W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 7521-2020

08/01/2020    S5    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Komputerowy system sterujący

2020/S 005-007521

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000013479
Adres pocztowy: Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Rygielska
E-mail: Natalia.Rygielska@gkpge.pl
Tel.: +48 126209395

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl

Adres profilu nabywcy: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis systemu VTS zdalnych odczytów układów pomiarowych i sterowania obiektami msc PGE Toruń S.A. – część systemowa

Numer referencyjny: 1001256200
II.1.2)Główny kod CPV
48151000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest serwis systemu VTS zdalnych odczytów układów pomiarowych i sterowania obiektami msc PGE Toruń S.A.– część systemowa.

Zamawiający wymaga zapewnienia poprawnego działania systemu VTS poprzez:

— odczyt danych zgodnie z konfiguracją i harmonogramem dla danego obiektu msc,

— utrzymanie komunikacji pomiędzy systemem VTS a obiektami msc,

— zagwarantowanie sterowania zgodnie z konfiguracją dla danego obiektu msc przez operatora PGE Toruń.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 3 w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32441300
48514000
48614000
48820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, PGE Toruń S.A. przy ul. Ceramicznej 6. Wszystkie obiekty podłączone do Systemu VTS znajdują się na terenie miasta Torunia i są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej msc.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem zadania jest bieżące utrzymanie systemu VTS – zdalnych odczytów układów rozliczeniowych, pomiarowych, parametrów technologicznych oraz zdalnego sterowania, z wizualizacją graficzną i tabelaryczną obiektów msc (kotłowni, węzłów cieplnych, indywidualnych punktów odbioru) na terenie miasta Torunia w celu zapewnienia ciągłego i bezawaryjnego działania. Zadanie polega na monitorowaniu i obsłudze serwisowej systemu VTS. W skład systemu VTS, w rozumieniu przedmiotowego zadania, wchodzą: sprzęt i osprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe oraz aplikacje zarządzające.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— eksploatację platformy serwerowej, osprzętu informatycznego systemu VTS oraz usuwanie usterek/awarii z tym związanych,

— zapewnienie dostępności części zamiennych do wykonania prac serwisowych oraz rozbudowy systemu VTS,

— zapewnienie aktualnego oprogramowania Vconf do konfiguracji urządzeń telemetrycznych oraz firmware urządzeń,

— wykrywanie oraz diagnozowanie przez Wykonawcę przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, usterek w działaniu systemu VTS,

— w przypadku wprowadzenia nowych typów urządzeń lub zmiany oprogramowania systemowego zapewnienie szkolenia personelu Zamawiającego oraz Wykonawcy serwisu części obiektowej,

— zapewnienie wsparcia technicznego Wykonawcy serwisu części obiektowej, w ramach wsparcia dla Zamawiającego,

— świadczenie technicznego wsparcia serwisowego drogą telefoniczną,

— modernizację, upgrade systemu VTS wynikające z potrzeb podniesienia poziomu cyber bezpieczeństwa lub konieczności współpracy z nowymi urządzeniami,

— rozbudowa systemie VTS o nowe funkcjonalności,

— wizyty inżynierskie,

— wsparcie przy podłączaniu urządzeń AKPiA oraz obiektów msc do systemu VTS,

— świadczenie usługi transmisji danych (karty SIM),

— raportowanie wykonanych prac.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 171-418636
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Serwis Systemu VTS zdalnych odczytów układów pomiarowych i sterowania obiektami msc PGE Toruń S.A. – część systemowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

11. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

12. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020