TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Palvelut - 11471-2018

11/01/2018    S7    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Hallinnolliset palvelut

2018/S 007-011471

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö
2160307-0
PL 32
Valtioneuvosto
00023
Suomi
Yhteyshenkilö: Aurela Jorma
Puhelin: +358 29516001
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tem.fi
Faksi: +358 916062160
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.tem.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-000295
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelma 2019–2022; turvallisuustutkimusohjelman hallintohankkeen kilpailutus

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
75100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistämässä uutta nelivuotista kansallista ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelmaa. Uuden tutkimusohjelman puiteohjelma ja ehdotus tutkimusohjelman organisoinnista valmistuvat syksyllä 2018.

Kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuus-tutkimusohjelman tulee täyttää ydinenergialain (990/1987) luvun 7 a vaatimukset ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen osalta. Uusi tutkimusohjelma käynnistetään vuoden 2019 alussa.

Tutkimusohjelma on jatkoa käynnissä olevalle SAFIR2018-tutkimusohjelmalle. Tutkimusohjelma tulee kattamaan pääpiirteissään samat aihepiirit, mutta huomioi myös käynnissä olevan turvallisuustutkimusohjelman aikana tapahtuneen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimuksen kansallisen kehityksen. Tutkimusohjelmaa rahoittaa pääosin Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR). Tutkimusohjelman johtaminen järjestetään hallintohankkeen kautta. Hallintohankkeen projektipäällikkö toimii tutkimusohjelman johtajana.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 370 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman 2019–2022 hallintohanke.

Edellytyksenä hallintohankkeen menestykselliselle läpiviennille on, että yksi henkilö (tutkimusohjelman johtaja) hoitaa henkilökohtaisesti huomattavan osan hallintohankkeen tehtävistä. Näitä tehtäviä ovat:

• Vuosittaisten tutkimussuunnitelmien ja vuosiraporttien kokoaminen johtoryhmän ohjeiden mukaisesti. Hankehakujen käytännön toteutus TEM:n apuna.

• Suunnitelmien toimeenpanon seuranta ja hankkeiden edistymisen raportointi johtoryhmälle ja TEM/VYR:lle. Tämä tapahtuu myös tuki- ja ohjausryhmien kokousten valmisteluna yhdessä näiden puheenjohtajien kanssa sekä joidenkin kokousten sihteerinä toimimisena sekä muissa kokouksissa osallistumisena niihin.

• Johtoryhmän kokousten valmistelu puheenjohtajan kanssa ja kokousten sihteerinä toimiminen.

• Johtoryhmän avustaminen tutkimusohjelman sisällöllisessä ja laadullisessa kehittämisessä.

• Ulkoinen tiedotus ja sisäisen tiedonvaihdon koordinointi (verkkosivut sekä tarvittavat sisäiset sivut) sekä seminaarien (2/4a) järjestäminen ja kerran kaudessa toteutettavan ulkoisen evaluoinnin järjestämiseen osallistuminen.

• Suomen Euratom/Fission kansallisen tukiryhmän sihteeristönä toimiminen, fissiotyöryhmän työhön osallistuminen.

Tutkimusohjelman johtajalla tulee olla työkokemuksen puolesta riittävät edellytykset hoitaa laaja-alaista ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman tehtäväkokonaisuutta sekä kykyä itsenäiseen toimintaan ja verkostoitumiseen. Kyvyllä yhteistyöhön ja itsenäiseen toimintaan on erityinen painoarvo. Tutkimusohjelman johtajan organisaation tulee antaa johtajalle tarvittava hallinnollinen tuki.

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee hallintohankkeen suorittajan valinnan hankintalain (1397/2016) mukaisesti.

Ministeriö tekee hallintohanketta koskevan päätöksensä ja tutkimusohjelman johtajan nimitysesityksensä vuoden 2018 alussa. Tämän jälkeen ministeriö vie esityksensä Valtion ydinjätehuoltorahastolle. VYR:n tilaus- ja rahoituspäätös on odotettavissa maaliskuun 2018 aikana.

Ministeriö liittää vuosina 2019–2022 hallintohankkeen vuosittaiseen esitykseensä VYR:lle ydinenergialain edellyttämäksi hankekokonaisuudeksi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 370 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Määritelty ESPD:ssä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Määritelty ESPD:ssä.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/02/2018
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 15/05/2018
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/02/2018
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/01/2018