Доставки - 8698-2021

11/01/2021    S6

Бeлгия-Брюксел: Покана за участие в търг с цел сключване на рамков договор за закупуване на изложбени пана

2021/S 006-008698

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент, Direction générale de la logistique et de l'interprétation pour les conférences
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Електронна поща: LINC.conf-marches@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.europarl.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7664
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7664
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Покана за участие в търг с цел сключване на рамков договор за закупуване на изложбени пана

Референтен номер: LINC/2020/AWD/CCU/1
II.1.2)Основен CPV код
39154000 Оборудване за изложби
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции в Европейския парламент възнамерява да закупи изложбени пана за трите работни места, Брюксел, Люксембург и Страсбург.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 810 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
35261000 Информационни табла
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
код NUTS: LU LUXEMBOURG
код NUTS: FR FRANCE
Основно място на изпълнение:

Брюксел, Люксембург, Страсбург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Закупуване на изложбени пана под формата на модули с височина 200 cm и ширина 100 cm с максимална товароносимост 5 kg.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Договорът ще бъде подновяван всяка година, с мълчаливо съгласие, но не може да надвишава повече от пет години, считано от датата на влизането му в сила.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферентът трябва да е регистриран в професионален или търговски регистър, освен ако не е международна организация.

За икономически обединения, всеки член ще трябва да представи доказателство за упълномощаване относно предоставяне на предмета, обхванат от поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/02/2021
Местно време: 11:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/03/2021
Местно време: 14:00
Място:

Възлагащият орган си запазва правото да проведе заседанието по откриване чрез видеоконференция или присъствено в една от сградите на Европейския парламент в Брюксел; освен това си запазва правото при физически проведено заседание да откаже достъп до помещенията си, ако не бъдат представени горепосочените сведения или разписка за получаване на предложението.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Оферентите, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, се приканват да уведомят отдела, който отговаря за управлението на настоящата покана за участие в търг, не по-късно от два работни дни преди датата на отварянето на офертите по електронна поща на следния адрес: LINC.conf-marches@europarl.europa.eu — могат да бъдат представлявани само от двама души.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз (CJEU)
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Интернет адрес: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Съд на Европейския съюз (CJEU)
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/01/2021