Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 14209-2023

09/01/2023    S6

Danmark-Roskilde: Drift af vaskeri

2023/S 006-014209

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sjælland
CVR-nummer: 42008419
Postadresse: Sjællandsvænget 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
E-mail: indkob@bosj.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/193499670.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.bosj.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/193499670.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/193499670.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

UDBUD AF VASKERIDRIFT

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98311200 Drift af vaskeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boligselskabet Sjælland er en almen boligorganisation, som er oprettet i medfør af Almenboligloven. Nærværende udbud vedrører en Kontrakt om Vaskeridrift for Boligselskabet Sjællands 81 boligafdelinger, beliggende på Sjælland. Der er option for tilknytning af flere fællesvaskerier, hvis der i løbet af Kontraktperioden oprettes eller optages nye boligafdelinger med vaskerier under Ordregivers administration, hvor tilsvarende drift ønskes.

Med dette udbud ønsker Ordregiver at overlade al vaskeridrift til én professionel aktør. Ved vaskeridrift forstås, at al installation, montering, drift, løbende udskiftning, service og vedligeholdelse af vaskeriudstyr, anlæg og faciliteter skal overlades til den vindende Tilbudsgiver.

Kontraktlængden pr. vaskeri er 15 år (180 måneder).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42716000 Vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner
51543400 Installation af vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner
98311100 Forvaltning af vaskeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligselskabet Sjælland er en almen boligorganisation, som er oprettet i medfør af Almenboligloven. Nærværende udbud vedrører en Kontrakt om Vaskeridrift for Boligselskabet Sjællands 81 boligafdelinger, beliggende på Sjælland. Der er option for tilknytning af flere fællesvaskerier, hvis der i løbet af Kontraktperioden oprettes eller optages nye boligafdelinger med vaskerier under Ordregivers administration, hvor tilsvarende drift ønskes.

Med dette udbud ønsker Ordregiver at overlade al vaskeridrift til én professionel aktør. Ved vaskeridrift forstås, at al installation, montering, drift, løbende udskiftning, service og vedligeholdelse af vaskeriudstyr, anlæg og faciliteter skal overlades til den vindende Tilbudsgiver.

Kontraktlængden pr. vaskeri er 15 år (180 måneder).

Den samlede anslåede værdi af Kontrakten over 15 år er estimeret til 80.000.000 mio. ekskl. moms. 

Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige Tilbud på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet". Tilbuddene vil blive vurderet ud fra følgende underkriterier og vægtning:

- Underkriteriet Pris - vægter 50 %

- Underkriterie Kvalitet - vægter 50 %

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2023
Slut: 30/09/2038
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan beslutte, at Leverandøren skal fortsætte driften af Ordregivers vaskerier i indtil 60 dage efter for at sikre en smidig overgang til en ny leverandør ved kontraktophør, hvis Ordregiver har meddelt Leverandøren derom senest 3 måneder inden Kontraktens oprindelige ophørsdato.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option for tilknytning af flere vaskerier, hvis der i løbet af Kontraktperioden oprettes eller optages nye boligafdelinger med vaskerier under Ordregivers administration, hvor tilsvarende drift ønskes.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Økonomisk og Finansiel formåen:

Positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 regnskabsår

Positivt driftsresultat for hvert af de seneste 3 regnskabsår

Gyldig erhvervsansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver oplyser om følgende forhold og har minimum:

Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

Positivt driftsresultat i hvert af de seneste 3 regnskabsår

Gyldig erhvervsansvarsforsikring på min. kr. 10 mio. for personskade og kr. 5 mio. ved tingskade - I ESPD-et skal oplyses det samlede dækningssum

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Teknisk og faglig formåen:

Sammenlignelige referencer - mindst 2 og maksimalt 5 referencer - der hver ikke er mere end 3 år gammel, gældende fra dato for tilbudsfrist og 3 år tilbage. Vedlægger Tilbudsgiver samlet mere end 5 referencer, vil det være de første 5 referencer der indgår i bedømmelsen af Tilbuddet. Afgives Tilbud af et konsortium eller baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, må det samlede antal referencer fra alle aktører tilsammen stadigt være maksimalt 5 referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver oplyser om følgende forhold og har minimum:

2 sammenlignelige kundereferencer, gennemført og implementeret indenfor de sidste 3 år

Med "sammenlignelige kundereferencer gennemført og implementeret" mener Ordregiver referencer, der ud fra en helhedsvurdering er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang, herunder særligt referencer på opgaver gennemført og implementeret som "Vaskeridrift" i en "Købs" - eller "Total drift" model, hvor det er Tilbudsgiver, der varetager de opgaver, der er beskrevet i det samlede udbudsmateriale.

Hver reference skal indeholde en angivelse af:

Opgavens samlede størrelse (antal vaskerier og samlet kontraktsum)

Tilbudsgivers rolle, ansvar og opgaver

Udførelsesperiode (kontraktindgåelsestidspunkt og kontraktudløb)

Kundens navn og oplysninger om kontaktperson

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/02/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 07/08/2023
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/02/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

I ESPD-dokumentet skal Tilbudsgiver oplyse, om denne er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

Udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1 og 2

Udelukkelsesgrunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til udbudslovens § 135, stk. 3

Udelukkelsesgrunde vedrørende § 136 herunder interessekonflikter i henhold § 24 nr. 18, konkurrencefordrejning som følge af § 39, eller har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 eller 3

Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde vil Ordregiver udelukke Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren.

Ordregiver vil endvidere udelukke Tilbudsgiver:

der er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet og denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren er hjemmehørende i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2.

Hvis Tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTOs Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land, jf. § 134 a.

Hvis Ordregiver på baggrund af oplysningerne i ESPD eller ud fra øvrige omstændigheder vurderer, at Tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af ovennævnte udelukkelsesgrunde, vil Ordregiver meddele Tilbudsgiver dette og fastsætte en frist for Tilbudsgiver til at dokumentere, at denne alligevel er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Ordregiver skal kræve dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-et, jf. Udbudslovens §§ 151 og 152, fra dén Tilbudsgiver, som Ordregiver forventer at tildele Kontrakten. Dette skal senest gøres, inden Ordregiver træffer beslutning om, hvilken Tilbudsgiver, der tildeles Kontrakten.

Ordregiver forbeholder sig mulighed for at kræve, at Tilbudsgiver fremlægger dokumentationen på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

Den Tilbudsgiver som Ordregiver forventer at tildele Kontrakt til skal på opfordring fra Ordregiver fremsende følgende dokumentation til Ordregiver:

1. Gyldigt forsikringscertifikat

2. Serviceattest, udstedt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der maksimalt må være 6 måneder gammel, gældende fra tilbudsfristen, hvori fremgår, at Tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU af 26.02.2014.

Hvis Tilbudsgiver er et konsortium, kræves der Serviceattest fra hver konsortiedeltager.

Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan Tilbudsgiver aflevere dokumentation i henhold til artikel 45 i udbudsdirektivet.

Anmodning om serviceattest kan ske på: https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Anmod_om_serviceattest/

3. Revisorpåtegnede årsregnskaber, der viser Egenkapital og Driftsresultat for hvert år af de seneste 3 regnskabsår

4. Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD-et, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for Tilbudsgivers tekniske kapacitet

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/01/2023