A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 6131-2021

Submission deadline has been amended by:  74987-2021
08/01/2021    S5

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 005-006131

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozicz Árpád
E-mail: kozicz.arpad@bfk.hu
Telefon: +36 204419536
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001386862020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001386862020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Városliget környezetének közlekedésfejlesztése

Hivatkozási szám: EKR001386862020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71322500 Közlekedési berendezésekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát utca 14–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési szerződés a Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztésekre vonatkozóan.

Ajánlattevő feladata a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom elvezetését szolgáló, egyúttal a Rákosrendező vasútállomást övező barnamezős terület fejlesztését is elősegítő gyűrűs közlekedési kapcsolat és ennek részeként a Szegedi út vonalában a XIII. kerületi Béke teret és a XIV. kerületi Kassai teret összekötő új közúti és villamosvasúti felüljáró, valamint az új gyűrűs szakasz megközelítéséhez szükséges útkapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése. Ajánlattevő feladata továbbá a Városligeten jelenleg keresztülhaladó forgalom csökkentése érdekében a Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Mexikói út csomópontban létesülő két P+R funkciójú, összesen legalább 1500 férőhellyel rendelkező parkolóházhoz kapcsolódó közlekedési kapcsolatok, teljeskörű új infrastruktúra megtervezése, valamint a meglévő infrastruktúra átalakításának, felújításának megtervezése.

A tervezési folyamat megalapozó vizsgálatok készítésével, forgalmi modellezéssel, koncepcionális tervezéssel indul, mely együttesen kezeli a tervezett beruházásokat és vizsgálja azok várható hatásait. Az ezt követő tanulmánytervezési fázis komplex, a Szegedi úti felüljáró és a P+R parkolóházak megközelítésének tervezésének előkészítésén túl kiterjed a Hősök tere gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedés előkészítésére is, a fejlesztések hatásait ugyanis együttesen szükséges megvizsgálni. A Hősök tere gépjárműmentesítésének továbbtervezése – engedélyezési és kiviteli terv szinten – jelen tervezésnek nem képezi tárgyát, de a forgalmi modellezés, az előzetes vizsgálatok (változatelemzés, döntéselőkészítés) és a tanulmánytervek erre vonatkozóan is elkészítendők.

A Szegedi úti felüljáró tekintetében a tervezési folyamat során kiemelten kezelendő a műtárgy városszerkezeti és közlekedéshálózati illeszkedésének biztosítása érdekében a közlekedési szempontokon túl az urbanisztikai, tájépítészeti szempontok összehangolása, és mindezek mellett a térség kötöttpályás közösségi közlekedési fejlesztéseinek figyelembe vétele – ideértve különösen a váci vasútvonal fejlesztését és az M1 millenniumi földalatti vasút potenciális meghosszabbítását -, a XIII. és XIV. kerület lakóterületeinek és Rákosrendező vasútállomás térségének lehetséges átalakulási-fejlődési irányait. A P+R parkolóházak közlekedési kapcsolatainak tervezése során vizsgálandó a Kacsóh Pongrác úti felüljárórendszer közlekedési szerepe a fejlesztések – kiemelten a Kós Károly sétány lezárásának – figyelembe vételével, a felüljáró műszaki átalakíthatósága, gyalogos kapcsolatok biztosítására aluljáró létesítésének lehetőségével, kerékpáros szempontok érvényesítése, átvezetések megoldása.

A tervezés során városi környezetről lévén szó, kiemelten figyelembe veendők a gyalogos, kerékpáros közlekedők szempontjai, a közösségi közlekedés és erre való módváltás ösztönzése, a térrendezés, lehetőség szerint a zöldfelületek növelése, funkcionalitás, városképbe illeszthetőség.

