Dostawy - 14121-2023

09/01/2023    S6

Hiszpania-Teruel: Urządzenia do mammografii

2023/S 006-014121

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gerencia Sector Sanitario de Teruel
Krajowy numer identyfikacyjny: Q5000442C
Adres pocztowy: Calle Joaquín Arnau, 22
Miejscowość: Teruel
Kod NUTS: ES242 Teruel
Kod pocztowy: 44001
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Gerencia Sector Sanitario de Teruel
E-mail: infosalud@aragon.es
Adresy internetowe:
Główny adres: https://contrataciondelestado.es
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=48YDcrs9tQEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GheO3BejAckSugstABGr5A%3D%3D
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=48YDcrs9tQEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

: Contratación del Suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra sujeto a disponibilidad funcional de un MAMÓGRAFO digital con tomosíntesis, estereotaxia digital y mamografía con contraste para el hospital “Obispo Polanco” de Teruel

Numer referencyjny: P.A. 1/HOP/2023
II.1.2)Główny kod CPV
33111650 Urządzenia do mammografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

: Contratación del Suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra sujeto a disponibilidad funcional de un MAMÓGRAFO digital con tomosíntesis, estereotaxia digital y mamografía con contraste para el hospital “Obispo Polanco” de Teruel

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 401 940.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES242 Teruel
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Servicio de Radiología del hospital Obispo PolancoAvd. Ruiz Jarabo s/n. Teruel. 44002

II.2.4)Opis zamówienia:

: Contratación del Suministro en régimen de arrendamiento sin opción de compra sujeto a disponibilidad funcional de un MAMÓGRAFO digital con tomosíntesis, estereotaxia digital y mamografía con contraste para el hospital “Obispo Polanco” de Teruel

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Generador / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Mamografía con contraste / Waga: 6
Kryterium jakości - Nazwa: Sistema de estereotaxia digital / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Sistema de imagen / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Sistema de soporte del conjunto radiológico / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sistema de tomosíntesis / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Tubo de Rx / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: período de operatividad (uptime) del tiempo útil de funcionamiento / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Plazo puesta en funcionamiento desde la formalización del contrato / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Tiempo de respuesta servicio técnico / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Oferta económica / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 401 940.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2023
Koniec: 30/04/2028
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cifra anual de negocio

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- Otros

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Consideraciones de tipo social. Descripción: Acreditar mediante declaración responsable que la empresa cuenta con una plantillacon un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad

Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Declaración responsable de que la empresa tiene adoptadas medidas para lapromoción de reciclado de productos y el uso de envases reutilizables

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Es necesario una mamógrafo urgente por rotura del anterior

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/02/2023
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Hiszpański
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/03/2023
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Sala de juntas de la Gerencia Sector de Teruel

Datos de Dirección:

Calle: Joaquín Arnau, 22 - 3ª planta

CP: 44001

Población: Teruel

País: España

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Descripción: Se publicará una webex para unirse a la reunión

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Adres pocztowy: Plaza de los Sitios, 13
Miejscowość: Zaragoza
Kod pocztowy: 50001
Państwo: Hiszpania
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón
Adres pocztowy: Plaza de los Sitios, 13
Miejscowość: Zaragoza
Kod pocztowy: 50001
Państwo: Hiszpania
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2023