Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 12987-2017

13/01/2017    S9

Luxemburg-Luxemburg: Vervoer van interne post via een pendeldienst

2017/S 009-012987

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement (EP)
Postadres: bâtiment Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2979
Land: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU)
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer (ERK)
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
Postadres: 12-E, rue Guillaume Kroll
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 1882
Land: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor publicaties van de Europese Unie (OP)
Postadres: 2, rue Mercier
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2985
Land: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese school Luxemburg I (EEI)
Postadres: 23, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg-Kirchberg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 1115
Land: Luxemburg
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1931
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervoer van interne post via een pendeldienst.

Referentienummer: OIL/06/PO/2016/028.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64122000 Interne kantoorbodediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Pendeldienst voor het vervoer van interne post in bakken, zakken, pakjes en dozen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 650 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oprichten van een dienst bestaande uit 3 voertuigen met chauffeur voor het vervoer van post in bakken, zakken, pakjes en dozen die op roterende wijze circuleren tussen de verschillende gebouwen en campussen die door de Europese instellingen en organen in Luxemburg (zullen) worden gebruikt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 650 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de voorwaarden worden beschreven in het administratieve bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/02/2017
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/02/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Europese Commissie, bâtiment Ariane (salle 01/A072), 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg-Gasperich, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 1 vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen. Om organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver minstens 3 werkdagen vooraf de namen en voornamen en de identiteitskaart- of paspoortnummers van zijn vertegenwoordigers meedelen via het volgende e-mailadres: OIL-APPELS-OFFRES@ec.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/01/2017