Usługi - 12003-2021

12/01/2021    S7

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie oprogramowania

2021/S 007-012003

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Energetyczna 4
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Semp
E-mail: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl
Tel.: +48 717987949
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wroclaw.sa.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie i rozwój systemu zarządzania tożsamością, dostawa licencji oraz migracja

Numer referencyjny: Z-2502-24/20
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji dla użytkowników wewnętrznych dla systemu zarządzania tożsamością, dostawa pakietów serwisowych producenta dla oprogramowania gotowego na łączny okres 36 miesięcy, świadczenie usług utrzymania i rozwoju dla systemu zarządzania tożsamością przez okres 36 miesięcy oraz wykonanie usługi migracji oprogramowania gotowego.

2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1) dostawę 1 000 licencji dla użytkowników wewnętrznych systemu zarządzania tożsamością;

2) świadczenie usług wsparcia serwisowego producenta przez okres łącznie 36 miesięcy dla oprogramowania gotowego, z podziałem na okresy 12 miesięcy, obsługującego wszystkie licencje znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, na zasadach i warunkach opisanych w załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia;

3) świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu dla oprogramowania dedykowanego oraz Infrastruktury;

4) świadczenie usług modyfikacji dla systemu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 622 052.44 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji dla użytkowników wewnętrznych

dla systemu zarządzania tożsamością, dostawa pakietów serwisowych producenta dla oprogramowania gotowego na łączny okres 36 miesięcy, świadczenie usług utrzymania i rozwoju dla systemu zarządzania tożsamością przez okres 36 miesięcy oraz wykonanie usługi migracji oprogramowania gotowego.

2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje:

1) dostawę 1 000 licencji dla użytkowników wewnętrznych systemu zarządzania tożsamością;

2) świadczenie usług wsparcia serwisowego producenta przez okres łącznie 36 miesięcy dla oprogramowania gotowego, z podziałem na okresy 12 miesięcy, obsługującego wszystkie licencje znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, na zasadach i warunkach opisanych w załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia;

3) świadczenie usług wsparcia technicznego i serwisu dla oprogramowania dedykowanego oraz infrastruktury;

4) świadczenie usług modyfikacji dla systemu zarządzania tożsamością;

5) wykonanie usługi migracji oprogramowania gotowego;

6) udzielenie gwarancji na produkty i usługi dostarczone w ramach realizacji niniejszej umowy na okres 12 miesięcy.

3. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa wg załącznika nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba osobogodzin na potrzeby usługi modyfikacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy dostawy dodatkowych licencji dla użytkowników zewnętrznych w łącznej, maksymalnej wysokości 1 000 sztuk licencji (prawo opcji) wraz z pakietami serwisowymi producenta zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 50 000 PLN.

Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 222-545056
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Utrzymanie i rozwój systemu zarządzania tożsamością, dostawa licencji oraz migracja

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/01/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT Run Consulting Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Pory 78/1404
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-757
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 622 052.44 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 067 812.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 10 a ust. 1 ustawy komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 17 ustawy, przez środki komunikacji elektronicznej – należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219 ze zm.).

3. Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej wskazanej pod adresem (https://ezamowienia.ms.gov.pl/) zwanej dalej platformą zakupową.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępować powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 lub 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2021