Palvelut - 10281-2019

09/01/2019    S6    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut

2019/S 006-010281

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
UUDELY/158/2019
PL 36
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Aku Seppälä
Puhelin: +358 295021154
Sähköpostiosoite: aku.seppala@ely-keskus.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=216697&tpk=428bf5bb-9c90-4023-b6e3-21c53d1a21ae
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

F.E.C-koulutusmallilla toteutettavan ammatillisen työvoimakoulutuksen valtakunnallinen puitekilpailutus - ICT-järjestelmäpalvelut ja ohjelmistot F.E.C

Viitenumero: UUDELY/158/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia F.E.C-koulutusmallilla toteutettavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Uudenmaan ELY-keskus kilpailuttaa koulutuksen myös Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Kainuun, Keski-Suomen, Lapin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puolesta valtakunnallisena tarjouskilpailuna. Kilpailutus toteutetaan noudattaen avointa tarjousmenettelyä.

Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, jonka kesto on kaksi (2) vuotta. Lisäksi varataan mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optioon, joiden kummankin suuruus on 50 % alkuperäisestä hankinnasta.

Puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen yhteisarvo vuosina 2019-2020 jää alle 200 000 EUR. Kyseessä on hankintalain (1397/2016) 25 §:n 1. mom. kohdan 3 mukainen kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Uudellamaalla, pääkaupunkiseutu. Muut ELY-keskukset määräävät koulutuspaikat hankinnan yhteydessä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on F.E.C-koulutusmallilla toteutettava ammatillinen työvoimakoulutus. Tiedot hankittavasta koulutuksesta on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Koulutukset toteutetaan suomen ja/tai englannin kielellä palveluntuottajien varaamissa tiloissa. Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan kuusi (6) puitesopimustoimittajaa, jos kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ei ole vähemmän. Toimittajat valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Hankintaan sisältyy mahdollisuus 2 x 1 vuoden optioon, jotka voidaan ottaa käyttöön jo varsinaisella hankintakaudella tai myöhemmin, jos maakuntauudistuksen myötä kasvupalveluista vastuun ottava ostajataho haluaa tilata palvelua.

Hankintayksiköt varaavat oikeuden olla hankkimatta tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 18/02/2019
päättymispäivä: 31/12/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Kilpailutuksen perusteella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan kuusi (6) puitesopimustoimittajaa, jos kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ei ole vähemmän. Valinta tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Muodostettavaan puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen ennakoitu yhteisarvo vuosina 2019-2020 on alle 200 000 EUR.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 25/01/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Uudenmaan ELY-keskus
PL 36
Helsinki
00521
Suomi
Sähköpostiosoite: aku.seppala@ely-keskus.fi

Internetosoite: http://www.ely-keskus.fi

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Tämä hankinta on hankintalain 25 §:n mukainen pienhankinta, koska hankinta lukeutuu hankintalain liitteessä E määriteltyihin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden erityisten palveluiden hankintoihin. Pienhankinnoista ei voida hankintalain perusteella valittaa markkinaoikeuteen. Sen sijaan tarjoaja voi osoittaa hankintayksikölle hankintaoikaisun virheelliseksi kokemastaan päätöksestä. Hankintayksikkö liittää hankintapäätökseen oikaisuohjeen.

Sopimuskauden aikaiset erimielisyydet ratkaistaan liitteenä 4 olevan sopimusmallin ehtojen mukaisesti.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/01/2019