Varer - 8060-2020

09/01/2020    S6

Danmark-Sorø: Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne

2020/S 006-008060

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Tommy Steen Møller
E-mail: TOSM@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Agnete Brøsted
E-mail: agbr@cowi.com
Telefon: +45 28916041
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cowi.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Universitetshospital Køge - TE02B-MASK - Maskiner til Sterilcentral og udstyr til automatiseret højlager

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med Region Sjællands udvidelse af Sjællands universitetshospital i Køge (SUH), udbydes maskin- og udstyrsleverancen til ny sterilcentral og automatiseret højlager TE02B-MASK.

Bygningen til sterilcentral og automatiseret højlager udbydes parallelt, men i andet udbud (TE02B-BYG).

Udbudsmaterialet kan tilgås på https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN386862A

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42959000 Opvaskemaskiner til industriel brug
33191110 Autoklaver
42900000 Diverse maskiner til generelle og specielle formål
45213200 Arbejder i forbindelse med lager- og industribygninger
42965100 Lagerstyringssystem
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Lykkebækvej 1, Køge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Opgaven indeholder leverance af maskiner til sterilcentral og udstyr til automatiseret højlager til en ny bygning ved Universitetshospital Køge, og der skal derfor forventes et tæt samarbejde og samprojektering med både bygherre og hospitalets organisation samt med totalentreprenøren der skal opføre bygningen TE02B-BYG.

I forbindelse med tilbuddet skal afleveres et logistikkoncept der lever op til funktionskravene i udbuddet, og opfyldelsen af kravene skal berigtiges i forbindelse med den videre projektering.

Det forventes at den kommende leverandør viser indsigt i og erfaring med at skabe et sammenhængende logistikflow mellem sterilcentral og automatiseret højlager.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Projekt / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 2
Største antal: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der er flere egnede ansøgere end 4, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, vil ordregiver udvælge de 4 ansøgere, der inviteres til at afgive tilbud, på grundlag af en vurdering af hvilke ansøgere, der baseret på karakteren, størrelsen og kompleksiteten af den udbudte opgave, har de mest relevante referencer vedrørende leverancer til:

— Sterilcentraler til hospitaler,

— Sterilcentraler,

— Automatiserede højlagre,

— Automatisering af sterilcentraler.

Udvælgelseskriterierne vil blive anvendt i den ovenfor prioriterede rækkefølge. En reference, der fremviser både projektering, leverance og montage, vil blive vægtet særligt højt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår optioner i tilbudslisten.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan tilgås på https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN386862A

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som forudsætning for, at ansøgeren kan blive erklæret egnet til at udføre kontrakten og dermed prækvalificeret, skal ansøgeren opfylde følgende mindstekrav til ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet, jf. ESPD'ets del IV, litra B:

- Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en samlet årlig omsætning på mindst 10 000 000 DKK,

og

- Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en soliditetsgrad på mindst 10%.

Soliditetsgraden opgøres som forholdet mellem den samlede egenkapital og samlede totale aktiver.

Ved beregning af soliditetsgraden anvendes følgende formel:

(Egenkapital/samlede aktiver) * 100

og

- Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår have en egenkapital på mindst 5 000 000 DKK.

Der er tale om kumulative betingelser, der alle skal være opfyldt som forudsætning for, at mindstekravet er opfyldt.

Hvis ansøgeren er et konsortium og/eller baserer sin økonomiske egnethed på en eller flere tredjemænd, jf. pkt. 3.4 ovenfor, skal mindstekravet opfyldes af konsortiet som helhed og/eller ansøgeren og tredjemanden/tredjemændene i fællesskab.

Ansøgeren skal udfylde og indlevere ESPD'ets del IV, litra B, som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet.

Ansøgeren skal også – som en del af ansøgningen om prækvalifikation – indlevere følgende som endelig dokumentation for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet:

- Ansøgerens årsregnskaber for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Revisorattesteret erklæring vedrørende hvert af de 3 ovenfor anførte nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor, ligesom den ovennævnte dokumentation skal indleveres for hver deltager i konsortiet.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal disse tredjemænd udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor, ligesom den ovennævnte dokumentation indleveres for hver af disse tredjemænd.

Oplysningerne skal indsendes som PDF.

Såfremt ovenstående dokumentation ikke er fremsendt sammen med ansøgning om prækvalifikation, vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som forudsætning for, at ansøgeren kan blive erklæret egnet til at udføre kontrakten og dermed prækvalificeret, skal ansøgeren opfylde følgende mindstekrav til ansøgerens tekniske og faglige kapacitet, jf. ESPD'ets del IV, litra C:

- Ansøgeren skal inden for de seneste 5 år have deltaget i udførelsen af minimum én tilsvarende leverance.

Ved ”tilsvarende leverance” forstås leverance af en størrelse og en kompleksitet svarende til det udbudte.

Hvis ansøgeren er et konsortium og/eller baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal mindstekravet opfyldes af konsortiet som helhed og/eller ansøgeren og tredjemanden/tredjemændene i fællesskab.

Ansøgeren skal udfylde og indlevere ESPD'ets del IV, litra C, som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet.

Ansøgeren skal også – som en del af ansøgningen om prækvalifikation – indlevere følgende som endelig dokumentation for, at ansøgeren opfylder mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet:

- En liste med maksimalt 5 referencer (inkluderet den ovenfor nævnte) over lignende leverancer inden for de seneste 10 år. Referencelisten skal indeholde oplysninger om:

— Ordregiverens navn og kontaktperson hos ordregiver,

— Kort beskrivelse af leverancen (type, omfang og kompleksitet),

— Udførelsestidspunkt,

— Kontraktens værdi (ekskl. moms),

— Ansøgerens rolle:

— Hvis ansøgeren er et konsortium, skal det angives, hvilke(n) funktion(er) den/de enkelte deltagere i konsortiet har varetaget,

— Hvis ansøgeren baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en eller flere tredjemænd, og referencen vedrører denne/disse, skal det angives, hvilke(n) funktion(er) den/de pågældende tredjemænd har varetaget.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver deltager i konsortiet udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor. Konsortiedeltagerne skal tilsammen indlevere en referenceliste med 5 referencer som anført ovenfor.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænd, skal disse tredjemænd udfylde og indlevere et ESPD som anført ovenfor. Ansøgeren og den/de pågældende tredjemænd skal tilsammen indlevere en referenceliste med maksimalt 5 referencer som anført ovenfor.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere tredjemænds faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelse af konkrete dele af den udbudte opgave, er det ifølge udbudslovens § 144, stk. 3, et krav, at disse dele af den udbudte opgave skal udføres af den/de pågældende tredjemænd.

Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider og skal indsendes som PDF.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Region Sjællands generelle krav, herunder arbejdsklausuler, vil være gældende for dette udbud.

Ansøgere opfordres til at søge informationer om prækvalifikation og udbuddet i udbudsbetingelserne.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 245-602309
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2020