Tervező feladata a tanulmánytervek elkészítése során Megrendelői döntés szerint kiválasztott változatokra minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek, tendertervek készítése, továbbá a kivitelezéshez szükséges összes, jogerős építési engedély és szükséges hozzájárulás megszerzése. A tervezési feladat kiterjed minden olyan kapcsolódó tervdokumentáció és alátámasztó munkarész elkészítésére is, melyek egyrészről a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzéséhez, másrészről az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez szükségesek.

Tervező feladata a fentieken túl a projekt tervezéséhez és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatalához szükséges egyeztetetések lebonyolítása, részvételiségre irányuló tevékenységekben Megrendelő támogatása, vizualizációs feladatok ellátása.

A Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó közlekedésfejlesztések projekt során az alábbi mennyiségi tartalommal kell számolni:

1. komplex tanulmány kidolgozása minden közlekedési szakág vonatkozásában, összközlekedési forgalmi modellezéssel (EFM),

2. 1,8 km új kétvágányú villamospálya,

3. 3 pár új akadálymentes villamosmegállóhely,

4. min. 3500 m közúttervezési feladat,

5. 700 m hosszú új felüljáró műtárgy tervezése, melynek legnagyobb támaszköze 80-100 m, és a felüljáró – a támaszközök összességében – legalább 7, de pontosan az elkészítendő Tanulmányterv által meghatározott számú vágányt áthidal

6. meglévő csomóponti felüljáró műtárgyak áttervezése (Ógyalla utcai felüljáró, Kacsóh Pongrác úti felüljáró)

7. gyalogos és kerékpáros infrastruktúra tervezés a közúti tervezésekkel párhuzamosan

8. térrendezés, zöldfelületi tervezés

Elvégzendő tervezési feladatok:

— Előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció leszállítása és az illetékes Hatóság részére a szükséges példányszámban történő benyújtása, a benyújtás Megrendelő felé történő igazolása. Amennyiben a Hatóság előírja, Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, A környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való részvétel,

— Műszaki koncepciót véglegesítő megalapozó vizsgálatok elvégzése, koncepcionális tervezés,

— Tanulmánytervek készítése, döntéselőkészítő tanulmányok, változatelemzés,

— Hatályos településrendezési eszközök vizsgálata, szükséges adatszolgáltatása és közreműködés a módosításban,

— Előzetes Régészeti Dokumentáció elkészítése,

— Kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása,

— Bírálati engedélyezési tervek elkészítése és tervbemutatójának megtartása, beérkezett észrevétel átvezetése,

— Engedélyezési tervek készítése valamennyi szakág vonatkozásában,

— Tulajdonosi, Kezelői és Üzemeltetési Határok tervének elkészítése és jóváhagyatása,

— Bontási és felújítási tervek készítése,

— Megvalósításhoz szükséges összes jogerős engedély, beleértve minden hozzájárulást és jóváhagyást, megszerzése valamennyi terv esetén – építési engedély megszerzése,

— Közművek tekintetében az engedélyek megszerzéséhez szükséges teljeskörű engedélyezési dokumentáció elkészítése, elvi engedélyek beszerzése,

— Kiviteli tervek készítése valamennyi szakág vonatkozásában, minden engedély és hozzájárulás megszerzése,

— Megvalósításhoz szükséges, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési tenderdokumentáció elkészítése (3., 4., 5. kötet),

— Vezetői tájékoztatást szolgáló anyagok elkészítése,

— Kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátásához háttéranyag előállítása minden tervfázisban (látványtervek, infografikák, egyéb szükséges adatok).

