W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 8438-2020

09/01/2020    S6    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Biblioteczny system zarządzania

2020/S 006-008438

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8960005779
Adres pocztowy: Wybrzeże L. Pasteura 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-367
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Komorowska
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Tel.: +48 717841174
Faks: +48 717840045

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umed.wroc.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Państwo: Polska
E-mail: impx@imp.lodz.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.imp.lodz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841
Państwo: Polska
E-mail: kancelaria@umb.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umb.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Uniwersytet Medyczny
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634
Państwo: Polska
E-mail: rektor@gumed.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://gumed.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Państwo: Polska
E-mail: kanclerz@sum.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://sum.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Państwo: Polska
E-mail: renata.birska@umlub.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umlub.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Państwo: Polska
E-mail: rektor@pum.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pum.edu.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Państwo: Polska
E-mail: kancelaria@wum.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umed.wroc.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji na system i wdrożenie systemu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz 7 jednostek partnerskich, prezentującego i promującego osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy.

Numer referencyjny: UMW/IZ/PN-27/19
II.1.2)Główny kod CPV
48161000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa licencji na system i wdrożenie systemu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz 7 jednostek partnerskich, prezentującego i promującego osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy każdej z jednostek indywidualnie wraz z rozwiązaniem umożliwiającym wspólną prezentację, przeszukiwanie i analizowanie wybranych danych. Dostawa w ramach projektu pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”. System będący przedmiotem zamówienia ma zawierać w sobie strukturę systemu CRIS i repozytorium, tzn. ma być platformą / bazą semantyczną o elastycznym oprogramowaniu umożliwiającym definiowanie struktur danych, relacji i obiektów dotyczących różnych aspektów działalności badawczej i ma stanowić centralne źródło informacji na temat naukowców i ich działalności służące do raportowania oraz upowszechniania potencjału badawczego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 16 939 060.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48160000
48221000
72263000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa licencji na system i wdrożenie systemu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz 7 jednostek partnerskich, prezentującego i promującego osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy każdej z jednostek indywidualnie wraz z rozwiązaniem umożliwiającym wspólną prezentację, przeszukiwanie i analizowanie wybranych danych. Dostawa w ramach projektu pn. „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa. System będący przedmiotem zamówienia ma zawierać w sobie strukturę systemu CRIS i repozytorium, tzn. ma być platformą / bazą semantyczną o elastycznym oprogramowaniu umożliwiającym definiowanie struktur danych, relacji i obiektów dotyczących różnych aspektów działalności badawczej i ma stanowić centralne źródło informacji na temat naukowców i ich działalności służące do raportowania oraz upowszechniania potencjału badawczego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), w załączniku nr 3 do SIWZ (Arkusz informacji technicznej dla funkcjonalności wymaganych) oraz w załączniku nr 4 do SIWZ (Arkusz informacji technicznej dla funkcjonalności zadeklarowanych). Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 9 do SIWZ).

Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do SIWZ) cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe zespołu wdrożeniowego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności wymagane / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalności zadeklarowane (wymagania dodatkowe) / Waga: 20
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.03.01-00-0008/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 071-167353
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa licencji na system i wdrożenie systemu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz 7 jednostek partnerskich, prezentującego i promującego osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Sages Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 1132737407
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 62c
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-002
Państwo: Polska
E-mail: biuro@sages.com.pl
Tel.: +48 222035600
Faks: +48 222035601

Adres internetowy: www.sages.com.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska
Krajowy numer identyfikacyjny: 5250005834
Adres pocztowy: pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
E-mail: jmr@pw.edu.pl
Tel.: +48 222341530
Faks: +48 222035601

Adres internetowy: www.pw.edu.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 16 939 060.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 530 426.99 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy i 00/100 PLN). Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 110).

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej po wyborze najkorzystniejszej oferty, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 Pzp, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020