Suministros - 10824-2021

12/01/2021    S7

Rumanía-Bucarest: Medianas

2021/S 007-010824

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Número de identificación fiscal: 16054368
Dirección postal: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Localidad: Bucureşti
Código NUTS: RO321 Bucureşti
Código postal: 010873
País: Rumania
Persona de contacto: Ioana Silvia Barbulescu – șef Departament achiziții buget de stat și venituri proprii
Correo electrónico: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Teléfono: +40 212643400
Fax: +40 212643417
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cnadnr.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110679
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Achiziţia, transportul și montajul parapetelor rutiere pe rulouri”

Número de referencia: 16054368/2020/2366/S/1+2
II.1.2)Código CPV principal
34928110 Medianas
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadru „Achiziţia, transportul și montajul parapetelor rutiere pe rulouri” – durata 2 ani.

Descrierea produselor este disponibila in caietul de sarcini. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I si anul II) sunt conform anexei la caietul de sarcini.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 10 787 115 RON.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

— anul I – cantități minime: 1 000 ml; cantități maxime: 7 000 ml;

— anul II – cantități minime: 2 000 ml; cantități maxime: 14 000 ml.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in anuntul de participare.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 70 787 115.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO ROMANIA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ROMANIA

II.2.4)Descripción del contrato:

Aacord-cadru „Achiziţia, transportul și montajul parapetelor rutiere pe rulouri”

Descrierea produselor este disponibila in Caietul de sarcini. Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Solicitarea unei perioade mai scurte de timp ar asigura o punere mai rapidă în siguranță a drumurilor și diminuarea consecințelor accidentelor rutiere cât mai rapid / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Solicitarea unor garanții mai îndelungate a produselor ce vor fi achiziționate garantează administratorului drumurilor că produsele sunt de o calitate superioară iar pentru o perioadă de timp îndelungată nu vor necesita înlocuire, fapt ce va conduce la utilizarea eficientă a fondurilor disponibile. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

NOTA:

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:

— fie are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante,

— fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 164 alin. (1) şi (2), în cazuri excepţionale, autoritatea contractantă are dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 alin. (1) şi (2). pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecţia mediului.

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 RON.

Cerința nr. 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Ionita Mariana - Director General C.N.A.I.R. S.A.;

Barbier Ovidiu Marian – Director General Adj.;

Masala Ionut Laurentiu - Director D.E.F.;

Branici Cristina - Director Adj. D.E.F.;

Marin Adrian Marian -Director Adj. Financiar Directia Economica si Financiara;

Ticu Catalin - Sef Serviciu CFP Propriu;

Ionita Marius Ionut –Directia Economica si Financiara Sef Serviciu Garantii;

Trifan Valentin - Florin - Director Achizitii Publice;

Cons. jur. Barbulescu Ioana Silvia - Sef Departament Achizitii Buget de Stat si Venituri Proprii;

Sef Serviciu Achizitii Lucrari Produse si Servicii - Radu Ileana;

Sef Serviciu Achizitii Directe Produse si Servicii - Nunweiler Iohann;

Sef Birou Contracte si Acte Aditionale - Cucu Adriana Sorina;

Exp. achiz. publ. Chivu Florina, ec. Vlasceanu Florentina, ec. Mares Ion Lucian, ing. Coman Amelia Luiza, ec. Goga Georgeta - Serviciul Achizitii Lucrari Produse si Servicii;

Tehnician Nisipeanu Cristina, tehnician Jipa Ileana-Carmen, cons. Jur. Radutu Dragos - Serviciul Achizitii Directe Produse si Servicii;

Cons. jur. Tudor Ioana, ec. Farmazon Eduard, ec. Trofin Cristina Claudia - Biroul Contracte si Acte Aditionale;

Bana Tudor - Mihail - Sef Birou Analiza Preturi.

Cristian Andrei - Director D.S.C.M.T.;

Flavius Florin PAVAL - Sef Serviciu S.C.;

Catalin TATU - inginer Serv. S.C.

Zanfir Valeriu Bebe - Director Directia Juridica.

Hlibocianu Ruxandra Mihaela - D.J.-Sef S.A.L.C.;

Bujor Dan Alexandru - Sef Birou S.S.M., Prevenire si Protectie;

Buzasu Septimiu - Presedinte Consiliul de Administratie;

Ferencz Stefania-Gabriella, Nazare Alexandru, Muresan Mircea Cornel, Cristian-Florin Costache, Fabian Tarca, Bosoanca Iulian Cristian - Membrii Consiliul de Administratie al C.N.A.I.R. S.A.

Modalitatea de îndeplinire:

AC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Ofertantul unic / Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator, va prezenta Formularul nr. 2 - Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu modelul din Sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire. Formularul nr. 2 va fi transmis in mod obligatoriu odata cu DUAE.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru/contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri totale anuale pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) a fost de minim: 11.750.000 lei

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru/contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/ entitatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în D.U.A.E. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul/operatorii economic/i nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro 2017 - 1 Euro = 45681 Lei, 2018 - 1 Euro= 4,6535 Lei si 2019 - 1 Euro = 4,7452 Lei b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anii 2017, 2018 si 2019 publicat pe site-ul http://ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente ultimilor 3 ani (2017, 2018, 2019) din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri totale anuale pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) a fost de minim: 11.750.000 RON. Prin produse similare se intelege: furnizare si montare parapete rutier de protectie, intr-un stat care se supune normei tehnice europene SR EN 1317/2011

Proportia de subcontractare INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE. Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor pentru confirmarea experientei similare prezentate de ofertant in cadrul DUAE. Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 4. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele furnizate, perioada de livrare si valoarea acestora. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii acordului-cadru/contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 6: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2017-1Euro = 4,5681 Lei, 2018-1 uro=4,6535 Lei, 2019 -1 Euro=4,7452 Lei, si 2020- Euro 4,8699 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2017, 2018, 2019 si 2020 publicat pe site-ul http://www.ecb.int. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la pct.a)

Autoritatea Contractanta va solicita prin documentatia de atribuire si urmatoarele cerinte cu privire la subcontractanti: In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din acordul cadru, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: "Motive de excludere". In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nota 1: In cazul in care din informatiile si documentele prezentate mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din acord-cadru/contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica necesara pentru partea/partile din acord-cadru/contract care urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractantii propuși în ofertă pentru produsele furnizate contractantului potrivit contractelor dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, doar dacă subcontractantii solicită acest lucru si isi exprima opțiunea în acest sens la momentul semnarii acordului-cadru. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii acordului cadru la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractelor nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/02/2021
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 15/06/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/02/2021
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Durata acordului cadru: 2 ani

2.Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii, DUAE-ul configurat de autoritatea contractanta. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant. Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa prezenta procedura de atribuire, in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

3.Persoana care se consideră vătămată de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorităţii contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevazut de legislatie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: Bucureşti
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Dirección postal: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localidad: Bucureşti
Código postal: 010873
País: Rumania
Correo electrónico: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Teléfono: +40 212643400
Fax: +40 212643417
Dirección de internet: www.cnair.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/01/2021