Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 13410-2021

13/01/2021    S8

България-София: Материали, използвани в строителството на железопътни линии

2021/S 008-013410

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Йордан Йорданов
Електронна поща: j.jordanov@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322403
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/83384
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/83384
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на болтове и гайки за железен път по 3 обособени позиции“

II.1.2)Основен CPV код
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция 1 „Болтове за железен път“

Обособена позиция 2 „Болтове за мостови траверси“

Обособена позиция 3 „Гайки за болтове за железен път“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 390 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Болтове за железен път“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

„франко“ земя склад на изпълнителя на територията на Р. БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Болт за притискащи скоби за скрепление марка „К“ (ТС-ЖИ-004-2006 — чертеж 5 с клас на якост 5.6) — 80 000 бр.,

— Болт за стоманобетони траверси СТ-4 (ТС-ЖИ-004-2006 — чертеж 1 с клас на якост 5.6) — 270 000 бр.,

— Болтове високоякостни М 24х150 (ТС-ЖИ-004-2006 с клас на якост 10.9 чертеж 2) — 6 000 бр.,

— Болтове за връзки за релси М 24х130 мм с клас на якост 5.6 (ТС-ЖИ-004-2006 чертеж 2) — 20 000 бр.,

— Болт за сдвоени траверси 24 х 560 мм якост 5.6 съгласно (ТС-ЖИ-004-2006 чертеж 10) — 40 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 055 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Болтове за мостови траверси“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

„Франко“ земя склад на изпълнителя на територията на Р. БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Болт „Лапчат“ L — 300 мм и шайба от стомана S235 JR, чертеж № 1 (Технически условия за производство на болтове) — 4 000 бр.,

— Болт „Лапчат“ L — 450 мм и шайба от стомана S235 JR, чертеж № 1 (Технически условия за производство на болтове) — 4 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 96 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Гайки за болтове за железен път“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34946100 Материали, използвани в строителството на железопътни линии
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

„франко“ земя склад на изпълнителя на територията на Р. БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Гайка М 22 изпълнение 2 от стомана 5 съгласно БДС 9122-86 или еквивалент — 150 000 бр.,

— Гайка М 24 изпълнение 2 от стомана 10 съгласно БДС 9122-86 или еквивалент за лепен изолиран настав — 10 000 бр.,

— Гайка М 24 изпълнение 2 от стомана 5 съгласно БДС 9122-86 или еквивалент — 200 000 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 239 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособени позиции 1, 2 и 3:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности за доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за обособената позиция за последните 3 г. от датата на подаване на офертата.

За целите на настоящата поръчка под „дейност за доставка с предмет и обем, сходни с предмета и обема на поръчката за обособена позиция 1“ се разбира: доставка на 20 000 броя болтове за железен път.

За целите на настоящата поръчка под „дейност за доставка с предмет и обем, сходни с предмета и обема на поръчката за обособена позиция 2“ се разбира: доставка на 500 броя болтове за мостови траверси.

За целите на настоящата поръчка под „дейност за доставка с предмет и обем, сходни с предмета и обема на поръчката за обособена позиция 3“ се разбира: доставка на 70 000 броя гайки за болтове за железен път.

За „изпълнена дейност за доставка“ се приема тази, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател, или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критерия за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответния критерий за подбор, за доказването на който участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с критерия за подбор по т. 1 се доказва от обединението участник.

2. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

2.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, по образец.

Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособени позиции 1, 2 и 3:

Участникът трябва да е изпълнил минимум една дейност за доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за съответната обособена позиция, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на една или няколко доставки.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За обособени позиции 1, 2 и 3:

Не се предвижда авансово плащане.

Начинът, срокът на плащане и фактурирането подлежат на детайлно уреждане във всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 100
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 032-074443
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/03/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/03/2021
Местно време: 13:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Един участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице (ЮЛ) по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон), както и наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на рамковото споразумение. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществ. поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката. Всеки член на обединението, което не е юридическо лице, подизпълнителите и третите лица, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението. Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е юридическо лице, от подизпълнителите и от третите лица, ако има такива. При сключване на рамково споразумение, участникът/ците, определен/и за изпълнител/и, представя/т документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

При сключване на договор, въз основа на рамковото споразумение, участникът определен за изпълнител, представя гаранция обезпечаваща изпълнението в размер на 5 % от стойността на договора, сключен въз основа на рамковото споразумение, без ДДС. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договор, сключен въз основа на рамково спораз. се представя в една от следните форми:

а) банкова гаранция, в оригинал; или

б) парична сума;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договор, сключен въз основа на рамково споразумение, се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/01/2021