Forniture - 8048-2021

08/01/2021    S5

Romania-Brașov: Scatole di distribuzione

2021/S 005-008048

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Numero di identificazione nazionale: RO14493260
Indirizzo postale: Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 25
Città: Brașov
Codice NUTS: RO122 Braşov
Codice postale: 500193
Paese: Romania
Persona di contatto: Cecilia Palade
E-mail: cornel.munteanu@distributie-energie.ro
Tel.: +40 268305598
Fax: +40 268305004
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sdeets.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110690
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Achiziție cutii de distribuție pentru rețea de joasă tensiune

Numero di riferimento: RO14493260/2020/cap.B2 poz.42- SDEE TR.SUD S.A
II.1.2)Codice CPV principale
31213100 Scatole di distribuzione
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Achizitie de cutii de distributie pentru retea de joasa tensiune necesare lucrarilor de intretinere, mentenanta si investitii din instalatiile electrice gestionate de SDEE Tr. Sud S.A.

Data la care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și pe deplin la toate cererile de clarificare/informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: in a 6-a zi înainte de termenul-limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condiția ca cererile de clarificare sa fie transmise cu cel puțin 10 zile înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 449 000.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Lot 1 – Cutii de distribuție pentru rețea 0,4 kV și branșamente (Em și Em-n)

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
31213100 Scatole di distribuzione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO122 Braşov
Luogo principale di esecuzione:

Brasov, Alba, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Achizitie cutii de distribuție pentru rețea 0,4 kV și branșamente (Em și Em-n) in conformitate cu cerintele din CS, ft si in cantitatile solicitate.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 511 500.00 RON
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Lot 2 – Cutii de distribuție pentru rețea 0,4 kV și branșamente, cu măsură (Em-n+aM+bT)

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
31213100 Scatole di distribuzione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO122 Braşov
Luogo principale di esecuzione:

Brasov, Harghita, Covasna, Alba, Sibiu, Mures.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Achizitie cutii de distribuție pentru rețea 0,4 kV și branșamente, cu măsură (Em-n+aM+bT) in cantitatile si in conformitate cu specificatiile tehnice din CS, ft.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 937 500.00 RON
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

1. Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul si asociatul/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) nu se incadreaza in situatiile prevazute la:

(a) art. 177 din Legea 99/2016;

(b) art. 178 din Legea 99/2016;

(c) art. 180 din Legea 99/2016, prin prezentare DUAE (vezi art 202 din Lg. 99/2016);

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016, privind conflictul de interese, persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii pentru aceasta procedura sunt:

— dir. gen. Sinan Mustafa;

— dir. Monica Radulescu;

— dir. gen. adj. Dragos Eduard Staicu;

— dir. Alexandru Nine;

— dir. dep. Lelia-Bianca Grasin;

— dir. divizie operatiuni retea Attila Simon;

— șef birou Zoltan Sandor.

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).

Initial, la depunerea ofertelor se va prezenta DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc, dupa finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante, va trebui sa prezinte:

(a) certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor locale la momentul depunerii acestora, in original, (inclusiv pentru punctele de lucru, sedii secundare-unde este cazul), copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

(b) certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat la momentul depunerii acestora, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

(c) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv si, dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice, pentru a face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Persoanele juridice/fizice straine, initial la depunerea ofertelor vor depune DUAE, iar ulterior, dupa finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea entitatii contractante ofertantul clasat pe primul loc, poate depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art. 177, 178, 180 si 181 din Legea nr. 99/2016; cf. art. 181 din Legea 99/2016, se vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti,cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Alte documente edificatoare dupa caz.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii documentelor.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze, insotita de acordul subcontractantului si datele acestuia de identificare, procentul de subcontractare.

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorilor economici li se impune/solicita sa demonstreze ca au livrat produse similare obiectul contractului in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare publicata in SEAP, chiar daca ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a livrat produse de natura si complexitatea similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului/livrari de tipul celor precizate in obiectul contractului pentru valori cumulate de cel putin pentru in valoare minima de: lot 1: 1 000 000,00 RON; lot 2: 1 000 000,00 RON; la nivelul unuia sau al mai multor contracte.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Odata cu completarea DUAE, se prezinta si acordul de subcontractare. Conform DUAE, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele suport pentru indeplinirea cerintei.

Documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea bunurilor livrate, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE, vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii se va depune acordul de asociere si propriul dosar de calificare, intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Odata cu completare DUAE se prezinta si acordul de asociere. Documentele justificative in ceea ce priveste acordurile de asociere si de subcontractantare si angajamentul ferm vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante, conf. art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 si art. 109 alin. (3) coroborat cu art. 72 din HG nr. 394/2016.

Angajamentul privind tertul sustinator (daca este cazul). Odata cu completare DUAE se va prezenta atat angajamentul de tert sustinator, cat si documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE. Certificatele/documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea livrarii produselor, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE, vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Valoarea garantiei de participare este de:

– lot 1: 10 000,00 RON;

– lot 2: 10 000,00 RON.

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie conform art. 42 din HG 394/2016. Pentru cei care doresc sa depuna garantia prin virament bancar/ordin de plata, contul este: cont RO68RNCB0053016896031571 BCR Brasov.

In cazul constituirii garantiei de participare prin polita de asigurare, se va prezenta si copie de pe documentul prin care s-a facut plata contravalorii politei de asigurare.

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul-limita de depunere a ofertelor, odata cu depunerea documentelor in SEAP (document semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii) si in original, la sediul societatii: loc. Brasov, Str. Pictor Luchian nr. 25, birou. 403, jud. Brasov.

Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse conf. art. 71 din HG 394/2016. Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 43 din HG 394/2016. Garantia pentru participare se restituie conf. art. 44 din HG 94/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 100 de zile de la termenul-limita de primire a ofertelor.

Garantia buna executie in cuantum de 10 % din val. contract fara TVA. Modalitatea de constituire este conform art. 46 din HG 394/2016.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/02/2021
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 10/05/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/02/2021
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Comisia de evaluare.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Conf. art. 22 alin. (6) din HG 394/2016, operatorii economici vor completa DUAE. Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei – romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral, in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta va solicita acestora reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul Național de Soluționare a Contestaiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: București
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

În termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act al entității contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Departamentul juridic
Indirizzo postale: Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33
Città: Brașov
Codice postale: 500193
Paese: Romania
Tel.: +40 268305999
Fax: +40 268305004
Indirizzo Internet: www.sdeets.ro
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
05/01/2021