Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 6552-2020

08/01/2020    S5    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Krosno: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2020/S 005-006552

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
E-mail: przetargi@pwsz.krosno.pl
Tel.: +48 134375535
Faks: +48 134375511

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pwsz.krosno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów uczelni przy ul. Dmochowskiego 12 w Krośnie

Numer referencyjny: DTG/212/ZP-7/19
II.1.2)Główny kod CPV
38000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) część I przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do laboratorium odnawialnych źródeł energii,

b) część II przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do badań wytrzymałościowych do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich,

c) część III przedmiotu zamówienia – dostawa stendu badawczego z siłownikami do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich,

d) część IV przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do laboratorium inżynierii drogowej,

e) część V przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do laboratorium górnictwa i geotechniki,

f) część VI przedmiotu zamówienia – dostawa sprzętu do laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności, oraz laboratorium dla kierunku Zielarstwo,

g) część VII przedmiotu zamówienia – dostawa dygestoriów i stołów laboratoryjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 023 975.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium odnawialnych źródeł energii

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
30200000
30210000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ogniwo paliwowe – 1 szt.

Aparatura do badań akustycznych – 1 szt.

Turbina gazowa – 1 szt.

Aparatura do badania charakterystyki układów kogeneracyjnych – 1 szt.

Aparatura do badania sprawności energetycznej – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do badań wytrzymałościowych do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Uniwersalny system do badań własności wytrzymałościowych dla obciążeń min. 600 kN – 1 szt.

System pomiarowy z zakresu tensometrii oporowej – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa stendu badawczego z siłownikami do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Stend badawczy z siłownikami do Laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium inżynierii drogowej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
30200000
30210000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wiertnica mobilna zintegrowana na przyczepie – 1 szt.

Ugięciomierz dynamiczny – 1 szt.

Profilograf laserowy – 1 szt.

Ugięciomierz belkowy Benkelmana – 1 szt.

Profilograf ręczny – 1 szt.

Ubijak i prasa Marshalla – 1 kpl.

Piktometry – 1 kpl.

Zestaw sit – 1 kpl.

Zestaw próżniowy do odpowietrzania – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium górnictwa i geotechniki

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do oznaczania BZT w wodzie i ściekach – 1 kpl.

Uniwersalna elektro-hydrauliczna wyciskarka do próbek – 1 szt.

Bęben Los Angeles – 1 szt.

Bęben Micro Devala – 1 szt.

Ucierak moździerzowy – 1 szt.

Waga Baroid – 1 szt.

Prasa filtracyjna – 1 szt.

Lejek Marsh’a – 1 szt.

Lepkościomierz – 1 szt.

Zestaw do pomiaru zapiaszczenia – 1 szt.

Szirometr – 1 szt.

Przyrząd do pomiaru zawartości fazy stałej – 1 szt.

Urządzenie współczynnika filtracji, komora badawcza i cylinder do piasków i żwirów – 1 kpl.

Mikroskop do obserwacji w świetle odbitym, z kamerą cyfrową, z dedykowanym oprogramowaniem, zestaw obiektywów – 1 kpl.

Kamera wodoszczelna do badań stanu technicznego studni – 1 szt.

Fotometr z wyposażeniem standardowym (kabel interfejsu do fotometru, wzorce) – 1 szt.

Sonda Dynamiczna Lekka SD-10 – ręczna – DPL (obciążnik 10 kg) zestaw do 10 m p.p.t. – 1 szt.

Przyrząd do badania wskaźnika CBR z wyposażeniem – 1 szt.

Zestaw do badań gruntów RKS – 1 kpl.

Stacja monitoringu powietrza i promieniowania elektromagnetycznego – 2 szt.

Konduktometr – 1 szt.

Program komputerowy do elektrooporówki – 1 szt.

GPS – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności, oraz laboratorium dla kierunku Zielarstwo

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
42200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do oznaczenia jakości mikrobiologicznej wody i innych produktów płynnych – 1 kpl.

Zestaw homogenizatora typu Stomacher z wyposażeniem – 1 kpl.

Zestaw do wykrywania i analizy grzybów w powietrzu i na powierzchniach – 1 kpl.

Zestaw do oceny jakości mikrobiologicznej wody i innych cieczy – 1 kpl.

