29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 8845-2016

Wyświetl widok skrócony

12/01/2016    S7

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie promocji

2016/S 007-008845

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Gdyńskie Centrum Sportu
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski, Marzena Angielczyk
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.gdyniasport.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży „Arka Gdynia Cup” w kategorii Under 12 (rocznik 2004) w terminie 23–24.1.2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 13: Usługi reklamowe
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Promocja Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności podczas Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży „Arka Gdynia Cup” w kategorii Under 12 (rocznik 2004) (zwanego dalej „Turniejem”), organizowanego przez Wykonawcę w dniach 23–24 stycznia 2016 roku w Hali Gdynia Arena przy ul. Kazimierza Górskiego 8. Promocja Miasta Gdyni polegająca między innymi na: przyznaniu Miastu Gdynia tytułu Patrona Turnieju i umieszczeniu nazwy „Gdynia” w pełnej nazwie Turnieju „Arka Gdynia Cup 2016”, umieszczeniu logo „Gdynia sport” w materiałach i publikacjach wydawanych przez Zleceniobiorcę przy organizacji Turnieju np.: w zaproszeniach, oficjalnym programie Turnieju, na plakatach, na listowniku oraz innych materiałach wydawanych przy okazji organizacji Turnieju,eksponowaniu spotu reklamowego Miasta Gdyni na bandach elektronicznych ustawionych wokół boiska Hali, gdzie rozgrywany będzie Turniej, eksponowaniu filmiku reklamowego Miasta Gdyni na ekranach diodowych umieszczonych na Hali podczas trwania Turnieju,umieszczeniu flag z logo Miasta Gdyni eksponowanych pod kopułą Hali podczas trwania Turnieju, rozmieszczeniu plakatów reklamujących Turniej z logo „Gdynia sport” na terenie Miasta Gdyni podczas organizacji Turnieju, umieszczeniu logo „Gdynia sport” na pucharach i medalach przeznaczonych dla uczestników Turnieju, umożliwieniu Zleceniodawcy rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Turnieju, umożliwieniu Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych i filmowych z Turnieju oraz zdarzeń przed i po Turnieju dla celów promocyjno-reklamowych Miasta. Promocja Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności polegająca w okresie obowiązywania umowy między innymi na: promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni oraz MTB Gdynia Maraton na stronie powitalnej Wykonawcy, umieszczeniu postów promujących Wydarzenia organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w mediach społecznościowych (np. facebook, twitter) Wykonawcy, umożliwieniu wykorzystania materiałów fotograficznych z Turnieju łącznie z postaciami (zawodnikami) dla celów promocyjno-reklamowych, umożliwieniu Zleceniodawcy nagrywania Turnieju na potrzeby własne.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342200 Usługi w zakresie promocji

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu/uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych, związanych z ochroną wyłącznych praw
Art. 67 ust 1 pkt 1 a i b ustawy prawo zamówień publicznych – zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zlecenie wykonania tego zadania Stowarzyszeniu Inicjatywa Arka z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Olimpijskiej 5/9 jest zasadne, ponieważ jest to jedyny organizator tego turnieju. „Arka Gdynia Cup” organizowany jest już po raz siedemnasty i na stałe wpisał się w kalendarz gdyńskich imprez sportowych. W turnieju zmierzą się tym razem zawodnicy kategorii Under 12 (rocznik 2004) z najlepszych drużyn w Polsce, a także zaproszone zespoły zagraniczne tak sławne jak choćby FC BATE Borisov, BORUSSIA Dortmund, EVERTON FC, Hamburg czy VFL Bochum oraz wszystkie zainteresowane drużyny, nawet te z małych i nieznanych miejscowości. Udział czołowych drużyn rocznika 2004 zapewni wysoki poziom rywalizacji sportowej, co pozwala stwierdzić, iż impreza cieszyć się będzie ogromnym zainteresowaniem kibiców a także mediów. „ARKA GDYNIA CUP” poza wymiarem sportowym charakteryzuje się bogatym i ciekawym programem integracyjno-edukacyjnym, który uwzględnia wiele atrakcji przygotowanych nie tylko dla uczestników, ale i kibiców oraz gości. Turniej odbędzie się na Hali „Gdynia Arena”, która jest najbardziej widowiskową halą w Gdyni, co dodatkowo wpłynie na ocenę poziomu organizacyjnego imprezy. „Arka Gdynia Cup 2016” będzie doskonałą formą promocji Miasta Gdyni jako miasta, które warto odwiedzić i spędzić w nim aktywnie czas oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
GCS.DZPI.2711.1.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5
Miejscowość: Gdynia
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.1.2016