Dienstleistungen - 7936-2022

Submission deadline has been amended by:  55780-2022
07/01/2022    S5

Tschechien-Prag: Marketing

2022/S 005-007936

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nationale Identifikationsnummer: 00551023
Postanschrift: Na Poříčním právu 376/1
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 12800
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jan Beránek
E-Mail: jan.beranek@mpsv.cz
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mpsv.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OPZ(+) A ESF(+)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342000 Marketing
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace komunikační strategie OPZ, navazujícího OPZ+ a Evropského sociálního fondu (Plus) (ESF/ESF+) formou služeb a dodávek, a to po dobu 48 měsíců.

Plnění bude zahrnovat následující činnosti:

1. realizace komunikačních aktivit v rámci komunikačních strategií a ročních komunikačních plánů

a. mediální kampaně,

b. přímá komunikace (akce, výstava),

c. doprovodné služby (grafické, fotografické, redaktorské služby),

d. propagační předměty,

e. tiskoviny,

2. monitorování a hodnocení realizace komunikačních aktivit (postbuy analýzy, čtvrtletní reporting, ad hoc reporting).

Bližší informace viz zadávací dokumentace této VZ, která je uveřejněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 30 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79342000 Marketing
79822500 Dienstleistungen im Grafik-Design
79800000 Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes
79951000 Veranstaltung von Seminaren
22460000 Werbeschriften, Verkaufskataloge und Handbücher
39294100 Informations- und Werbeerzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ Česko
Hauptort der Ausführung:

Česká republika

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

viz bod II.1.4)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Délka pracovní praxe členů realizačního týmu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 30 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

viz níže bod II.2.14)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zakázka bude financována z projektu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) s názvem „Publicita a komunikace OPZ/ESF“ registrační číslo: CZ.03.5.125/0.0/0.0/15_012/0002751, a po ukončení tohoto projektu z navazujícího Operačního programu Zaměstnanost Plus (OPZ+).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 způsobem dle § 75 odst. 1 ZZVZ, profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku). Více viz příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A) seznam významných služeb (v posledních 3 letech; dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ)

B) seznam techniků (realizační tým dodavatele dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ad. A) Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval alespoň 3 významné služby obdobného charakteru a rozsahu, přičemž službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba

a) jejímž předmětem byla kompletní realizace mediální kampaně zahrnující mediální mix složený minimálně z inzerce v televizi, na internetu a v tisku,

b) jejímž předmětem byla kompletní8 realizace on-line kampaně,

c) jejímž předmětem byla kompletní realizace konference/workshopu/semináře/akce pro veřejnost s min. půldenním (tj. min. čtyřhodinovým) programem pro min. 50 lidí.

Dodavatel je povinen prokázat splnění vždy alespoň 1 služby dle bodu a), dle bodu b) i dle bodu c).

Finanční objem musí u služby dle bodu a) dosáhnout min. 10 mil. Kč bez DPH, u služby dle bodu b) min. 1,5 mil Kč bez DPH a u služby dle bodu c) min. 200 tis. Kč bez DPH, přičemž finanční objem se vztahuje na realizaci činností v min. rozsahu specifikovaném výše pod písm. a) až c).

Služby uvedené výše pod písmeny a) až c) nemusí být realizovány v rámci jedné zakázky, resp. referenční služby.

Ad. B) Realizační tým se bude skládat minimálně ze 4 osob, přičemž tyto osoby musí splňovat minimálně tyto požadavky k jednotlivým pozicím v rámci realizačního týmu:

i. Odborník/ice v řízení mediálních kampaní senior:

- min. 5 let (tj. 60 celých měsíců) praxe v oblasti řízení mediálních kampaní

- max. hodnocená délka praxe 8 let (tj. 96 celých měsíců)

Obsahová náplň dané pozice : zejména koordinuje a odborně zaštiťuje tvorbu mediálních strategií a kampaní v médiích ve fázi přípravy, realizace i hodnocení (včetně stanovení personálního a technického zajištění, rozpočtu, mediálních nástrojů a mediálních plánů, kreativy).

ii. Odborník/ice v řízení mediálních kampaní junior:

- min. 3 roky (tj. 36 celých měsíců) praxe v oblasti řízení mediálních kampaní

- max. hodnocená délka praxe 5 let (tj. 60 celých měsíců)

Obsahová náplň dané pozice: zejména koordinuje a odborně zaštiťuje tvorbu mediálních strategií a kampaní v médiích ve fázi přípravy, realizace i hodnocení (včetně stanovení personálního a technického zajištění, rozpočtu, mediálních nástrojů a mediálních plánů, kreativy).

iii. Mediální plánovač/ka:

- min. 3 roky (tj. celých 36 měsíců) praxe v oblasti nákupu mediálního prostoru

- max. hodnocená délka praxe 8 let (tj. 96 celých měsíců)

Obsahová náplň dané pozice: zejména zajišťuje odborné činnosti v oblasti zpracování mediálních plánů (výběr vhodných typů médií, rozložení rozpočtu a vyjednání cen v médiích, časový harmonogram kampaně).

iv. Event manažer/ka:

- min. 3 roky (tj. celých 36 měsíců) praxe na pozici event manažera

- max. hodnocená délka praxe 8 let (tj. 96 celých měsíců)

Obsahová náplň dané pozice: zejména koordinuje a odborně zaštiťuje zajišťování akcí ve fázi přípravy, realizace i hodnocení (včetně stanovení personálního a technického zajištění, rozpočtu, konceptu).

v. Kreativec:

- min. 2 roky (tj. celých 24 měsíců) praxe na pozici kreativce

- max. hodnocená délka praxe 5 let (tj. 60 celých měsíců)

Obsahová náplň dané pozice: zejména zajišťuje tvůrčí činnost v oblasti reklamy a vytváří reklamní koncepty včetně sloganů.

Bližší informace viz body 4.1. a 4.2. Kvalifikační dokumentace.

Kvalifikační dokumentace je uveřejněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem. (viz bod I.3) Komunikace).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1) Poddodavatelský systém:

V případě, že část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatelů, zadavatel v souladu

s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů ve formě čestného prohlášení, pokud jsou dodavateli známi, a uvedl, kterou (věcně určenou) části veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

2) Střet zájmů:

Dále viz bod VI.3) Další informace.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/02/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/02/2022
Ortszeit: 10:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

POKRAČOVÁNÍ III.2.2) Podmínky realizace zakázky:

2) Střet zájmů:

Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o střetu zájmů“) se nesmí účastnit zadávacích řízení dle ZZVZ jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci, obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebyli ve střetu zájmů dle § 4b zákona o střetu zájmů.

Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že on, ani jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), neporušil požadavek § 4b zákona o střetu zájmů. Pro splnění této povinnosti účastník použije Formulář nabídky.

3) Požadavky zadavatele na vybraného dodavatele (podmínky uzavření smlouvy)

Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci dle Kvalifikační dokumentace, pokud je již nemá zadavatel k dispozici.

Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, zadavateli předloží údaje a doklady ve vztahu ke skutečnému majiteli dle § 122 odst. 5 ZZVZ, pokud tyto údaje zadavatel nezíská z evidence údajů o skutečných majitelích ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

4) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Překročení výše uvedeného finančního limitu bude považováno za nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení a bude mít za následek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

Další a bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna neomezeným a přímým dálkovým přístupem.

-------------------------------------

DOPLNĚNÍ k bodu II.2.7)

Plnění veřejné zakázky bude poskytováno po dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti rámcové dohody nebo do vyčerpání limitu ve výši 30 000 000,- Kč bez DPH (podle toho, která skutečnost nastane dříve).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/01/2022