Usługi - 7112-2021

08/01/2021    S5

Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości

2021/S 005-007112

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Pietruszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Inwestycji Strategicznych, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
E-mail: inwestycje.strategiczne@umwm.malopolska.pl
Tel.: +48 126160351
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.malopolska.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości.....

Numer referencyjny: IS-I.272.13.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72212440 Usługi opracowywania oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości („system”) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w treści zamówienia wraz z zainstalowaniem go na Infrastrukturze zamawiającego, z dostawą niezbędnego oprogramowania wraz z licencjami oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 915 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48443000 Pakiety oprogramowania do rachunkowości/księgowości
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48810000 Systemy informacyjne
48211000 Pakiety oprogramowania dla wzajemnej współpracy platform
72330000 Usługi w zakresie standaryzacji i klasyfikacji zawartości lub danych
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
80533100 Usługi szkolenia komputerowego
48440000 Pakiety oprogramowania do analizy finansowej i rachunkowości/księgowości
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości („system”) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w treści zamówienia wraz z zainstalowaniem go na Infrastrukturze zamawiającego, z dostawą niezbędnego oprogramowania wraz z licencjami oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM).

3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących etapach:

1) etap 0: organizacja projektu;

2) etap I: analiza i projekt techniczny;

3) etap II: dostarczenie oprogramowania;

4) etap III: wdrożenie;

5) etap IV: szkolenia dla administratorów i użytkowników;

6) etap V: przygotowanie startu produkcyjnego systemu;

7) etap VI: start produkcyjny i świadczenie asysty powdrożeniowej.

8) serwis utrzymaniowy.

9) usługi rozwoju

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: poziom dojrzałości oferowanego przez wykonawcę systemu na dzień składania ofert / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: prezentacja próbki systemu / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM). Nr projektu RPMP.02.01.01-12-0135/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 097-231668
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/01/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Rekord SI sp. z o.o.
Adres pocztowy: Kasprowicza 5
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 12 978 378.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 915 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2021