W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 8393-2020

09/01/2020    S6    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Komputery osobiste

2020/S 006-008393

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Snycerska 8
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 91-302
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 49
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 7/9
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 90-101
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 12
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 90-051
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Solna 14
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 91-423
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 122 e
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Adres pocztowy: ul. Batorego 64D
Miejscowość: Skierniewice
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 96-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
Adres pocztowy: ul. Św. Antoniego 47
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu
Adres pocztowy: ul. Ułańska 2
Miejscowość: Łowicz
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 99-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Wielkopolska 70/72
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 91-029
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Krystynowicz
E-mail: zp.info@lodzkie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.lodzkie.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Numer referencyjny: ADI.272.48.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30213000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Zadanie 2: Dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 793 373.98 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000
30213100
30230000
30237200
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo łódzkie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby jednostek:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi;

2) Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;

3) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi;

4) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;

5) Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi;

6) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi;

7) Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi;

8) Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim;

9) Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach;

10) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim;

11) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu;

12) Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji dla notebooków (pkt 5–7 SOPZ) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

— RPLD.12.01.00-10-0005/18-02 - UDA-POWR.06.01.00-10-1701/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 27 800 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110
79820000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo łódzkie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego na potrzeby Jednostek:

1) Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi;

2) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi;

3) Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;

4) Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi;

5) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi;

6) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na urządzenia drukujące / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

— RPLD.12.01.00-10-0005/18-02 - UDA-POWR.06.01.00-10-1701/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia

a) czas dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy,

b) czas świadczenia usług obsługi wydruków na dostarczonych urządzeniach – 5 lat (1.2020-12.2024 r.).

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 900 PLN.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 188-456916
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Vescom Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: Cebertowicza 52
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL712
Kod pocztowy: 91-164
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SoftwareOne Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Marszałkowska 142
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-061
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 928 292.68 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 918 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usług serwisu systemu drukowania, skanowania i faksowania oraz dostawa i utrzymanie współpracującego oprogramowania monitorująco-raportującego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fast IT Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Brukowa 12
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 91-341
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 865 081.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 722 712.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, składanych w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 8 do SIWZ:

— w zakresie dotyczącym wszystkich urządzeń / sprzętu komputerowego (zadanie 1 – sprzęt komputerowy i zadanie 2 – urządzenia drukujące): oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane urządzenia / sprzęt komputerowy posiada deklaracje zgodności CE/certyfikat CE,

— w zakresie zadania 1, dla sprzętu z pozycji: 1–4 SOPZ dla zad. 1 (zał. nr 8):

wydruk z przeprowadzonego testu, o którym mowa w SOPZ,

— w zakresie zadania 2: dokument wystawiony przez producenta urządzeń potwierdzający, że Wykonawca posiada autoryzację na serwis oferowanych urządzeń.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urzad zamowien publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane winny sposób.

7.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7.2.1 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020