Tjenesteydelser - 9490-2021

11/01/2021    S6

Danmark-Kolding: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2021/S 006-009490

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dennis Tranholm Jensen
E-mail: deje@cowi.com
Telefon: +45 51243591
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/993d3101-c3dc-49ec-b086-8716a961d022/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/993d3101-c3dc-49ec-b086-8716a961d022/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/993d3101-c3dc-49ec-b086-8716a961d022/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/993d3101-c3dc-49ec-b086-8716a961d022/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Behandling og afsætning af isolering, keramik & sanitet, samt affald til sortering

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kolding Kommune udbyder hermed behandling og afsætning af 3 affaldsfraktioner fra kommunens genbrugspladser i offentligt EU udbud. Udbuddet er opdelt i 3 selvstændige delopgaver. Entreprenøren skal afgive separat bud på hver delopgave. Der kan bydes på én eller flere delopgaver. Udbuddet opdeles i følgende delopgaver:

1) Isolering

2) Keramik og sanitet

3) Affald til sortering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 085 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Isolering

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter forbehandling og afsætning af den mængde isolering der modtages på Kolding Kommunes genbrugspladser, i alt estimeres ca. 300 ton pr. år. Affaldsfraktionen vil bestå af mineraluld (stenuld, glasuld, knauf, mv.) fra erhverv og private.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kolding Kommune har option på at forlænge delopgaverne individuelt på uændrede vilkår, i et vilkårligt antal måneder i op til 2 år frem til den 14. marts 2024.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Keramik og sanitet

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter afsætning af den mængde keramik og sanitet der modtages på Kolding Kommunes genbrugspladser, i alt ca. 320 ton pr. år. Affaldsfraktionen vil bestå af keramik, porcelæn, sanitet og lignende fra erhverv og private.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kolding Kommune har option på at forlænge delopgaverne individuelt på uændrede vilkår, i et vilkårligt antal måneder i op til 2 år frem til den 14. marts 2024.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Affald til sortering

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter sortering, afsætning af frasorterede fraktioner samt omlastning, deklarering og transport af deponiresten til Deponi Syd I/S. Det affald til sortering der modtages på Kolding Kommunes genbrugspladser, skønnes at udgøre i alt 550 ton pr år.

Affaldsfraktionen, som består af affald fra erhverv og privat vil overvejende bestå af affald til deponi, under definitionen ”til nedgravning”.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kolding Kommune har option på at forlænge delopgaverne individuelt på uændrede vilkår, i et vilkårligt antal måneder i op til to år frem til den 14. marts 2024.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at:

- entreprenøren har et positivt resultat beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, eller at entreprenøren har haft en positiv egenkapital hver af de seneste 3 regnskabsår.

- entreprenøren har en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste afsluttede årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Entreprenøren skal i ESPD’en erklære, at entreprenøren i løbet af de seneste 3 år har behandlet sammenligneligt affald som indeholdt i hver af de delopgaver, der bydes på.

Mængden af det behandlede affald skal minimum være på 50 % af den estimerede årlige mængde for hver delopgave.

I ESPD'en skal entreprenøren således oplyse følgende for sine betydeligste referencer:

— beskrivelse af opgaven

— behandlede affaldsfraktioner og mængder

— kontraktperiode med angivelse af start og sluttidspunkt

— kundens navn og kontaktoplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/02/2021
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/02/2021
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Kolding Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

De bydende har ikke adgang til at overvære åbning af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2021