Services - 7859-2022

Submission deadline has been amended by:  35752-2022
07/01/2022    S5

Czechia-Prague: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 005-007859

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ředitelství silnic a dálnic ČR
National registration number: 65993390
Postal address: Na Pankráci 546/56
Town: Praha 4
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 14000
Country: Czechia
Contact person: Petra Křížová
E-mail: petra.krizova@rsd.cz
Telephone: +420 954902251
Internet address(es):
Main address: http://www.rsd.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Výstavba a správa silnic a dálnic

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

D1 modernizace - úsek 11 a 12, EXIT 81 Koberovice - EXIT 104 Větrný Jeníkov: NV, vč. NPP dle rozhodnutí Humpolec

Reference number: 02PB-000565
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem zakázky je výsadba 3768 ks dřevin dle Rozhodnutí Rozhodnutí Městského úřadu Humpolec č.j.MUHU/2076/2017/Ši ze 24.1.2017, MUHU/11835/2019/Kc ze 7.3.2019 a MUHU/33947/2019/Kc z 11.9.2019.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 500 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Main site or place of performance:

Kraj Vysočina

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem zakázky je výsadba 3768 ks dřevin dle Rozhodnutí Rozhodnutí Městského úřadu Humpolec č.j.MUHU/2076/2017/Ši ze 24.1.2017, MUHU/11835/2019/Kc ze 7.3.2019 a MUHU/33947/2019/Kc z 11.9.2019.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 500 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti: dle § 77 odst. 1 ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku; dle

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ - platné oprávnění k podnikání v oboru: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/02/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 72 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/02/2022
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ. Identifikační údaje účastníků, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek el. nabídku, a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, budou do 2. pracovního dne od konání otevírání nabídek zveřejněny na prof. zadavatele.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z

účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých).

18.9. Dodavatel je oprávněn zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele/ů , avšak zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří podali nabídku v rámci společné účasti) realizoval minimálně následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: veškeré činnosti prováděné 2 osobami odpovědnými za poskytování služeb, které se budou podílet na realizaci této veřejné zakázky a kterými dodavatel v nabídce prokazuje splnění kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ dle čl 4.3. ZD písm. a) této zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu se ZZVZ a s účelem zadavatelem provedené výhrady uvedené výše v tomto článku zadávací dokumentace, označuje níže ty požadavky na prokázání kvalifikace, které svým obsahem odpovídají rozsahu, v němž je plnění veřejné zakázky postupem dle § 105 odst. 2 ZZVZ vyhrazeno. Splnění těchto požadavků na prokázání kvalifikace tedy nemůže být prokazováno postupem dle § 83 ZZVZ prostřednictvím poddodavatele:

- požadavek kritéria technické kvalifikace dle čl. 4.3 písm. a) této zadávací dokumentace na předložení čestného prohlášení o odborném personálu dodavatele týkající se rozsahu funkce osob odpovědných za poskytování služeb (uvedené výhradě je tudíž nutno přizpůsobit prokazování kvalifikace dle čl. 4.3 písm. a), blíže viz ZD.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/01/2022