W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 13700-2020

13/01/2020    S8    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rypin: Urządzenia komputerowe

2020/S 008-013700

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Rypiński
Adres pocztowy: ul. Warszawska 38
Miejscowość: Rypin
Kod NUTS: PL619
Kod pocztowy: 87-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Rumińska
E-mail: zp@powiatrypinski.pl
Tel.: +48 542802432
Faks: +48 542802549

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.powiatrypinski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”

Numer referencyjny: ZP.272.10.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie (ZS nr 2 w Rypinie), Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie (ZS nr 3 w Rypinie), Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu (ZS nr 4 w Nadrożu), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rypinie (ZS-P nr 1 w Rypinie) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1/1 do nr 1/7 do SIWZ oraz załączniki nr 7/1 i 7/2 do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 2-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1/1, 1/3, 1/4, 1/5 i 1/7 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 917 504.84 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestawy komputerowe, jednostki centralne, monitory i laptopy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237100
30213000
30213100
30200000
48620000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS nr 4 w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo; ZS–P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 zamówienia: zestawy komputerowe, jednostki centralne, monitory i laptopy – obejmuje zakup i dostawę kompletu elementów zastępczych przeznaczonych do montażu/demontażu konfigurowania i testowania – 1 zestaw, zestawów komputerowych – 105 i 39 sztuk i laptopów 5 i 15 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000
48310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS nr 4 w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo; ZS-P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 zamówienia: systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe – obejmuje zakup i dostawę oprogramowania biurowego – 165 szt., systemu operacyjnego serwerowego – 6 szt. i licencji dostępowych (CAL) – 115 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drukarki i skanery

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232000
30232100
30232110
30232130
30216110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS-P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 zamówienia: drukarki i skanery – obejmuje zakup i dostawę drukarek laserowych – 9 szt., urządzeń wielofunkcyjnych – 6 szt., drukarki A3 – 1 szt., drukarek laserowych ze skanerem i kopiarką A4 – 7 szt., skanerów – 4 szt., skanerów płaskich do oryginałów refleksyjnych i transparentnych – 8 szt., skanerów – 8 szt., postscriptowych drukarek laserowych – 2 szt., proofera cyfrowego – 1 szt., plotera – 1 szt., urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt., urządzenia do drukowania cyfrowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem – 1 szt., urządzenia do drukowania – 1 szt., drukarki 3D + skaner – 1 szt., skaner 3D – 1 szt. i skanera – 1 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwery i urządzenia sieciowe

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000
32413100
30237135
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 zamówienia: serwery i urządzenia sieciowe – obejmuje zakup i dostawę serwera stelażowego z kontrolerem pamięci masowej – 1 szt., serwerów stacjonarnych z kontrolerem pamięci masowej – 8 szt., szafy dystrybucyjnej – 1 szt., stelaży sieciowych 19" – 8 szt., patchpaneli 19” – 8 szt., systemu archiwizacji danych – 1 szt., zasilacza awaryjnego (UPS) – 1 szt., programowalnych przełączników (switch) – 10 szt., przełączników routujących – 8 szt., bezprzewodowych punktów dostępowych (access point) – 16 szt., kart sieciowych WiFi – 16 szt., testerów okablowania sieciowego – 6 szt., szafy rackowej z patchpanelem 24 porty – 1 szt. i serwera – 1 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Drobne urządzenia komputerowe

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237000
30237450
30234100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS-P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 zamówienia: drobne urządzenia komputerowe – obejmuje zakup i dostawę adapterów Bluetooth – 4 szt., tabletów graficznych – 18 szt. i pamięci przenośnej (dysk) – 1 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Oprogramowanie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48320000
48224000
48520000
48761000
48190000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin; ZS-P nr 1 w Rypinie, ul. Sportowa 24, 87-500 Rypin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6 zamówienia: oprogramowanie – obejmuje zakup i dostawę oprogramowania do profesjonalnego projektowania grafiki wektorowej – 2 szt., narzędzia do tworzenia filmów i projekcji multimedialnych – 2 szt., oprogramowania umożliwiającego planowanie i monitorowanie systemów transportowych – 15 szt., oprogramowania umożliwiającego symulację obwodów elektrycznych i elektronicznych – 16 szt., pakietu współpracującego ze sobą oprogramowania – 30 szt., oprogramowania antywirusowego – 45 szt., oprogramowania rastrowego – 15 szt., oprogramowania do edycji dźwięku – 15 szt., programu do modelowania/rzeźbienia 3D – 4 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Projektory multimedialne, ekrany i tablice interaktywne

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38652100
38653400
32322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ZS nr 2 w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin; ZS nr 3 w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20, 87-500 Rypin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7 zamówienia: projektory multimedialne, ekrany i tablice interaktywne – obejmuje zakup i dostawę projektorów multimedialnych – 11 szt., ekranów projekcyjnych elektrycznych – 6 szt., ekranu projekcyjnego elektrycznego – 1 szt. i tablic interaktywnych – 3 szt., szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/7 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części zamówienia.

2.3. Warunki realizacji zamówienia określone zostały również w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 7/1 i 7/2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.06.03.02-04-0008/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 155-381894
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zestawy komputerowe, jednostki centralne, monitory i laptopy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kombit Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Migdałowa 60
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 61-612
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 528 516.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 431 066.16 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Systemy operacyjne i oprogramowanie biurowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 44a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-672
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 70 425.14 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 795.57 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Drukarki i skanery

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Serwery i urządzenia sieciowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Drobne urządzenia komputerowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Oprogramowanie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Koma Nord” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
Adres pocztowy: ul. Łużycka 2
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-537
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 97 106.43 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 126 456.30 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

Projektory multimedialne, ekrany i tablice interaktywne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Copybox” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 14
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 28 135.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 39 907.35 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

W sekcji V punkt 2.4 dla części 1, 2, 6 i 7 jako całkowitą końcową wartość umowy/części podano wartość brutto. Formularz ofertowy i wzór umowy nie przewidywały konieczności podania wartości netto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020