Paslaugos - 8107-2023

06/01/2023    S5

Lenkija-Świebodzin: Automobilių stovėjimo paslaugos

2023/S 005-008107

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Świebodzin
Nacionalinis registracijos Nr.: REGON 970770534
Adresas: ul. Rynkowa 2
Miestas: Świebodzin
NUTS kodas: PL432 Zielonogórski
Pašto kodas: 66-200
Šalis: Lenkija
El. paštas: zp@um.swiebodzin.pl
Telefonas: +48 684750916
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.bip.swiebodzin.eu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania oraz Miejskich Parkingów Buforowych na terenie miasta Świebodzina, i administrowanie

Nuorodos numeris: ZP.271.30.2022
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
63712400 Automobilių stovėjimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania oraz Miejskich Parkingów Buforowych na terenie miasta Świebodzina, i administrowanie.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ wraz z załącznikami.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 965 142.40 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
38700000 Laiko registratoriai ir panašūs prietaisai; automobilių stovėjimo vietos laiko skaitikliai
79941000 Rinkliavų surinkimo paslaugos
98351000 Automobilių stovėjimo aikštelių valdymo paslaugos
45233221 Kelių dangos žymėjimo darbai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL432 Zielonogórski
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Miasto Świebodzin

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania oraz Miejskich Parkingów Buforowych na terenie miasta Świebodzina, i administrowanie.

1.1. Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania dalej zwaną SPP będzie realizowane zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania w sprawie ustalenia Miejskich Buforowych Parkingów Płatnych położonych poza drogami publicznymi w Świebodzinie, zasad korzystania z miejskich buforowych parkingów płatnych położonych poza drogami publicznymi

w Świebodzinie, określenia wysokości opłat za parkowanie wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania, a w razie zmiany uchwał zgodnie z warunkami w niej określonymi.

1.2. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

Etap I – przygotowawczy polegający na wykonaniu organizacji ruchu drogowego, wyposażenie SPP w automaty do sprzedaży biletów – parkomaty, wdrożenie i administrowanie usługami płatności za parkowanie, zorganizowanie Biura Obsługi Płatnego Parkowania, uruchomienie komputerowego Centrum Przetwarzania Danych.

Etap II – prowadzenie biura SPP, kontrola przestrzegania regulaminu SPP.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ wraz z załącznikami.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Czas usunięcia awarii / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 80
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Wykonawca wykona zamówienie w terminie:

a) Etap I – od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.,

b) Etap II – od dnia 01 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 206-587949
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas:

Zorganizowanie Strefy Płatnego Parkowania oraz Miejskich Parkingów Buforowych na terenie miasta Świebodzina, i administrowanie

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
29/12/2022
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Projekt Parking Sp. z o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: REGON: 302422078
Adresas: ul. Drużbickiego 11
Miestas: Poznań
NUTS kodas: PL415 Miasto Poznań
Pašto kodas: 61-693
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 965 142.40 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

- program windykacyjny, płatności mobilne,

- oznakowanie pionowe i poziome.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolanie@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505-590 ustawy Pzp).

2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 8.1);

3) 10 dni – wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia – od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4) 10 dni – wobec czynności innych niż określone w pkt 8.1)-8.3) – od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Odwołanie musi zawierać informacje i dokumenty, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
02/01/2023