019    S4    - - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне 

България-София: Оборудване за летателни апарати

2019/S 004-005868

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Услуги

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Министерство на отбраната
000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
Място/места за контакт: дирекция „Отбранителна аквизиция“
На вниманието на: Главен експерт Ц. Белниколов
1092 София
България
Телефон: +359 29220648
Факс: +359 29879693 / +359 29222969

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mod.bg

Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/

Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/integrirana-logistichna-poddrzhka-na-samoleti-pilatus-pc-9m-i-pc-1245

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Отбрана
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Сключване на петнадесети договор към рамково споразумение № УД 03-2 от 23.5.2014 г. за интегрирана логистична поддръжка на самолети Pilatus
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Република БЪЛГАРИЯ

код NUTS BG411

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Извършване на доставки и услуги за самолети PC-9M и PC-12/45.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

34741000, 50210000

II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 1 739 412,29 CHF
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на
1. Цена доставки и услуги 1. Тежест 50
2. Цена доставки и услуги 2. Тежест 30
3. Срок изпълнение на доставките. Тежест 5
4. Срок извършване на услугите. Тежест 15
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
21-28-299; 20-26-150
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 173-299624 от 6.9.2013

Други предишни публикации

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 108-190740 от 6.6.2014

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 143-257761 от 29.7.2014

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 005-005849 от 8.1.2015

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 005-005850 от 8.1.2015

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 253-463659 от 31.12.2015

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 253-463661 от 31.12.2015

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 253-463660 от 31.12.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: УД-03-48
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
21.3.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Pilatus Aircraft Ltd.
Pilatus Aircraft Ltd. MCL Department
6370 Станс
Швейцария
Телефон: +41 416196226
Факс: +41 416196170

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 1 739 412,29 CHF
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
3.1.2019