Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 7202-2023

06/01/2023    S5

Danmark-Vejen: Badelifte

2023/S 005-007202

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejen kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolai Møller
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vejen.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 29189811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6800
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vardekommune.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/vejen-kommune/tenderinformationshow.aspx?Id=129639
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Loftlifte

Sagsnr.: 129639
II.1.2)Hoved-CPV-kode
42416110 Badelifte
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører køb og levering af loftlifte (stationære personløftere) til Varde Kommune og Vejen Kommune. Fritstående personløftere er ikke omfattet af dette udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42416300 Lifte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Varde Kommune og Vejen Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører køb og levering af loftlifte (stationære personløftere) til Varde Kommune og Vejen Kommune. Fritstående personløftere er ikke omfattet af dette udbud.Efter udbuddets afslutning handler de i udbuddet deltagende kommuner med den valgte leverandør som individuelle juridiske parter. Det betyder, at hver deltagende kommune er en selvstændig juridisk enhed, hvilket medfører, at der skal indgås særskilt aftale med hver af de deltagende kommuner. Tovholderkommunen fortsætter efter indgåelse af rammeaftalerne som koordinator for den indgåede indkøbsaftale. Alle forhold vedrørende rammeaftalen, som har relevans for alle de deltagende kommuner, forsøges kommunikeret via tovholder. Uanfægtet at der er tale om separate rammeaftaler, koordinerer Tovholderkommunen prisreguleringer samt stillingtagen til eventuel forlængelse.Den anslåede værdi af rammeaftalerne, kan grundet ændringer i aftaleperioden ændres i både op- og nedadgående retning alt efter ordregivers behov. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med større anlægsprojekter. Rammeaftalerne vil derfor have en maksimal værdi, der er 25 % højere end den ovenfor angivne estimerede værdi. Dvs. rammeaftalerne har en samlet maksimal værdi på 7.500.000 kr.Uagtet at der på baggrund af nærværende udbud indgås selvstændige rammeaftaler, anses rammeaftalerne først som værende udtømt og bringes øjeblikkeligt til ophør, såfremt den maksimale værdi samlet set opbruges på tværs af rammeaftalerne.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Reparation / Vægtning: 13
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceeftersyn / Vægtning: 13
Kvalitetskriterium - Navn: Rengøring / Vægtning: 3,25
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed i betjening / Vægtning: 35,75
Pris - Vægtning: 35
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge aftalen med 2 x 12 måneder. Udnyttelse af option sker i givet fald på uændrede aftalevilkår

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 134a, § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Udbyder forpligtet til at udelukke Tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1:- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljøområdet- Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet- Tilsidesættelse af forpligtelser på arbejdsretslige område- Konkurs- Insolvens- Tvangsakkord uden for konkurs- En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret- Aktiver, der administreres af en kurator- Erhvervsvirksomheden er indstillet- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv- Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren- Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure- Skyldig i afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure- Ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land hvor ansøger eller tilbudsgiveren er etableret, på både over og under 100.000 kr.Ved en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium) bedes Tilbudsgiver angive dette i ESPD’et. Herudover bedes de øvrige virksomheder, der deltager i sammenslutningen, hver udfylde og fremsende et særskilt ESPD i overensstemmelse med nærværende udbud. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e).Endvidere skal Tilbudsgiver (konsortium) være opmærksom på i forbindelse med den endelige dokumentation at vedlægge konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave, samt bekræfter, at de hæfter solidarisk, ubetinget og direkte med et selskab, som efter kontrakttildeling måtte blive stiftet med henblik på udførelse af den tildelte opgave.Konsortieerklæring kan rekvireres i forbindelse med indhentning af dokumentation.Hvis Tilbudsgiver, under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1, i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen, skal de krævede oplysninger afgives for samtlige enheder og det skal specificeres, hvor tilbuddet baserer sig på den anden enhed. Desuden skal de enkelte deltageres ydelser/roller angives.Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være Tilbudsgiver og den/de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes.Støttende enheder skal ligeledes selv udfylde og underskrive ESPD. Krav vedrørende dokumentation af ESPD i pkt. 2.5.7 gælder ligeledes for støttende enheder.Endvidere skal Tilbudsgiver være opmærksomme på i forbindelse med den endelige dokumentation at vedlægge støtteerklæring, hvormed enheden erklærer at stille alle nødvendige ressourcer til rådighed for Tilbudsgiver i hele kontraktens løbetid.Støtteerklæring kan rekvireres ved Udbyder i forbindelse med indhentning af dokumentation.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers årsomsætning for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers årsomsætning skal være på minimum 12.000.000 kr. ekskl. moms hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftaleindgåelse omfatter underskrivning af fortrolighedserklæring for de udførende medarbejdere. Rammeaftalen indeholder endvidere sociale-, etiske og miljømæssige klausuler. Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10.000.000 kr. pr. år for personskade og 5.000.000 kr. pr. år for tingsskade.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/02/2023
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres gennem udbudssystemet Comdia. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der kan foretages ændringer af det samlede udbudsmaterialet efter offentliggørelse heraf. Tilbudsgiver opfordres derfor til løbende at holde sig orienteret om udbuddet via udbudssystemet.Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og sendes via Comdia. Spørgsmålene skal være Udbyder i hænde senest til den oplyste tidsfrist i Udbudsbetingelsernes pkt. 1.6 - Tidsplan.Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort i Comdia.Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest seks (6) dage inden tilbudsfristens udløb.Tilbudsgiver skal senest i forbindelse med den endelige dokumentation indsende udfyldt og underskrevet Udbudsbilag 1 – Erklæring vedr. russiske statsborgere mm.Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 2.3.2, skal der ligeledes indsendes udfyldt og underskrevet Udbudsbilag 1 - Erklæring vedr. russiske statsborgere mm. for de støttende enheder.Såfremt Tilbudsgiver er en del af en sammenslutning, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 2.3.1, skal der indsendes udfyldt og underskrevet Udbudsbilag 1 - Erklæring vedr. russiske statsborgere mm. for alle deltagere i sammenslutningen.Den vindende Tilbudsgivers egnethed til at løse opgaven vurderes på baggrund af de af Tilbudsgiver afgivne oplysninger, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 2.2.Inden Tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den Tilbudsgiver som Udbyder har til hensigt at tildele rammeaftalen dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD, jf. Udbudslovens § 159, stk. 2.I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:• Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere• Tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: Årsregnskab eller lign.• Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 2.3.2: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder• Hvis Tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortium), udfyldt og underskrevet konsortieerklæring, jf. pkt. 2.3.1.• Udfyldt og underskrevet Udbudsbilag 1 - Erklæring vedr. russiske statsborgere mm.Udbyder vil give en passende frist for fremsendelsen af ovenstående dokumentation, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der kan være 2 ugers leveringstid på en serviceattest. Udbyder anbefaler derfor, at Tilbudsgiver i god tid forinden en eventuel henvendelse fra Udbyder, har indhentet den nødvendige dokumentation. Serviceattesten må maksimalt være udstedt seks (6) måneder før tilbudsfristen. I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, anbefaler Udbyder, at denne medsendes allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud(i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/01/2023