Dienstleistungen - 6688-2023

Submission deadline has been amended by:  71545-2023
04/01/2023    S3

Rumänien-București: Technische Hilfe

2023/S 003-006688

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala de Administrare a Unitatilor de Invatamant si de Sport Sector 4
Nationale Identifikationsnummer: 38248861
Postanschrift: Strada: Bulevardul George Cosbuc, nr. 6-16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ana-Maria Mocanita
E-Mail: office@dgauis.ro
Telefon: +40 786883180
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgauis.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Nationale Identifikationsnummer: RO 4316422
Postanschrift: Strada Coşbuc George, poet, Nr. 6-16
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO România
Postleitzahl: 040532
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): IORDANA HUDISTEANU
E-Mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefon: +40 213360360
Fax: +40 213360360
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ps4.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.ps4.ro
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Sector 4
Nationale Identifikationsnummer: 29481212
Postanschrift: Strada Straduintei, Nr. 1, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO România
Postleitzahl: 041776
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Daniela Silvia Hrynczuk
E-Mail: achizitiipublice@deps4.ro
Telefon: +40 0214600509
Fax: +40 0214600509
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.e-licitatie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4
Nationale Identifikationsnummer: 17226151
Postanschrift: Strada Olteniţei, Nr. 252-254, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO România
Postleitzahl: 041334
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Dragoș-Vasile Pelmuș
E-Mail: achizitii@dgaspc4.ro
Telefon: +40 372715100
Fax: +40 372713885
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgaspc4.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.dgaspc4.ro
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrul European Cultural și de Tineret “Nicolae Bălcescu”
Nationale Identifikationsnummer: 4266170
Postanschrift: Strada 11 Iunie, Nr. 41, Sector: 4
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO România
Postleitzahl: 040171
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ALEXANDRU ADRIAN ALEXANDRESCU
E-Mail: ccnb4@yahoo.com
Telefon: +40 213364340
Fax: +40 0213366375
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.e-licitatie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161429
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru prestari servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI

Referenznummer der Bekanntmachung: 38248861/2022/05
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71356200 Technische Hilfe
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prezenta documentaţie de atribuire conţine cerinţele, criteriile, regulile şi informaţiile necesare pentru a asigura potenţialilor ofertanţi o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru având ca obiect servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 614 784.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul achizitiei va fi reprezentat de servicii de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioada de 48 de luni.

Estimarile cantitatilor maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru si a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in cuprinsul caietului de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 826.848,00 lei fără TVA.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pentru o perioadă de 24 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioada de 48 luni;

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantitati minime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 2 luni; cantitati maxime: prestarea serviciilor de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, pe o perioadă de 6 luni.

Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Timpul de intervenție la avarii / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitate de indeplinire:

Se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente justificative sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor.

Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. Daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2, art.167, alin. 2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

- Ana-Maria Mocăniță – Director General

- Paul Petrea – Șef Birou

- Florina-Aurelia Enache – Șef Birou

- Marius Neagu – Șef Serviciu

- Baluta Daniel- functia - PRIMAR;

- Pelmus Dragos Vasile – Director General Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;

- PARASCHIV Marius-Cătălin – Director General Centrul EUROPEAN CULTURAL ȘI DE TINERET ”NICOLAE BĂLCESCU”,

- DINU Gheorghina – Director Executiv Directia Generala de Evidenta a Persoanelor;

Cerinta nr. 3: Declaratie pe proprie raspundere conform Regulament (UE) 2022/576

Declaratia pe proprie raspundere, conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei, cu informatii aferente situatiei lor. Inclusiv subcontractantii declarati in derularea contractului vor trebui sa depuna aceasta declaratie la momentul introducerii lor in contract.

Cerinta nr. 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Precizari:

- in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului că poate să desfășoare partea sa din contract;

- cerința se aplică și pentru subcontractanți, care completeaza informațiile aferente situației lor la nivelul DUAE distinct;

- informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării lor.

Cerinta nr. 2: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dețină autorizație operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, conform art. 4 din Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:

Se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizația de operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI aflată în termen de valabilitate la momentul depunerii ofertelor, sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 10 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire.

