Υπηρεσίες - 12492-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

15/01/2016    S10    Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - PSC-1283 Εξωτερική βοήθεια για διοικητικά καθήκοντα

2016/S 010-012492

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. Διεύθυνση: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: κ. Pedro Soares Carneiro, Procurement and Purchasing Division, αριθ. αναφοράς: PSC-1283
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CS-Procurement@eib.org
Τηλέφωνο: +352 43791

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.eib.org

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/calls/psc-1283.htm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1256

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
PSC-1283 Εξωτερική βοήθεια για διοικητικά καθήκοντα.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 9: Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικών βιβλίων

Κωδικός NUTS LU00

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Για τον σκοπό της βελτιστοποίησης της καθημερινής δραστηριότητας της Μονάδας Διοικητικών Δαπανών, η ΕΤΕπ σκοπεύει να προμηθευτεί εξωτερική βοήθεια στην εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών/καθηκόντων λογιστικής και διοικητικής φύσεως.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79211000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 2
Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Εάν ο υποψήφιος προτίθεται να υποβάλει προσφορά με εταίρο και έχει ήδη συγκροτήσει κοινοπραξία ή παρόμοια οντότητα για τον σκοπό αυτό, το γεγονός αυτό θα πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά, μαζί με κάθε άλλη σχετική πληροφορία ως προς αυτή τη σχέση. Εάν ο υποψήφιος προτίθεται να υποβάλει κοινή προσφορά, θα πρέπει να γνωρίζει ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, η Τράπεζα ενδέχεται να ζητήσει από αυτόν να προσδώσει ένα επίσημο καθεστώς στην προτεινόμενη συνεργασία πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό μπορεί να λάβει τις εξής μορφές:
— οντότητα με νομική προσωπικότητα αναγνωρισμένη από ένα κράτος μέλος ή
— οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία ωστόσο διασφαλίζει επαρκώς τα συμβατικά συμφέροντα της Τράπεζας (ανάλογα με το κράτος μέλος που αφορά, ενδέχεται, για παράδειγμα, να αποτελεί κοινοπραξία ή προσωρινό συνεταιρισμό) ή
— υπογραφή από όλους τους υποψήφιους στην κοινοπραξία ενός «πληρεξούσιου», το οποίο προβλέπει μια μορφή συνεργασίας.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Ο υποψήφιος (μεμονωμένος υποψήφιος ή επικεφαλής ανάδοχος) και οι υπεργολάβοι των οποίων το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής στη σύμβαση είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20 % πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση στο παράρτημα 5α των γενικών διοικητικών διατάξεων και διατάξεων υποβολής (δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων).
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να παράσχουν τη δήλωση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 5α των γενικών διοικητικών διατάξεων και των διατάξεων υποβολής (δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων), δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα 5α των γενικών διοικητικών διατάξεων και των διατάξεων υποβολής.
Η δήλωση θα παρασχεθεί επίσης από υπεργολάβους των οποίων το προβλεπόμενο μερίδιο της σύμβασης ισούται με ή υπερβαίνει το 20 %.
Ο επιλεγείς υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα που αναφέρονται ως αποδεικτικά στοιχεία στο παράρτημα 5α των γενικών διοικητικών διατάξεων και των διατάξεων υποβολής πριν από την υπογραφή της σύμβασης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Τράπεζα.
Η εν λόγω απαίτηση ισχύει για όλα τα μέλη ομίλου οικονομικών φορέων (ή κοινοπραξίας) καθώς και για υπεργολάβους, των οποίων το προβλεπόμενο ποσοστό της σύμβασης ισούται με ή υπερβαίνει το 20 %.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: 1. Απαιτήσεις: ο ετήσιος κύκλος εργασιών των υποψηφίων πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 500 000 EUR (όχι καθαρό εισόδημα ή κέρδος) για καθένα από τα 3 τελευταία οικονομικά έτη για τα οποία διατίθενται τελικά ελεγμένα στοιχεία. Σε περίπτωση κοινών προσφορών, η εν λόγω απαίτηση ισχύει για τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ομίλου.
Αποδεικτικά έγγραφα:
Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας (προσάρτημα 1) που αποτελείται από ένα απόσπασμα των εγκεκριμένων ετήσιων λογαριασμών των σχετικών νομικών οντοτήτων (ισολογισμός, λογαριασμός κερδών και ζημιών, σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και παρατηρήσεις των ελεγκτών, κατά περίπτωση), οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της εταιρείας και, κατά περίπτωση, έχουν ελεγχθεί ή/και δημοσιευθεί. Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να υπογραφούν από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψήφιου. Σε περίπτωση κοινής προσφοράς, τα αποσπάσματα ετήσιων λογαριασμών που απαιτούνται στο πλαίσιο του εντύπου επισκόπησης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας (προσάρτημα 1) θα πρέπει να παρασχεθούν για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.
2. Απαιτήσεις: οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι δεν εξαρτώνται από λίγους βασικούς πελάτες.
Αποδεικτικά έγγραφα:
Δήλωση ότι κανένας πελάτης δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 50 % του ετήσιου κύκλου εργασιών για καθένα από τα 3 τελευταία οικονομικά έτη για τα οποία διατίθενται τελικά ελεγμένα στοιχεία. Στην περίπτωση κοινών προσφορών, η κοινοπραξία πρέπει να υποβάλει δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι κανένας πελάτης δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 50 % του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου. Η δήλωση θεωρείται δεδομένη μέσω της υπογραφής του εντύπου επισκόπησης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας (προσάρτημα 1).
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
1. Απαιτήσεις: οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15 υπαλλήλους, καθώς και επαρκείς επαγγελματικές ικανότητες που τους επιτρέπουν να εκτελέσουν τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη την αξία και την έκτασή της. Απαιτούνται τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον τομέα των υπηρεσιών λογιστικής και διοικητικής φύσεως.
Αποδεικτικά έγγραφα:
1) μια συνοπτική παρουσίαση της εταιρείας του υποψηφίου (μέγεθος, βασικές αγορές στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες, προϊόντα και υπηρεσίες, έτη εμπειρίας, αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού, γεωγραφικές τοποθεσίες κ.λπ.) — κατ' ανώτατο όριο 3 σελίδες,
2) τουλάχιστον 2 σχετικές και επαληθεύσιμες αναφορές αναθέσεων που εκτελέστηκαν κατά τα τελευταία 2 έτη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το έντυπο αναφοράς σχεδίων που παρέχεται στο προσάρτημα 2 και να συμπληρώσουν το πρότυπο σημείο προς σημείο για κάθε ανάθεση αναφοράς.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
PSC-1283.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
26.2.2016 - 23:59
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
αγγλικά. γαλλικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
5.1.2016