Строителство - 5994-2020

08/01/2020    S5    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи

2020/S 005-005994

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Валерия Димитрова-Даалова
Електронна поща: v.daalova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 56860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.burgas.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/38981

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се проектира и изгради анаеробна инсталация с определен капацитет за вход 30 652 т/год., което представлява: 65 % от всички генерирани хранителни отпадъци на територията на РСУО Бургас, 25 % от всички генерирани зелени отпадъци, 6 % от всички генерирани отпадъци от хартия и картон и 4 % от всички генерирани дървесни отпадъци, както и инсталация за компостиране на ферментационния продукт от изхода на инсталацията за анаеробно третиране, както и когенерационен модул за производство на електрическа и топлинна енергия.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 26 026 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Площадката се намира северно от Бургаското езеро, на улица „Крайезерна“, в границите на ПСОВ — Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас с дейности съгласно раздел II.2.4) „Описание на обществената поръчка“ от обявление за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническа оценка на офертата / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Бургас“

II.2.14)Допълнителна информация

По процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.004 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република БЪЛГАРИЯ

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 121-295651
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-ОП19-42/7/
Наименование:

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци в регион Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Балканика Биогаз“
Национален регистрационен номер: 177413332
Пощенски адрес: бул. „България“ № 88, ет. 1, офис 9
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: office@balkanikaenergy.eu
Телефон: +359 24653291
Факс: +359 24197046
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Балканика Енерджи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175410719
Пощенски адрес: бул. „Бългрия“ № 88, ет. 1, ап. офис 10
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1680
Държава: Вануату
Електронна поща: office@balkanikaenergy.eu
Телефон: +359 24653291
Факс: +359 24197046
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: БЕКОН ГмбН
Национален регистрационен номер: 000010513
Пощенски адрес: ул. „Ферингщрасе“ № 7
Град: Харзевинкел
код NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Пощенски код: 85774
Държава: Германия
Електронна поща: office@balkanikaenergy.eu
Телефон: +359 24653291
Факс: +359 24197046
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26 026 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Окръжен съд Бургас
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 101
Град: Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: judge@os-burgas.org
Телефон: +359 56879443
Факс: +359 56879443

Интернет адрес: https://burgas-os.justice.bg/bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП — в 2-месечен срок от публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/01/2020