Tjenesteydelser - 13931-2020

13/01/2020    S8

Danmark-Nykøbing Falster: Rengøring

2020/S 008-013931

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 2918 8599
Postadresse: Parkvej 37
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Inga Chiang Kejs
E-mail: ick@guldborgsund.dk
Telefon: +45 25182113
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://WWW.GULDBORGSUND.DK
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65802
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258744&B=GULDBORGSUND
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258744&B=GULDBORGSUND
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune

Sagsnr.: 19/43538
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Guldborgsund kommune udbyder "Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune, Delområde 4, 5 og 10". Hvert delområde udbydes som en delkontrakt, og tilbudsgivere kan give tilbud på 1,2 eller alle 3 delområder.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud iht. udbudsloven, jf. lov 1564 af 15.12.2015.

Udbuddet er et genudbud af Guldborgsund kommunes "Udbud vedrørende rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune, Delområde 4, 5 og 10" jf. bekendtgørelsen 2019/S 182-443681.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune

Delkontraktnr.: 4, 5 og 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
90911100 Rengøring af lokaler
90911200 Rengøring af bygninger
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Guldborgsund kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Guldborgsund kommune udbyder "Kontrakt om rengøring af kommunale institutioner i Guldborgsund kommune, Delområde 4, 5 og 10". Hvert delområde udbydes som en delkontrakt, og tilbudsgivere kan give tilbud på 1, 2 eller alle 3 delkontrakter.

Delkontrakt for delområde 4 omfatter 10 kommunale institutioner/lokaliteter i følgende områder:

- 4850 Stubbekøbing,

- 4871 Horbelev,

- 4800 Nykøbing F.

Delkontrakt for delområde 5 omfatter 14 kommunale institutioner/lokaliteter i følgende områder:

- 4840 Nørre Alslev,

- 4863 Eskilstrup.

Delkontrakt for delområde 10 omfatter 22 kommunale institutioner/lokaliteter i følgende område:

- 4800 Nykøbing F.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten med op til 24 måneder på uændrede vilkår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Egenkapitalen i de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positiv.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal kunne stille en garanti overfor Guldborgsund Kommune som sikkerhed for opfyldelse af de kontraktlige forpligtelser.

Garantien skal svare til 5% af det samlede årsvederlag ekskl. moms, og skal stilles som en anfordringsgaranti i et pengeinstitut, der kan godkendes af ordregiver.

Garantien skal stilles inden kontraktstart.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende en oversigt over de mest betydelige kontrakter om rengøring, der ligner opgaven i den tilbudte kontrakt, inden for de seneste 3 år med angivelse af omfang, kontraktperiode og den offentlige eller private modtager.

Følgende dokumentation for teknisk og faglig formåen skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom:

En kontaktperson hos hver reference med angivelse af kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-mail, som ordregiver kan kontakte for at få verificeret referencens indhold.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har udført mindst 3 relevante opgaver inden for de seneste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 182-443681
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 16/05/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) for at deltage i udbudsproceduren. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning.

Ordregiver vurderer, hvorvidt ESPD’ et indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at tilbudsgiver udelukkes af udbudsproceduren.

Obligatoriske udelukkelsesgrunde:

Ordregiver skal udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Loven kan findes på www.retsinformation.dk

Frivillige udelukkelsesgrunde:

Ordregiver vil endvidere udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver, jf. udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 2:

— Er erklæret konkurs,

— Er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

— Får sine aktiver administreret af en kurator eller af retten,

— Er under tvangsakkord,

— Har fået sin erhvervsvirksomhed indstillet,

— Er omfattet af en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemmehørende.

Denne udelukkelsesbestemmelse kan bringes i anvendelse, såfremt blot én af betingelserne er opfyldt.

Unormalt lavt tilbud:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at såfremt ordregiver konkret vurderer, at et tilbud er unormalt lavt, har ordregiver pligt til at anmode tilbudsgiver om at redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet.

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til at afvise et konkret tilbud, fordi det er unormalt lavt, og tilbudsgiver ikke kan redegøre for de priser og omkostninger, der indgår i tilbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2020