Tjenesteydelser - 8716-2020

Submission deadline has been amended by:  49571-2020
09/01/2020    S6

Danmark-Hjørring: Vask og rensning

2020/S 006-008716

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Kommune
CVR-nummer: 29189382
Postadresse: Springvandspladsen 5
By: Hjørring
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Behrentzs
E-mail: karsten.behrentzs@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333226

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/120506748.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/120506748.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/120506748.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud - Leje og vask af måtter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fællesindkøb Nord's udbud vedrørende rammeaftale på leje og vask af måtter.

Udbuddet omfatter vejledning, leje, vask, levering, afhentning af måtter, herunder udlægning/skift af måtter på ordregivers nuværende og fremtidige enheder/institutioner i forskellige størrelser og antal, sommer/vinter indenfor følgende måttekategorier:

- Bomuld,

- Nylon/Kunststof,

- Logo,

- Børne,

- Special.

Der tilpasses efter behov, således den enkelte afdeling/institution kan ændre måttetype, færre/flere eller større/mindre måtter samt lavere/højere skiftefrekvens og placeringer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39532000 Måtter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Nordjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Alle forbundne omkostninger med ydelsen skal være indeholdt.

Forventede forbrugsmængder og -omfang vedrørende den udbudte kontrakt fremgår af kontraktbilag 2.

Estimeret forbrug er fordelt på flere leveringsadresser i flere kommuner hvor der i sædvanlige ferieperioder kan være enheder/institutioner (fx skoler) der ikke skal have skiftet, dvs. at måtterne på disse lokaliteter ligger længere:

- Hjørring Kommune: 112 leveringsadresser, heraf 14 skoler med ferieperioder,

- Jammerbugt Kommune: 73 leveringsadresser, heraf 11 skoler med ferieperioder,

- Thisted Kommune: 26 leveringsadresser, heraf 5 skoler med ferieperioder.

De selvejende institutioner hørende under kommunerne, har ret, men ikke pligt til at erhverve produkter omfattet af dette udbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/06/2020
Slut: 14/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Ordregiver skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 3 måneder før kontraktens udløb.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Ordregiver skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 3 måneder før kontraktens udløb.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Egenkapital: Tilbudsgiveren skal i ESPD del IV B i punktet "Finansielle nøgletal" oplyse sin egenkapital (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår;

2) Soliditetsgrad: Tilbudsgiveren skal i ESPD del IV B i punktet "Finansielle nøgletal" oplyse sin soliditetsgrad (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det anførte regnskabsår er positiv;

2) Soliditetsgrad: Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for det anførte regnskabsår er minimum 30%. Soliditetsgrad = (Egenkapital x 100) / Samlede aktiver.

Som dokumentation for ovenstående punkter skal vindende tilbudsgiver fremsende følgende:

Hvis tilbudsgiver er revisionspligtig:

- Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

- Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

Udover ovenstående, vil serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indgå som dokumentation for at vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

3) Referenceliste: Tilbudsgiveren skal i ESPD del IV C i punktet "Referenceliste" oplyse at kravet opfyldes.

3.1 Referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

3) Referenceliste: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år (afhængigt af hvornår tilbudsgiver etablerede eller begyndte med sin virksomhed). En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører leje, vask, levering, afhentning og udlægning/skift af måtter til lignende offentlige instanser eller større private virksomheder.

3.1 De anførte referencer skal være udført over en sammenhængende periode på minimum 12 måneder.

Som dokumentation for ovenstående punkter skal vindende tilbudsgiver fremsende følgende:

Referenceliste for de udførte typer af opgaver der er udført inden for de seneste 3 år (afhængigt af hvornår tilbudsgiver etablerede eller begyndte virksomhed). Referenceliste skal indeholde oplysning om kundenavn, kontaktperson, art og kontraktperiode samt kontraktsum.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiveren skal være indstillet på, at kontrakten vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter kontraktudløb ved overgang til en anden tilbudsgiver i en efterfølgende kontraktperiode. Perioden kan dog ikke overstige 6 måneder. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 4.4.

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens produkter skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 18.

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, jf. kontraktens pkt. 19.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/08/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/02/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

- Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, der har tilsidesat gældende forpligtigelser inden for det miljø, social-, eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, medmindre der er fremlagt dokumentation af pålidelighed jf. udbudslovens § 138,

- Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, der er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre der er fremlagt dokumentation af pålidelighed jf. udbudslovens § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2020