Služby - 12987-2017

13/01/2017    S9

Luxembursko-Luxemburg: Kyvadlová preprava internej pošty

2017/S 009-012987

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: bâtiment Ariane 01, bureau A1/048
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament (EP)
Poštová adresa: bâtiment Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2979
Štát: Luxembursko
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie (SD)
Poštová adresa: boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov (ECA)
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
Poštová adresa: 12-E, rue Guillaume Kroll
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1882
Štát: Luxembursko
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (OP)
Poštová adresa: 2, rue Mercier
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2985
Štát: Luxembursko
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: École européenne Luxembourg I (EEI)
Poštová adresa: 23, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg-Kirchberg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1115
Štát: Luxembursko
E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefón: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1931
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Kyvadlová preprava internej pošty.

Referenčné číslo: OIL/06/PO/2016/028.
II.1.2)Hlavný kód CPV
64122000 Služby interných firemných poslíčkov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Služby kyvadlovej dopravy na prepravu internej pošty v schránkach, taškách, balíkoch a škatuliach.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 650 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zorganizovanie služieb pomocou 3 vozidiel s vodičmi na (kyvadlovú) prepravu pošty v schránkach, taškách, balíkoch a škatuliach do a z rôznych budov/pracovísk, ktoré používajú alebo budú používať inštitúcie a orgány Európskej únie so sídlom v Luxemburgu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 650 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podmienky sú uvedené v administratívnych podmienkach.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/02/2017
Miestny čas: 16:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 21/02/2017
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Európska komisia, salle 01/A072, bâtiment Ariane, route d'Esch 400, L-1471 Luxembourg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť maximálne 1 zástupca za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač zaslať celé meno a číslo občianskeho preukazu alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: OIL-APPELS-OFFRES@ec.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/01/2017