W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 13649-2020

13/01/2020    S8    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kętrzyn: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 008-013649

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Powiatowy w Kętrzynie
Adres pocztowy: ul. M. Curie-Skłodowskiej 2
Miejscowość: Kętrzyn
Kod NUTS: PL62
Kod pocztowy: 11-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Niski
E-mail: sekretariat@szpital-ketrzyn.pl
Tel.: +48 664356491
Faks: +48 897513797

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szpital-ketrzyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” Projekt nr RPWM.03.02.00-28-0009/18.

Numer referencyjny: 25/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie platformy e-usług zdrowotnych wraz z rozbudową infrastruktury teleinformatycznej szpitala w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczeń zdrowotnych, w tym:

a) dostawa wraz z wdrożeniem systemu elektronicznej dokumentacji medycznej;

b) dostawa wraz z wdrożeniem systemu platformy świadczenia e-usług zdrowotnych;

c) rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z pracami towarzyszącymi dla zapewnienia możliwości świadczenia e-usług;

d) dostawa sprzętu komputerowego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Wspólny Słownik Zamówień:

Główny kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

— CPV: 48820000-2 Serwery,

— CPV: 48620000-0 Systemy operacyjne,

— CPV: 30213000-5 Komputery osobiste,

— CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe,

— CPV: 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania,

— CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne,

— CPV: 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 477 861.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1: rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego szpitala

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Obejmuje następujące zadania:

1. aktualizacja oraz zakup modułów oprogramowania dla zapewnienia możliwości tworzenia EDM – zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ;

2. dostawa wraz z wdrożeniem systemu elektronicznej dokumentacji medycznej – zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ;

3. wdrożenie platformy świadczenia e-usług publicznych (A2B, A2C) i wewnątrzadministracyjnych (A2A);

4. rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej szpitala wraz z pracami towarzyszącymi – zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ;

5. usługi informatyczne:

a) wykonanie analizy przedwdrożeniowej;

b) usługi wdrożeniowe, w tym usługi integracji systemów na poziomie lokalnym oraz dostosowanie do współpracy z systemami zewnętrznymi, w tym platformą P1;

c) audyt zgodności z regulacjami prawnymi, w tym z RODO, z WCAG 2.0, testy bezpieczeństwa;

d) usługi serwisowe, w tym asysta techniczna w zakresie sprzętu i oprogramowania (w okresie realizacji projektu) oraz usługi gwarancyjne;

6. szkolenia personelu szpitala: działu Informatyki oraz pracowników – użytkowników systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Tryb realizacji serwisu gwarancyjnego / Waga: 20
Cena - Waga: 50
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” Projekt nr RPWM.03.02.00-28-0009/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2: Dostawa sprzętu komputerowego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Rozwój e-usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” Projekt nr RPWM.03.02.00-28-0009/18.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 187-454145
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Umowa 108/2019
Część nr: 1
Nazwa:

Część nr 1: rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego szpitala

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comarch Healthcare S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II A
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-864
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 465 161.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zdolność techniczna i zawodowa - wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Umowa nr 109/2019
Część nr: 2
Nazwa:

Część nr 2: dostawa sprzętu komputerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Grupa E Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Piwna 32
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020