Roboty budowlane - 5944-2019

08/01/2019    S5    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Mikołów: Roboty izolacyjne

2019/S 005-005944

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Mikołów
276257630
Rynek 16
Mikołów
43-190
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Adamik
Tel.: +48 323248500
E-mail: zam@mikolow.eu
Faks: +48 323248400
Kod NUTS: PL22C

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mikolow.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mikolow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/mikolow
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Numer referencyjny: PN-1/E/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy os. Mickiewicza 22 w Mikołowie.

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i decyzję o pozwoleniu na budowę nr 666/2016 (nr sprawy AB.6740.633.2016.MC) z dnia 8.8.2016 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Mikołów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres robót budowlanych do wykonania:

a) usunięcie wszystkich obcych i niepotrzebnych elementów na elewacji i na dachu, uporządkowanie przebiegu kabli,

b) naprawa i wyrównanie ścian elewacji i fundamentowych,

c) wzmocnienie płyt warstwowych poprzez zastosowanie kotew,

d) izolacja ścian fundamentowych,

e) wymiana instalacji odgromowej, w tym prowadzonej podtynkowo na ocieplonych elewacjach oraz instalacji uziemienia otokowego budynku,

f) wymiana zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych i dostosowaniem balustrad schodów zewnętrznych do aktualnych wymogów wraz z wymianą oświetlenia zewnętrznego przy klatkach schodowych,

g) remont posadzek balkonów i wymiana balustrad oraz ścian osłonowych loggi wraz z usunięciem azbestu,

h) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej balkonowej na nową stolarkę z PCV w tzw. ciepłym montażu wraz z zastosowaniem nawiewników,

i) wymiana drzwi zewnętrznych i naświetli dachowych,

j) ocieplenie od zewnątrz metodą lekką mokrą (ETICS),

k) założenie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

l) ocieplenie stropodachu wraz z kominami, okratkowaniem otworów wentylacyjnych stropodachu,

m) miejscowy remont pokrycia dachowego i daszków nad balkonami,

n) wymiana wszystkich obróbek blacharskich i elementów dylatacji,

o) ułożenie opaski wzdłuż elewacji budynku ze żwiru na geowłókninie wraz z obrzeżem trawnikowym,

p) wymiana na elewacji skrzynek gazowych na nowe, wraz z odsunięciem przyłącza gazowego oraz malowanie tablic elektrycznych, malowanie balustrad schodów zewnętrznych i miejscowa naprawa i malowanie rampy budynku wymiennikowni, malowanie ślusarki zewnętrznej w tym okratowania okien piwnicznych, wymiennikowni i drzwi zewnętrznych w budynku wymiennikowni i rozdzielni elektrycznej,

r) roboty towarzyszące i porządkowe, wraz z montażem rusztowań, oznakowaniem adresu budynku i numeracją klatek schodowych, uporządkowaniem terenu i zieleni wokół budynku po przeprowadzonych robotach,

s) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2 egz).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rodzaj klamek dla stolarki okiennej i drzwiowej wszystkich balkonów i mieszkań na parterze budynku / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zastosowanie taśm paroizolacyjnych i paroszczelnych / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób wykonania zabezpieczenia elewacji antygraffiti / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przetarg nieograniczony zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych – procedura odwrócona.

Wadium w wysokości: 65 000,00 PLN nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Szczegóły wniesienia wadium podano w pkt 8 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy.

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.4.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Dokumentów tych wykonawca nie jest zobowiązany złożyć jeżeli zamawiający je posiada lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych;

6.4.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6.4.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.4.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

6.4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

6.4.9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716)

Zamawiający żąda aby powyższe dokumenty i oświadczenia dotyczące podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca, jak również dotyczące podwykonawcy wskazanego w JEDZ, zostały przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

5.1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej;

b) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat licząc od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, jedną robotę budowlaną, polegającą na termomodernizacji budynku, o wartości roboty min. 1 400 000,00 PLN brutto.

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.4.10. wykazu osób o których mowa w pkt 5.1.2.1. a) b) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

6.4.11. Wykazu robót, potwierdzającego:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji budynku, o wartości roboty min. 1 400 000,00 PLN brutto, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, wraz z załączeniem dowodów określających czy robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

6.1. Do oferty wykonawca dołącza w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wymagania zamawiającego w odniesieniu do sposobu sporządzenia JEDZ:

a) W części II sekcja B „Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy” – nie jest wymagane podanie daty i miejsca urodzenia oraz szczegółowych informacji dotyczących przedstawicielstwa;

b) Należy zwrócić uwagę, że zamawiający żąda wypełnienia w części IV „Kryteria kwalifikacji” odpowiednich rubryk w sekcjach A i C, nie ograniczając się do wypełnienia sekcji α.

Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji dla części V JEDZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wskazano w pkt 16 i 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy.

Zamawiający zamierza ubiegać się o dofinansowanie zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Oś priorytetowa IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”. Konkurs nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Oferty należy składać elektronicznie tylko za pośrednictwem portalu: https://portal.smartpzp.pl/mikolow/

Otwarcie ofert elektronicznych nastąpi w Urzędzie Miasta Mikołowa.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie ofert możliwie jedynie po upływie terminu składania ofert.

Osoby upoważnione: dwie osoby spośród:

Gabriela Ciechacka, Andrzej Muszyński, Zofia Myszor

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

6.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 6.4.1 SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) pkt 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5.zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty winny być wystawione, w terminach określonych w pkt 6.5 SIWZ.

6.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.5.a) SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Portalu: https:/portal.smartpzp.pl/mikolow/

Na stronie internetowej zamawiającego www.bip.mikolow.eu znajduje się informacja o nazwie postępowania z linkiem do Portalu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie od treści ogłoszenia o zamówienia oraz od postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE, lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec innych czynności niż powyżej w terminie 10 dni dni od dnia, w którym powzięto lub, przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Sprawy merytoryczne odwołań reguluje Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kopię odwołania odwołujący przesyła zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2019