Roboty budowlane - 8001-2019

08/01/2019    S5    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2019/S 005-008001

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Roboty budowlane

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 190
Łódź
90-368
Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Grabowski
Tel.: +48 426649100
E-mail: zamowienia@lsi.net.pl
Faks: +48 426649102
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lsi.net.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja wodociągów w obrębie skrzyżowań w ul. Tuwima - Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji przy ul. Dowborczyków 3 w Łodzi

Numer referencyjny: BZU.IG.2291-41/18
II.1.2)Główny kod CPV
45231300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa (modernizacja) wodociągu DN 100 wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji przy ul. Dowborczyków 3 w Łodzi, o długości projektowej 56,00 m DN proj. 150 mm oraz przebudowa istniejących przyłączy

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 131 070.16 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Modernizacja wodociągów w obrębie skrzyżowań w ul. Tuwima – Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji nr 3”.

Wyżej opisany przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi Załącznik nr 8 do Zaproszenia do negocjacji.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, rozumiane jako wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty – służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości, wymogów technicznych produktu, metody, materiałów, urządzeń, technologii itp. założonych w treści Dokumentacji Projektowej oraz w STWiOR.

Na wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcy gwarancji jakości za wady fizyczne i prawne, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji stanowi przedmiot negocjacji z Wykonawcą, nie może być jednak dłuższy lub równy 36 miesiącom.Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności, o których mowa w poniżej w pkt 4. Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki osobowej, samodzielnie świadczących pracę w zakresie czynności określonych w pkt. 4.

Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności:

— Roboty ziemne (tj. między innymi wykonanie wykopów, wymiana gruntu, podsypka, obsypka i zasypka z zagęszczeniem),

— Roboty montażowe (tj. miedzy innymi ułożenie rur, montaż armatury).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na postępowanie z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
Wyjaśnienie:

Podstawa prawna zastosowania trybu:

Art. 134 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne:

W uprzednim ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie została złożona żadna oferta, zaś pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zastosowanie proponowanego trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki umożliwi realizację zamówienia w pierwotnie przyjętym terminie w koordynacji z robotami Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Modernizacja wodociągów w obrębie skrzyżowań w ul. Tuwima - Przebudowa wodociągów wraz z przyłączami w ul. Dowborczyków na odcinku od ul. Tuwima do posesji przy ul. Dowborczyków w Łodzi

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
02/01/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
TK Tech s.c. Tomasz Piekarski, Krzysztof Rapiński, Jarosław Piekarski
Kopanka 13
Łódź
92-701
Polska
Kod NUTS: PL711
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 131 070.16 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 131 070.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zm. term., o których mowa w § 4 ust. 1, spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zam. lub Wyk. lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym m.in.:

a) konieczności przesunięcia term. przekazania terenu budowy,

b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedm. umowy i uniemożliwiających terminowe wykonanie przed. umowy, w szczególności:

i. nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, które będą określane na podstawie średnich wartości dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat dla rejonu Polski centralnej. Odchylenia od ww. średniej o ponad 50 % w przypadku opadów atmosferycznych lub o 5 st. Celsjusza w przypadku temp., będzie uznane za niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót zgodnie z przyjętą technologią,

ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne (tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczność prowadzenia badań archeologicznych; konieczność wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji projektowej),

iii. kolizje z sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, ciepłowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej, elektroenergetycznej oraz z zielenią miejską i innymi obiektami zagospodarowania terenu,

iv. przedłużający się term. uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub konieczność uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień,

(pozostałe zapisy znajdują się we wzorze umowy - załącznik nr 9 do SIWZ)

Uwaga!!!

Data wskazana jako data decyzji o udzieleniu zamówienia (V.2.1.) jest jedynie datą wysłania zaproszenia, zaś przewidywana data udzielenia zamówienia zostanie ustalona po zakończeniu negocjacji oraz podana przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Ponadto obie kwoty podane w pkt. V.2.4) ogłoszenia to kwoty stanowiące punkt wyjścia do negocjacji i mogą się różnić od kwot ostatecznych podanych w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22459700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180-186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22459700

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2019