Služby - 13108-2022

11/01/2022    S7

Belgicko-Brusel: Štúdia na preskúmanie fungovania a účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/821 (povinnosti náležitej starostlivosti pre dovozcov dovážajúcich cín, tantal, volfrám a zlato z oblastí zasiahnutých konfliktom a z vysokorizikových oblastí)

2022/S 007-013108

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod (TRADE), TRADE.C – Africa, Caribbean and Pacific, Asia (II), Trade and Sustainable Development, Green Deal
Poštová adresa: Rue de la Loi 170
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9895
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia na preskúmanie fungovania a účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/821 (povinnosti náležitej starostlivosti pre dovozcov dovážajúcich cín, tantal, volfrám a zlato z oblastí zasiahnutých konfliktom a z vysokorizikových oblastí)

Referenčné číslo: TRADE/2022/OP/0001-PIN
II.1.2)Hlavný kód CPV
79400000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Všeobecným cieľom projektu je podporiť Komisiu pri vypracovaní revíznej správy o fungovaní a účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/821 v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 17 ods. 2 nariadenia. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017 sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79400000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo)
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Rue de la Loi 170, 1049 Brussels, BELGICKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Štúdia na preskúmanie fungovania a účinnosti nariadenia (EÚ) 2017/821. Predpokladané trvanie zákazky je 12 mesiacov.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
28/02/2022

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Toto predbežné oznámenie informuje o zámere verejného obstarávateľa zverejniť budúcu výzvu na predloženie ponúk. V tejto fáze nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie alebo dokumenty. Zainteresované hospodárske subjekty vyzývame, aby sa zaregistrovali na adrese uvedenej v oddiele I.3), aby mohli byť informované o uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a všetkých súťažných podkladov vrátane špecifikácií obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/01/2022