Precizări:

- în cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie să depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului că este autorizat să desfașoare partea sa din contract;

- cerința se aplică și pentru subcontractanți, care completează informațiile aferente situației lor la nivelul DUAE distinct;

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanții trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au prestat si dus la bun sfarsit, in conformitate cu normele profesionale in domeniu, servicii similare de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTI, a caror valoare la nivelul unui singur contract, sa fie de cele putin 800.000,00 lei fără TVA.

Proportia de subcontractareOfertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificat de asigurare a calitatii - ISO 9001 sau echivalent, pentru activități de supraveghere tehnică a echipamentelor din domeniul ISCIR prin operator RSVTINote:Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte.Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa si depune DUAE cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, activitatile derulate in cadrul contractului, perioada de derulare, valoarea acestora in lei fara TVA, data si numarul documentului de receptie, precum si orice alte informatii relevante care fac dovada preliminara a indeplinirii cerintei.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016. Aceste documentele justificative, pot fi: certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de receptie/parti relevante ale contractului, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara.Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere.In cazul in care contractul prezentat ca experienta similara a fost executat ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare - se vor avea in vedere prevederile art. 14 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017. Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vedere cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Pentru anul 2022 cursul de referinta se va raporta la cursul BNR aferent datei limita de depunere a ofertelor.Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE.In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind sustinerea tehnica si/sau profesionala acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.b) documentele din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.

In cazul in care va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat.In situatia in care ofertantul indeplineste cerinta de capacitate tehnica si profesionala utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informații privind utilizarea capacității altor entități".Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire.Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in:- partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic",- partea III "Motive de excludere".- partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor";- partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala.Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat sa rezulte activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Documentul justificativ este Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii emis de un organism de certificare independent sau orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta, daca prin aceste probe sau dovezi se confirma autoritatii contractante asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 10
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Licitatia electronica se va desfasura într-o singura runda.

Durata rundei va fi de o zi lucratoare.

Elementul ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul ofertei.

Entitatea Contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.

La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatori economici înregistrati în SICAP,si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza.

Informatii disponibile pt conectare si înregistrare la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta - da;

Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie - nu;

Licitatia se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului - nu;

Se va utiliza pasul de licitare electronica - nu;

Acordul cadru se va incheia cu primii 10 ofertanti clasati dupa finalizarea etapei de licitatie electronica

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/02/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/02/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitare clarificari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura de atribuire vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

În situatia în care 2 sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescatoare a pretului ofertat, iar stabilirea castigatorului se va face in functie de pretul ofertat (cel mai mic pret castiga). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare mai multe oferte egale, autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu toti cei clasati pe primele 10 locuri ale clasamentului.

In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre Autoritatea Contractanta. In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii.

Atribuirea Contractului Subsecvent se va face catre ofertantul (devenit semnatar al Acordului Cadru) clasat pe primul loc in clasamentul final pt. atribuirea Acordului Cadru. Operatorii economici declarati castigatori se obliga sa dea curs invitatiei pt. incheierea contractului subsecvent. Daca operatorii economici cu care se incheie contractul subsecvent nu presteaza activitatea la timp si/sau calitatea serviciilor nu este cea solicitata, se rezilieaza contractul (cu consecintele legale si contractuale ce se impun) si se va transmite invitatie de semnare a contractului subsecvent pt. cel clasat pe al doilea loc si tot asa.

In cazul in care operatorul economic declarat castigator caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pt. incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractului depaseste cantitatea min. estimata pentru un contract subsecvent si/sau este deja implicat in realizarea altui contract subsecvent care se deruleaza in paralel cu cel ce se doreste a fi atribuit, acesta va invoca si justifica aceasta situatie care conduce la refuzul semnarii unui alt contract subsecvent (fara a exista repercursiuni/sanctiuni din partea autoritatii contractante).

Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere oferte: 18 zile.

Clarificarile solicitate dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pt. depunerea ofertelor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/12/2022