We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 13766-2020

13/01/2020    S8    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2020/S 008-013766

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Jackowskiego 18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 60-509
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rządkowska-Jurga
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Tel.: +48 618410686
Faks: +48 618418823

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.powiat.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części.

Numer referencyjny: ZP.272.00055.2019,ZP.ZD-00946/19
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części:

— część nr 1 – dostawa stacji roboczych,

— część nr 2 – dostawa oprogramowania oraz usług software assurrance na oprogramowanie,

— część nr 3 – dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 362 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa stacji roboczych.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający wymagał, by Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na zaoferowane stacje robocze, przy czym maksymalny, oceniany przez Zamawiającego, okres gwarancji wyniesie 60 miesięcy, przy czym okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny okres gwarancji na stacje robocze zależny będzie od okresu gwarancji zaproponowanego przez Wykonawcę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do SIWZ.

3. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na stacje robocze / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania oraz usług software assurrance na oprogramowanie.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający wymagał, by Wykonawca dostarczył oprogramowanie w terminie od 3 do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym termin dostawy oprogramowania stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny termin dostawy oprogramowania zależny będzie od ilości dni kalendarzowych zaproponowanych przez Wykonawcę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do SIWZ.

3. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 3 do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w odniesieniu do dostawy oprogramowania, przy czym termin dostawy oprogramowania stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny termin dostawy oprogramowania zależny będzie od ilości dni kalendarzowych zaproponowanych przez Wykonawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający wymagał, by Wykonawca dostarczył usługi serwisowe na urządzenia sieciowe w terminie od 3 do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym termin dostawy oprogramowania stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny termin dostawy oprogramowania zależny będzie od ilości dni kalendarzowych zaproponowanych przez Wykonawcę.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do SIWZ.

3. Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie od 3 do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w odniesieniu do dostawy oprogramowania, przy czym termin dostawy oprogramowania stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Faktyczny termin dostawy oprogramowania zależny będzie od ilości dni kalendarzowych zaproponowanych przez Wykonawcę. Zamówienie realizowane będzie w terminie od 1.1.2020 r. – 31.12.2020 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wyrażony w pełnych dniach kalendarzowych termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 188-456940
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa stacji roboczych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Web-Profit Maciej Kuźlik
Adres pocztowy: ul. Spokojna 18
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 41-940
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 183 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 165 420.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa oprogramowania oraz usług software assurrance na oprogramowanie.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
11/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp. k.
Adres pocztowy: ul. Śliwkowa 1
Miejscowość: Niekanin
Kod NUTS: PL42
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 151 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 146 977.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020