Προμήθειες - 11528-2022

10/01/2022    S6

Κύπρος-Λευκωσία: Αντιδραστήρια εργαστηρίων

2022/S 006-011528

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2021/S 204-532482)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Υγείας
Αριθμός ταυτοποίησης: 1357
Ταχ. διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
Πόλη: Λευκωσία
Κωδικός NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Ταχ. κωδικός: 1448
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: apitrakkou@moh.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 25202708
Φαξ: +357 25801330
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5006473
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5006473

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33696500 Αντιδραστήρια εργαστηρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/01/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 204-532482

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αντί:
Ημερομηνία: 17/12/2021
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/01/2022
Τοπική ώρα: 15:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αντί:
Ημερομηνία: 17/12/2021
Τοπική ώρα: 15:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 21/01/2022
Τοπική ώρα: 15:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: