Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 10273-2020

10/01/2020    S7    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Aartselaar: Aanleggen van afvalwaterleidingen

2020/S 007-010273

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin nv - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE211
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: Dhr. Dirk De Waele
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Telefoon: +32 34504511
Fax: +32 34583020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363348

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterzuivering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project 20.744/1 – Wichelen, collector Bruinbeke fase 1

Referentienummer: AQFINFRA-20744lot1-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232411
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

20.744/1 –Wichelen, collector Bruinbeke fase 1.

Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak:

— voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen,

— opbreken van bestaande buizen en inspectieputten,

— opvullen van bestaande rioleringen,

— aanleggen van rioleringen in open sleuf,

— aanleggen van rioleringen d.m.v. doorpersing en directional drilling,

— leveren-, plaatsen en in dienst stellen van ca. 7 pompputjes t.b.v. drukriolering,

— maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton,

— maken van pompstations, overstort- en uitstroomconstructies,

— maken van een bufferbekken,

— maken van huis- en kolkaansluitingen,

— uitvoeren van rioolrenovaties met TPUB,

— plaatsen van lijnvormige elementen,

— maken van nieuwe verhardingen in asfalt, beton, kassei, steenslag en betonstraatstenen,

— ontkoppelen van DWA en RWA op privaatpercelen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 368 734.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wichelen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Project 20.744/1 – Wichelen, collector Bruinbeke fase 1.

Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak:

— voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen,

— opbreken van bestaande buizen en inspectieputten,

— opvullen van bestaande rioleringen,

— aanleggen van rioleringen in open sleuf,

— aanleggen van rioleringen d.m.v. doorpersing en directional drilling,

— leveren-, plaatsen en in dienst stellen van ca. 7 pompputjes t.b.v. drukriolering,

— maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton,

— maken van pompstations, overstort- en uitstroomconstructies,

— maken van een bufferbekken,

— maken van huis- en kolkaansluitingen,

— uitvoeren van rioolrenovaties met TPUB,

— plaatsen van lijnvormige elementen,

— maken van nieuwe verhardingen in asfalt, beton, kassei, steenslag en betonstraatstenen,

— ontkoppelen van DWA en RWA op privaatpercelen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 118-288904
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20744
Perceel nr.: 1
Benaming:

Collector Bruinbeke fase 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DCA
Postadres: Lilsedijk 50
Plaats: Beerse
NUTS-code: BE213
Postcode: 2340
Land: België
E-mail: info@dca.be
Telefoon: +32 14622211

Internetadres: www.dca.be

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 368 734.88 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Uitvoeringstermijn: 260 werkdagen.

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs (tel: +32 038891212 – fax: +32 038896468), en via de website van Aquafin nv: http://www.aquafin.be

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke Rechtbank
Postadres: Bolivarplaats 20, bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2020