Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 6228-2018

09/01/2018    S5

Malta-La Valletta: Verlening van diensten van deskundigen inzake de herziening, actualisering en verdere ontwikkeling van EASO-materiaal voor professionele ontwikkeling voor leden van gerechtshoven en rechtbanken.

2018/S 005-006228

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 227-472182)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Plaats: Valetta
NUTS-code: MT MALTA
Postcode: MRS 1917
Land: Malta
Contactpersoon: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.easo.europa.eu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van diensten van deskundigen inzake de herziening, actualisering en verdere ontwikkeling van EASO-materiaal voor professionele ontwikkeling voor leden van gerechtshoven en rechtbanken.

Referentienummer: EASO/2017/589
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De raamovereenkomst behelst de verlening van diensten van deskundigen voor de herziening, actualisering en verdere ontwikkeling van EASO-materiaal voor leden van gerechtshoven en rechtbanken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 227-472182

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 10/01/2018
Te lezen:
Datum: 17/01/2018
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

IV.2.7)

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

In plaats van:

Datum: 16.1.2018

Plaatselijke tijd: 14:00

Te lezen:

Datum: 23.1.2018

Plaatselijke tijd: 14:00