A mennyiségek, lehatárolások irányadók, a pontos értékeket, követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M2.1.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. M2.2.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M2.3.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. M2.4.) műszaki, szakmai alkalmassági pont szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik közlekedésmérnök/építőmérnök vagy azzal egyenértékű képzettséggel és legalább 36 hónap közlekedési forgalmi modellezésben szerzett tervezői gyakorlattal. / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 650
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megjelölt 650 munkanap alatt 650 naptári napot ért. A tervezőre vonatkozó határidőket annak ismeretében állapította meg Ajánlatkérő, hogy a tervezői feladatok a 2006. évi LIII. tv. szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz kapcsolódik. Amennyiben az építési és egyéb hatósági engedélyezési eljárások megindítását megelőző 30. napig a beruházás mégsem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak, úgy ezen tény a Kbt. 141.§ (4) a) pontja szerinti körülménynek minősül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1)-(2) bekezdés, 4. § és 8. §, 12-16. §-aiai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem MAGYARORSZÁGon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek be kell nyújtania.

Nyilvántartásban szereplés:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági minimum követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 (X.30.) Korm rendelet. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (7) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (közlekedési infrastruktúra tervezés) árbevétele nem éri el az 1 100 000 000,-Ft-ot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését valamennyi referencia tekintetében megadva:

– a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),

– a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;

– a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint,

O ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;

O ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, képzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben nem rendelkezik:

M1.1.) Összesen legalább 1 km hosszú, új vagy meglévő nyomvonalon tervezett, közúti villamosvasúti infrastruktúra engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése tárgyú referenciával, mely tartalmazott legalább 1 db villamosmegállóhely tervezést.

A követelmény legfeljebb 2 referenciával teljesíthető.

M1.2.) Legalább 2 km hosszú, belterületi, városi környezetben meglévő közút felújítására vagy új közút létesítésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése tárgyú referenciával.

A követelmény legfeljebb 2 referenciával teljesíthető.

M1.3.) Legalább 1 db új, minimum 50 m támaszközű, minimum 120 m összhosszúságú, minimum öt vasúti vágány feletti belterületi közúti híd tervezésére vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek és/vagy tender terveinek elkészítése tárgyú referenciával.

A követelmény legfeljebb 1 referenciával teljesíthető.

M1.4.) Legalább 1 db villamosvasutat is tartalmazó közlekedési projekthez kapcsolódó tanulmány(terv) kidolgozása.

A követelmény legfeljebb 1 referenciával teljesíthető.

Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolására is felhasználható.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M2.1.) Legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik KÉ-K és/vagy KÉ-KK tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és

Legalább 36 hónap közúti közlekedési építmények tervezésén szerzett vezető tervezői gyakorlattal valamint 36 hónap projektvezetői tapasztalattal.

Ajánlatkérő elfogadja a 36 hónap közúti közlekedési építmények tervezésén szerzett vezető tervezői gyakorlatot és a 36 hónap projektvezetői tapasztalatot oly módon is, hogy azt a szakember külön-külön időszakban teljesítette, illetve olyan módon is, hogy az részben vagy egészében ugyanabban az időszakban valósult meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés szerinti korlátozással él, mivel az olyan alapvető fontosságú feladatot végez, mely esetben nem megengedhető más szervezet kapacitására való támaszkodás.

Ajánlatkérő „projektvezető” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tart a megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

M2.2.) Legalább 1 fő vasúti pályatervező szakemberrel, aki rendelkezik KÉ-VA tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal ra 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és legalább 36 hónap vasúti közlekedési építmények tervezésén szerzett tervezői gyakorlattal.

M2.3.) Legalább 1 fő vasúttervező szakemberrel, aki rendelkezik KÉ-VV tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és

Legalább 36 hónap vasúti villamos berendezések, áramellátás tervezése területen tervezésén szerzett tervezői gyakorlattal.

M2.4.) Legalább 1 fő hídtervező szakemberrel, aki rendelkezik HT tervezői jogosultsággal (vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint) és

Minimum 36 hónap híd -és különleges szerkezet tervezésén szerzett tervezői gyakorlattal valamint rendelkezik engedélyezési vagy kiviteli terv szintű vasút fölötti vasúti híd tervezési gyakorlattal.

