Tjenesteydelser - 10017-2018

10/01/2018    S6    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Kokkedal: Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte

2018/S 006-010017

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Fredensborg Kommune
29188335
Egevangen 3 B, Brønsholm
Kokkedal
2980
Danmark
Kontaktperson: Stefan Ising
Telefon: +45 72562411
E-mail: stis@fredensborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/78866960.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/78866960.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/78866960.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af vikarydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79620000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fredensborg Kommune udbyder levering af vikarydelser til hjemmepleje og plejecentre, børnehuse samt Granbohus, som er kommunens aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap.

Det forventede forbrug udgør på årsbasis cirka 7 mio. kr. ekskl. moms (2016).

Vikarydelserne udbydes som 2 delaftaler:

Delaftale 1 –Vikarer til ældreområdet og Granbohus.

Delaftale 2 – Vikarer til børnehusene (option).

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler.

På Delaftale 1 indgås rammeaftaler med 2 leverandører, en primær leverandør og en sekundær leverandør, som alene vil modtage bestillinger i tilfælde, hvor den primære leverandør ikke kan imødekomme en bestilling. På Delaftale 2 indgås rammeaftale med 1 leverandør. Delaftalen er en option for kommunen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/78866960.aspx.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 – Vikarer til ældreområdet og Granbohus

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
79624000
85000000
85144100
98513300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Fredensborg Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levring af vikartydelser til ældreområdet og Granbohus.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2018
Slut: 31/03/2021
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 – Vikarer til børnehusene (option)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Fredensborg Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af vikarydelser til daginstitutioner.

II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/04/2018
Slut: 31/03/2021
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 16/02/2018
Tidspunkt: 00:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2018