Gastronomiczna kuchenka elektryczna – 2 szt.

Chłodziarko-zamrażarka – 1 szt.

Suszarka laboratoryna – 1 szt.

Urządzenie kuchenne do wszechstronnego zastosowania z osprzętem-1 szt.

Prasa ślimakowa do wytłaczania oleju na zimno – 1 szt.

Automatyczne urządzenie do makaronu – 1 szt.

Wielofunkcyjny mikser z osprzętem – 1 szt.

Urzadzenie służace do wyciskania soku z warzyw, owoców i ziół z osprzętem – 1 szt.

Urządzenie do mielenia i rozdrabniania produktów spożywczych z osprzętem – 1 szt.

Cyfrowy refraktometr Abbego – 1 szt.

Refrakto-polarymetr do oznaczania fruktozy i wody w miodzie – 1 szt.

Wagosuszarka – 2 szt.

Waga laboratoryjna - analityczna – 1 szt.

Waga laboratoryjna - precyzyjna – 2 szt.

Waga laboratoryjna - techniczna – 1 szt.

Mikroskop stereoskopowy z kamerą, osprzętem i laptopem do obsługi – 1 kpl.

Stanowisko z binokularami – mikroskop binokularowy – 10 kpl.

Mikroskop – 1 szt.

Zamrażarka szafowa – 1 szt.

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza – 1 szt.

Komora do badań in vitro – 1 szt.

Wagosuszarka – 1 szt.

Wirówka z wymiennymi rotorami – 3 szt.

Wytrząsarka sitowa laboratoryjna z sitami molekularnymi – 1 szt.

Gęstościomierz przenośny – 1 szt.

Mętnościomierz na podczerwień – 1 szt.

Młynek laboratoryjny – 1 szt.

Lampa UV do odczytu płytek cieczowej chromatografii cienkowarstwowej – 1 szt.

Cyfrowy aparat do badania temperatury topnienia – 1 szt.

Kamera do mikroskopu – 1 szt.

Kalorymetr – 1 szt.

Piec muflowy do oznaczania popiołu – 1 szt.

Wyparka prózniowa z pompą i kontrolerem – 1 szt.

Lepkościomierz rotacyjny – 1 szt.

Suszarka laboratoryjna – 1 szt.

Wytrząsarka laboratoryjna z platformami – 1 szt.

Analizator Bliskiej Podczerwieni – 1 szt.

Kolorymetr wraz z osprzętem – 1 szt.

Liofilizator – 1 szt.

Spektrofotometr UV-VIS – 1 szt.

Polarymetr – 3 szt.

Łaźnia wodna wraz z wyposażeniem – 3 kpl.

Mieszadła mechaniczne – 6 szt.

Mieszadła magnetyczne – 6 szt.

Waga analityczna – 2 szt.

Zamrażarka laboratoryjna – 1 szt.

Demineralizator wody – 1 szt.

Homogenizator ultradźwiękowy z wyposażeniem – 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dygestoriów i stołów laboratoryjnych

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000
39181000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dygestorium 1 do Laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności – 2 szt.

Dygestorium 2 do Laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności – 1 szt.

Dygestorium 1 do laboratorium zielarstwa – 3 szt.

Dygestorium 2 do laboratorium zielarstwa – 1 szt.

Stoły wyspowe do laboratorium zielarstwa – 4 szt.

Stół wagowy do laboratorium zielarstwa – 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-003/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 208-506764
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium odnawialnych źródeł energii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Polna 21
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 393 577.23 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 469 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu do badań wytrzymałościowych do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zwick Roell Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Muchoborska 18
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 54-424
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 968 308.94 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 254 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa stendu badawczego z siłownikami do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Bad-Mat” Witold Morawski
Adres pocztowy: ul. Belgradzka 52, lok. 32
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-793
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 422 764.23 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 659 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium inżynierii drogowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ToRoPoL Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Czarna Droga 29
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-620
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 331 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 394 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium górnictwa i geotechniki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Polna 21
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 546 031.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 585 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności, oraz laboratorium dla kierunku Zielarstwo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Alchem Grupa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Polna 21
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 156 882.11 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 246 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

Dostawa dygestoriów i stołów laboratoryjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Koettermann Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Szamocka 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 296 180.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 416 775.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Na czynności, o których mowa w ust. 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020