Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 11387-2023

Submission deadline has been amended by:  94990-2023
06/01/2023    S5

Polen-Danzig: Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen

2023/S 005-011387

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 221964385
Postanschrift: Al. Jana Pawła II 50
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 80-462
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział zamówień publicznych
E-Mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Telefon: +48 587684640
Fax: +48 587684829
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.copernicus.gda.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: D10.251.4.M.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524400 Einsammlung, Transport und Beseitigung von Krankenhausabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbiorem, wywozem i utylizacją niebezpiecznych odpadów medycznych przez okres 12 miesięcy z COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na czas trwania umowy, na własny koszt i ryzyko, 2-óch urządzeń chłodniczych spełniających wymagania zawarte w OPZ .

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, kserokopii dokumentów potwierdzających, że używane środki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP, oraz kserokopii dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymaganych parametrów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do naprawy stacjonarnego urządzenia chłodniczego w czasie nie dłuższym niż 7 godzin od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie następować będzie w formie mailowej i numer telefonu wskazany przez Wykonawcę w terminie od podpisania umowy.

W przypadku, gdy awaria trwała dłużej niż 24 godziny, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów codzienne do czasu wykonania naprawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania potrzeby wywozu odpadów również w dni wolne od pracy w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dysponowanie dostosowanym do przewożenia niebezpiecznych odpadów środkiem transportu, odpowiednim wyposażeniem i ekwipunkiem.

Wykonawca zapewni transport do odbioru worków lub pojemników z odpadami medycznymi na swój koszt samochodami przystosowanymi do tego typu ładunków oraz ich utylizację

Każdorazowo Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia w systemie BDO karty przekazania odpadów, co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 80
Kostenkriterium - Name: Pobór mocy przez urządzenie chłodnicze nr 1 / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Pobór mocy przez urządzenie chłodnicze nr 2 / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Data produkcji kontenera nr 1 spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 05.10.2017 / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Data produkcji kontenera nr 2 spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 05.10.2017 / Gewichtung: 5
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 60 000 PLN

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Informacje dot. wadium zawiera § XV SWZ.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SWZ ( projekt umowy).

Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 139 ustawy pzp).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa pomorskiego lub na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na obszarze tego samego województwa z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii, lub wpis do prowadzonego przez starostę rejestru zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa pomorskiego lub na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na obszarze tego samego województwa z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Brak.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał 2 usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów realizowanych na rzecz podmiotu leczniczego o wartości co najmniej 800.000 zł. brutto przez 12 miesięcy zgodnie z Ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz 21 ze zmianami).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dwie usługi o wartości co najmniej 800 000 brutto każda.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy w tym postanowienia dot. zmiany umowy, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ (projekt umowy).

W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

Zasady dot. zmian istotnych postanowień umowy określone zostały w paragrafie 6 projektu umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/02/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Oferty zostaną otwarte w Gdańsku, al. Jana Pawła II 50, w Dziale Zamówień Publicznych, poziom (minus) -1pok. nr H19 za pomocą platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Po zakończeniu umowy ( po upływie 12 miejscy od dnia zawarcia umowy).

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu oraz Spełniają warunki udziału w postępowaniu,

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów.

- zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca potwierdzi, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał 2 usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 111 ustawy Pzp2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.3) art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

b) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (fakultatywnych podstaw wykluczenia).

Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1)JEDZ–oświadczenie wstępne składane w formie elektronicznej (przy pomocy internetowej platformy zakupowej) na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 2)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem3)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4)oświadczenia wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 5)wykazu usług wykonanych 6)aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów

2.Dokumenty składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)zamiast dokumentów, o których mowa w § X ust. 2 pkt b)(Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2) niniejszego ustępu, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania, albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/01/2023