Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 10871-2021

Submission deadline has been amended by:  73131-2021
12/01/2021    S7

Hrvatska-Zagreb: Sigurnosne kamere

2021/S 007-010871

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova
Nacionalni registracijski broj: 36162371878
Poštanska adresa: Ilica 335
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dubravko Golubić
E-pošta: dgolubic3@mup.hr
Telefon: +385 14887215
Telefaks: +385 13788826
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mup.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0000573
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Senzorske kamere malog dometa za zaštitu vanjske granice EU

Referentni broj: ISF-96/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
35125300 Sigurnosne kamere
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Senzorske kamere malog dometa za zaštitu vanjske granice EU.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 824 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
35125300 Sigurnosne kamere
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

MUP, Ilica 335, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Senzorske kamere malog dometa za zaštitu vanjske granice EU.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Tehnička izvrsnost / Ponder: 50 %
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 50 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 824 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 150
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

ISF - Fond za unutarnju sigurnost.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ponuditelj je obvezan, u slučaju odabira njegove ponude, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a. Garancija banke mora važiti 60 dana duže od ugovorenog roka isporuke i mora sadržavati obvezu da će banka na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ilica 335, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno članku 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/01/2021