Услуги - 7900-2019

08/01/2019    S5    Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2019/S 005-007900

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 247-569508)

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: инж. Зорница Батева
Електронна поща: z.bateva@mod.bg
Телефон: +359 29220749
Факс: +359 29880611

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.mod.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и авторски надзор за проект 3PL31002 „Ремонт на резервоари за съхранение на горива по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)“

Референтен номер: 21-38-378
II.1.2)Основен CPV код
71240000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект в съответствие със задание за проектиране (приложение № 8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на 2 резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3.

Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 — Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/01/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 247-569508

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 08/01/2019
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 29/01/2019
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 09/01/2019
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 30/01/2019
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация: