Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 14032-2016

Prikaži smanjeni prikaz

15/01/2016    S10

Hrvatska-Novigrad: Usluge u području gospodarenja energijom

2016/S 010-014032

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Grad Novigrad
Nacionalni registracijski broj: 53785741678
Poštanska adresa: Veliki trg 1
Mjesto: Novigrad
Poštanski broj: 52466
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Grad Novigrad – Cittanova, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Na pažnju (osoba za kontakt): Ladislav Liović, mag. ing. aedif.; Ana Karlović, dipl. iur.
E-pošta: ladislav.liovic@novigrad.hrana.karlovic@novigrad.hr
Telefon: +385 52757055
Telefaks: +385 52758260

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.novigrad.hr

Adresa profila kupca: http://www.novigrad.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+003-0000577

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Drugo
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Energetska usluga – provedba projekta energetske učinkovitosti u Gradu Novigradu – Cittanova.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Grad Novigrad – Cittanova.

NUTS kod HR036 Istarska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Gradu Novigradu – Cittanova.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71314200 Usluge u području gospodarenja energijom

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 4 464 231,83 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na
1. Maksimalan broj bodova koji ponuda može postići jest 100. Odabrana ponuda je ona koja je ekonomski najpovoljnija. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona koja ima najveći broj bodova u skladu s kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima bodovanja. Kvantitativni kriterij bodovanja sastoji se od ukupne neto uštede koji iznosi maksimalno 85 bodova, dok kvalitativni kriteriji iznose maksimalno 15 bodova. Kvantitativni kriterij bodovanja: maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 85. Onaj ponuditelj koji dostavi ponudu s najvećom neto financijskom koristi za naručitelja dobit će maksimalni broj bodova. Broj bodova = (ponuđena neto financijska korist za naručitelja)/(najviše ponuđena neto financijska koristi za naručitelja)*85 Vrijednost bodova dobiva se zaokruživanjem, bez decimalnih mjesta. Kvalitativni kriterij bodovanja: kvalitativna ocjena ponuda se provodi prema kriteriju životnog vijeka izraženo u radnim satima prema normativnim uvjetima testiranja L80B20 boduje se na sljedeći način: — do 60 000 sati broj bodova je 0, — jednako ili više od 60 000 sati bodovat će se prema sljedećoj formuli: broj bodova=(ponuđeni broj sati)/(najviše ponuđeni broj sati) *15 Vrijednost bodova dobiva se zaokruživanjem, bez decimalnih mjesta. Životni vijek deklarira se prema IES TM 21-2011, LM-80-10, odnosno sukladno članku 73. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, jednako vrijednim potvrdama (certifikatima) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje drugih država članica Europske unije. Sve podrobno objašnjeno u dokumentaciji za nadmetanje.. Značaj 0
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
4-2015-JR
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 148-273634 od 4.8.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 24-12-2015 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Energetska usluga – provedba projekta energetske učinkovitosti u Gradu Novigradu – Cittanova
V.1)Datum sklapanja ugovora :
24.12.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Zajednica ponuditelja: GGE d.o.o.; Javna razsvetljava d.d.
Nacionalni registracijski broj: 6003079000
Poštanska adresa: Šlandrova ulica 4c
Mjesto: Ljubljana
Poštanski broj: SI-1000
Država: Slovenija
E-pošta: tinca.stopar@gge.si
Telefon: +385 038659035200

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 3 200 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 4 464 231,83 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 8
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
13.1.2016