Ajánlatkérő vasút alatt országos nagyvasutakat, közúti vasutat, helyi érdekű vasutat (HÉV) érti.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

– M2.1.) KÉ-K vagy KÉ-KK

– M2.2.) KÉ-VA

– M2.3.) KÉ-VV

– M2.4.) HT

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítési szakasz nettó szerződéses értékének (a késedelemmel érintett teljesítési szakaszra vonatkozó, nettó) tervezési díjrészlete. A késedelmi kötbér napi mértéke (ami a teljes egyértelműség kedvéért a késedelem minden egyes naptári napjára fizetendő) a kötbéralap 0,5 %-a. A késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg - teljesítési szakaszonként külön-külön - nem haladhatja meg az adott (a késedelemmel érintett) teljesítési szakaszra vonatkozó kötbéralap 10 %-át (tíz százalék).

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett teljesítésre jutó nettó szerződéses ellenérték (amennyiben ez megállapítható), a hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 10 %-a (tíz százalék).

Szerződésszegési kötbér: szerződésszegési kötbér mértéke szerződésszegésenként 200 000,- Ft (kétszászezer forint). A szerződésszegési kötbér egyszeri tétel, szerződésszegésenként egyszer érvényesíthető.

Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti teljes, ÁFA nélkül számított tervezési díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a.

Jótállás: az utolsó teljesítési szakasz szerződésszerű átadás-átvételének lezárását követő 36 hónapig, a szerződésben részletezett módon..

Teljesítési biztosíték: összege a nettó, ÁFA nélkül számított Vállalkozási Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Jótállási biztosíték: teljes mértéke a nettó, ÁFA nélkül számított Vállalkozási Díj 5 %-a. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezet szerinti számlák benyújtására jogosult.

Előleg: Nyertes ajánlattevő a a nettó, ÁFA nélkül számított Vállalkozási Díj 3 %-ával megegyező mértékű előleg igénylésére jogosult. (Részletek a szerződéstervezetben.)

Az ellenszolgáltatás a tervező által megfelelően kiállított számlák alapján kerülnek kifizetésre a Kbt.135.§(1),(5)-(6),(10)-(12)bek és Ptk.6:130§(1)-(2)bek. rendelkezései alapján. A számlázással kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.

A feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet és a műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/02/2021
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/02/2021
Helyi idő: 16:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §. (1) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001386862020

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az ár részszempontnál a fordított arányosítás, a szakemberek tapasztalata részszempontnál az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5)-(6) bekezdése szerinti dokumentumokat.

3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.

4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

5) A Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

6) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.

7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint.

8) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

9) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: eljárást megindító felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja.

10) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

11) Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell tervezői felelősségbiztosítással: a szerződés hatálya és a jótállás időtartama alatt legalább 100 000 000 Ft/év és 50 000 000 Ft/káresemény mértékben.

12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783

14) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a ME által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.

15) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplő részére biztosítja.

16) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A-C. §-ai tartalmaz.

17) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

18) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

19) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII.törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.

20) Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdésre való hivatkozással feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A Kbt. 53.§ (6) bekezdés alkalmazásának oka, hogy Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti: amely miatt az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja és 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja; vagy a Kbt. 53. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó – 131. § (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerint e szerint felfüggesztő feltételként köti ki.

21) A közbeszerzés tárgya szakmai egységet képez, így nem határozhatók meg külön teljesíthető részfeladatok. A teljesítés során elkészítendő és leszállítandó dokumentumok időben elkülöníthetőek ugyan, de a tervezés olyan speciális tartalommal bír, amely során egymásra épülő tervezési lépések szükségesek a munka során. Az egyes munkarészek bármelyikében történő változtatás a többi munkarész bemenő paramétereként hatással van azon feladatrész eredményére. Amennyiben a tervezési feladat részekre történő bontása megengedett lenne, úgy az olyan időbeli elhúzódást eredményezne, amellyel a feladatok teljesülése ellehetetlenül, az elvárt tartalmi minőség pedig nem biztosítható.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/01/2021