Tjenesteydelser - 12573-2020

10/01/2020    S7

Danmark-Brabrand: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 007-012573

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus A/S
CVR-nummer: 40844244
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk
Telefon: +45 41873336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.affaldvarme.aarhus.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f7eb415-bb74-4c2b-8d0f-3fd624a9f2d3/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f7eb415-bb74-4c2b-8d0f-3fd624a9f2d3/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f7eb415-bb74-4c2b-8d0f-3fd624a9f2d3/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering, Implementering, Drift, Udvikling og Systemsupport af ERP-/Økonomisystem for AffaldVarme Aarhus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter følgende:

- Et ERP-/Økonomisystem (også benævnt ”system” eller ”systemet”) til understøttelse af processer indenfor 14 identificerede hovedområder, jf. afsnit 5.1. i udbudsbetingelserne,

- Implementering af ERP-/Økonomisystemet, herunder uddannelse,

- Drift af ERP-/Økonomisystemet,

- Support, videreudvikling og vedligehold af ERP-/Økonomisystemet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72250000 System- og supporttjenester
48812000 Økonomi-informationssystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter følgende:

- Et ERP-/Økonomisystem (også benævnt ”system” eller ”systemet”) til understøttelse af processer indenfor 14 identificerede hovedområder, jf. afsnit 5.1. i udbudsbetingelserne,

- Implementering af ERP-/Økonomisystemet, herunder uddannelse,

- Drift af ERP-/Økonomisystemet,

- Support, videreudvikling og vedligehold af ERP-/Økonomisystemet.

ERP-/Økonomisystemet skal implementeres hos de 8 selskaber, der udgør AffaldVarme Aarhus.

Løsningen vil ifm. implementering omfatte ca. 420 brugere.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kravopfyldelse, funktionelle og ikke-funktionelle krav samt løsningsarkitektur / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejdsorganisation, samt support og vedligehold / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

AffaldVarme Aarhus har ret til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med 2 gange 1 år. Såfremt kunden ønsker at gøre brug af denne rettighed, skal kunden meddele leverandøren dette senest 3 måneder før kontraktens udløb.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere leverandører, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de leverandører, der på baggrund af de adspurgte informationer ift. ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer) vurderes mest egnede (ift. de anførte referencers kvalitative indhold, herunder referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udvalgte krav til ERP-/Økonomisystemet er medtaget som option (jf. bilag 3), dvs. at AffaldVarme Aarhus kan tilvælge eller fravælge de elementer af løsningen, som er omfattet af optionerne, men tilbudsgiver skal medtage elementerne i tilbuddet.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD angive nøgletallene "omsætning" og "egenkapital" for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Ordregiver accepterer kun ansøgning fra leverandører, som:

- Har en omsætning på minimum 10 000 000 DKK ekskl. moms pr. år i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Har en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver accepterer kun ansøgning fra leverandører, som i ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for ansøgningsfristen.

Referencelisten bør ift. hver reference som minimum indeholde følgende oplysninger:

- En beskrivelse af referencen, herunder hvilke produkter/ydelser leverancen dækker, tilgangen til projektet, samarbejdet med den modtagne organisation/kunden og projektets varighed),

- En beskrivelse af, hvor mange/hvilke af de 14 identificerede hovedområder (jf. afsnit 5.1), der var indeholdt i referencen,

- Leverandørens rolle(r), opgaver og ansvar ift. referencen (såfremt referencen er udført af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) skal det klart fremgå, hvilke produkter/ydelser de respektive deltagere har leveret),

- Angivelse af kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde med telefon-nummer og/eller mailadresse, samt

- Vederlag (kontraktsum) ift. referencen.

Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/projekter eller dele af opgaver/projekter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, vil kunne indgå i evalueringen.

Ved vurderingen af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på, at ansøgeren dokumenterer erfaring – som hovedleverandør - med levering, implementering, drift, udvikling og systemsupport af ERP-/økonomisystem til kunder i stil med AVA (virksomheder med brug af projekter i høj grad samt koncernstruktur).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav: Der skal angives 5 referencer, der dokumenterer ansøgers erfaring – som hovedleverandør - med levering, implementering, drift, vedligeholdelse og support af tilsvarende ERP-/Økonomisystemer lig det udbudte projekt.

Ud af de 5 referencer skal:

- Minimum 3 referencer omhandle implementering af en ERP-løsning,

- Minimum 1 reference omhandle implementering af en cloud ERP-løsning,

- Minimum 1 reference omhandle et projekt med tilsvarende kompleksitet som det udbudte projekt, hvor ansøgeren har forestået implementering af systemet på under 9 mdr.

Èn og samme reference kan godt opfylde flere af kriterierne (f.eks. både implementering af en ERP-løsning og implementeret på under 9 mdr.).

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen krav til retlig form.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftaleindgåelse indebærer indgåelse af en databehandleraftale.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

- Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,

- Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

- Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

- Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når AffaldVarme Aarhus anmoder herom, fremlægge følgende:

- Dokumentation ift. udelukkelsesgrunde: En serviceattest som er maksimum 6 måneder gammel (regnet fra tilbudsfristen),

- Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret. Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som AffaldVarme Aarhus vurderer passende, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som AffaldVarme Aarhus forlanger,

- Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud,og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2020