Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Roba - 8698-2021

11/01/2021    S6

Belgija-Bruxelles: Poziv na nadmetanje za sklapanje okvirnog ugovora za nabavu izložbenih ploča

2021/S 006-008698

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament, Direction générale de la logistique et de l'interprétation pour les conférences
Poštanska adresa: Rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
E-pošta: LINC.conf-marches@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.europarl.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7664
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7664
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poziv na nadmetanje za sklapanje okvirnog ugovora za nabavu izložbenih ploča

Referentni broj: LINC/2020/AWD/CCU/1
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39154000 Oprema za izložbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Glavna uprava za logistiku i usmeno prevođenje na konferencijama Europskog parlamenta želi kupiti izložbene ploče na tri radne lokacije, Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 810 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35261000 Obavijesne ploče
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
NUTS kod: FR FRANCE
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg.

II.2.4)Opis nabave:

Kupnja modularnih izložbenih ploča visine 200 cm i širine 100 cm te maksimalne nosivosti 5 kg.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor će se obnavljati iz godine u godinu prešutnim sporazumom, ali ne smije prelaziti pet godina od stupanja na snagu.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora biti registriran u trgovačkom ili obrtnom registru, osim ako nije međunarodna organizacija.

Za gospodarske zajednice, svaki član mora pružiti dokaz o ovlaštenju za pružanje predmeta obuhvaćenog ugovorom.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/02/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 04/03/2021
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Javni naručitelj zadržava pravo održavanja javnog otvaranja ponuda videokonferencijom ili neposrednim sudjelovanjem u jednoj od zgrada Europskog parlamenta u Bruxellesu; nadalje zadržava pravo da, u slučaju održavanja fizičkog sastanka, odbije pristup prostorima ako nisu predočene prethodno navedene informacije ili potvrda o prihvaćanju ponude.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji koji žele prisustvovati otvaranju ponuda trebaju o tome obavijestiti službu zaduženu za upravljanje ovim pozivom na nadmetanje, najkasnije dva radna dana prije datuma otvaranja ponuda, e-poštom na sljedeću adresu: LINC.conf-marches@europarl.europa.eu — Smiju ih zastupati najviše dvije osobe.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije (SEU)
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Internetska adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije (SEU)
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/01/2021