Prekės - 14425-2016

Pateikti glaustą rodinį

16/01/2016    S11    Europos Parlamentas - Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Belgija-Briuselis: Kvietimas pateikti pasiūlymus Nr. 06A50/2015/M078 – Raktų tiekimas Europos Parlamento pastatams Briuselyje – Europos Parlamento pastatams Briuselyje skirtų užrakto cilindrų tiekimas ir įrengimas

2016/S 011-014425

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas
Adresas: rue Wiertz 60
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1047
Šalis: Belgija
Kam: unité des contrats et marchés publics
El. paštas: INLO.AO-BRU@ep.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://europarl.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1181

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas
Adresas: rue Wiertz 60
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1047
Šalis: Belgija
Kam: bureau MTY 08R003

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Kvietimas pateikti pasiūlymus Nr. 06A50/2015/M078 – Raktų tiekimas Europos Parlamento pastatams Briuselyje – Europos Parlamento pastatams Briuselyje skirtų užrakto cilindrų tiekimas ir įrengimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Briuselis.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 4
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Raktų tiekimas Europos Parlamento pastatams Briuselyje.
Europos Parlamento pastatams Briuselyje skirtų užrakto cilindrų tiekimas ir įrengimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

44316500

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Prieš pirmąjį mokėjimo prašymą turi būti sudaryta neatšaukiama ir besąlygiška garantija, kuri mokama pateikus pirmąjį prašymą ir kurios suma yra 40 000 EUR. Ši garantija bus patvirtinta garantijos raštu, išduotu banko, finansinės institucijos ar trečiosios šalies, kurią patvirtino Europos Parlamento kasininkas.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Europos Parlamentas turės 30 kalendorinių dienų sumoms, kurias jis skolingas, išmokėti pagal sutartį.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Dalyvauti šiame konkurse lygiomis teisėmis gali visi sutarčių sąlygas atitinkantys fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir valstybinės įstaigos, kuriems taikomos sutarčių nuostatos, ypač iš Europos Sąjungos valstybės narės, taip pat fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir valstybinės įstaigos iš ne valstybių narių, kurios yra sudariusios specialųjį susitarimą su Europos Sąjunga viešųjų pirkimų srityje, laikydamiesi šiame susitarime nurodytų sąlygų.
Ekonominės veiklos vykdytojų grupėms leidžiama teikti pasiūlymus, jei jų nariai yra solidariai atsakingi.
Tai gali apimti subjektą, turintį arba neturintį teisinį subjektiškumą: konsorciumą, privatų susitarimą ar bet kurią kitą tinkamą bendradarbiavimo formą.
Prieš pasirašydamas sutartį Europos Parlamentas turi teisę pareikalauti, kad grupė, kuriai bus paskirta sutartis, įgytų specialų juridinį statusą, jeigu to prireiktų sutarčiai sėkmingai įvykdyti.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: draudimo dalyvauti procedūroje kriterijų priminimas – 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 106 ir 107 straipsniai:
„106 straipsnis – Draudimo dalyvauti procedūroje kriterijai ir administracinės sankcijos:
1. Perkančioji organizacija draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti šiuo reglamentu reglamentuojamose viešųjų pirkimų procedūrose, kai:
a) ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam yra taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, kai jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, kai jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, kai jis yra sustabdęs savo verslo veiklą arba kai jis yra analogiškoje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatytos procedūros;
b) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas nevykdo savo pareigų, susijusių su mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis yra įsisteigęs, arba perkančiosios organizacijos šalies, arba sutarties vykdymo šalies teisę;
c) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto pažeidžiant taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kurios atstovas yra ekonominės veiklos vykdytojas, etikos standartus, arba padaryto bet kuriais kitais neteisėtais veiksmais, kurie daro poveikį jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį aplaidumą, įskaitant visų pirma, bet kurį iš šių veiksmų:
i) sukčiavimas arba aplaidumas pateikiant klaidingą informaciją, kurios reikalaujama siekiant patikrinti, ar nesama draudimo dalyvauti procedūroje pagrindų arba atitiktį atrankos kriterijams, arba kurios reikia vykdant sutartį;
