Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 14189-2022

11/01/2022    S7

België-Gent: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 007-014189

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17002
Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762839
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=433289
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling en onderhoud van het ‘Elsa’-platform dat op basis van AI ondersteuning biedt bij strooibeslissingen

Referentienummer: EMG-VC/20097-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

AWV wenst een automatisch platform te ontwikkelen dat de verantwoordelijke per wegendistrict die strooibeslissingen nemen (hierna: ‘de beslisser’) ondersteunt bij strooibeslissingen. Dit platform dient aan te geven of een strooiactie moet worden uitgevoerd, welk type smeltmiddel aangewezen is, de hoeveelheid smeltmiddel, het strooi-uur en welk deel van de weg dient gestrooid te worden. Met dit nieuw platform hoopt AWV een drieledige impact te hebben:

1. Meer uniforme strooibeslissingen over de verschillende districten onder gelijkaardige omstandigheden, zodat de wegen veilig en berijdbaar zijn tijdens de winterperiode,

2. Minimaliseren van de impact op het milieu door enkel te strooien wanneer het nodig is. Het gebruikte smeltmiddel komt na een strooiactie immers in de bermen terecht,

3. Het optimaliseren van kennisoverdracht zodat expertise niet verloren gaat en eenvoudig doorgegeven kan worden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 335 265.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72268000 Leveren van software
72267100 Onderhoud van software voor informatietechnologie
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
72310000 Gegevensverwerkingsdiensten
72311100 Gegevensconversie
72311200 Batch-verwerkingsdiensten
72316000 Analyseren van gegevens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AWV wenst een automatisch platform te ontwikkelen dat de verantwoordelijke per wegendistrict

die strooibeslissingen nemen (hierna: ‘de beslisser’) ondersteunt bij strooibeslissingen. Dit platform

dient aan te geven of een strooiactie moet worden uitgevoerd, welk type smeltmiddel aangewezen is, de hoeveelheid smeltmiddel, het strooi-uur en welk deel van de weg dient

gestrooid te worden. Met dit nieuw platform hoopt AWV een drieledige impact te hebben:

1. Meer uniforme strooibeslissingen over de verschillende districten onder gelijkaardige omstandigheden, zodat de wegen veilig en berijdbaar zijn tijdens de winterperiode,

2. Minimaliseren van de impact op het milieu door enkel te strooien wanneer het nodig is. Het

gebruikte smeltmiddel komt na een strooiactie immers in de bermen terecht,

3. Het optimaliseren van kennisoverdracht zodat expertise niet verloren gaat en eenvoudig

doorgegeven kan worden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 239-591224
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 32
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Skyhaus bvba
Postadres: Esplanade Oscar Van de Voorde 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 335 265.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/01/2022