ii) susitarimo su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudarymas siekiant iškreipti konkurenciją;
iii) intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas;
iv) bandymas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo procesui vykstant viešųjų pirkimų procedūrai;
v) bandymas gauti konfidencialios informacijos, dėl kurios viešųjų pirkimų procedūroje ekonominės veiklos vykdytojas įgytų nepagrįstą pranašumą;
d) galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl bet kurios iš šių veikų:
i) sukčiavimo, kaip apibrėžta 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (9) 1 straipsnyje;
ii) korupcijos, kaip apibrėžta 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais (10) 3 straipsnyje ir Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR (11) 2 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl korupcijos, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos šalies, šalies, kurioje yra įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas, arba sutarties vykdymo šalies teisę;
iii) dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR 2 straipsnyje;
iv) pinigų plovimo arba teroristų finansavimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnyje;
v) teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, kaip apibrėžta atitinkamai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1 ir 3 straipsniuose, arba dėl nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos tokiai veikai, bendrininkavimo ją vykdant arba kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to sprendimo 4 straipsnyje;
vi) vaikų darbo ar kitų prekybos žmonėmis formų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES 2 straipsnyje;
e) ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas pagrindines pareigas vykdant iš biudžeto finansuojamą sutartį, tai atliko su dideliais trūkumais ir dėl to ta sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko arba buvo pareikalauta atlyginti nuostolius, ar buvo taikomos kitos sutartyje numatytos sankcijos, arba šie trūkumai buvo atskleisti leidimus suteikiančio pareigūno, OLAF ar Audito Rūmų atliktų patikrinimų, auditų ar tyrimų metu;
f) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas padarė pažeidimą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje.
2. Jei 1 dalies c, d ir f punktuose nurodytais atvejais arba 1 dalies e punkte nurodytu atveju nėra galutinio teismo sprendimo arba, kai taikoma, galutinio administracinio sprendimo, perkančioji organizacija draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, remdamasi tuose punktuose nurodytų veiksmų preliminariu teisiniu kvalifikavimu, atsižvelgdama į nustatytus faktus ar kitas išvadas, išdėstytus 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendacijoje.
Pirmoje pastraipoje nurodytas preliminarus kvalifikavimas nedaro poveikio valstybių narių kompetentingų institucijų pagal nacionalinę teisę atliekamam atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų vertinimui. Gavusi pranešimą apie galutinį teismo sprendimą ar galutinį administracinį sprendimą, perkančioji organizacija nedelsdama peržiūri savo sprendimą dėl draudimo ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje ir (arba) dėl finansinės nuobaudos skyrimo. Tais atvejais, kai galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nenustatoma draudimo dalyvauti procedūroje trukmė, perkančioji organizacija nustato šią trukmę, remdamasi nustatytais faktais bei išvadomis ir atsižvelgdama į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją.
Kai tokiu galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu pripažįstama, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra kaltas dėl veiksmų, kuriems taikomas preliminarus teisinis kvalifikavimas, kuriuo remiantis ekonominės veiklos vykdytojui buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, perkančioji organizacija nedelsdama panaikina tą draudimą dalyvauti procedūroje ir (arba) prireikus grąžina skirtą finansinę nuobaudą.
Pirmoje pastraipoje nurodyti faktai ir išvados visų pirma apima:
a) faktus, nustatytus Audito Rūmų ir OLAF atliktų auditų ar tyrimų arba vidaus audito metu, arba leidimus suteikiančio pareigūno atsakomybe atlikto bet kurio kito patikrinimo, audito ar kontrolės metu;
b) negalutinius administracinius sprendimus, kurie gali apimti drausmines priemones, kurių ėmėsi kompetentinga priežiūros institucija, atsakinga už profesinės etikos standartų taikymo tikrinimą;
c) ECB, EIB, Europos investicijų fondo ar tarptautinių organizacijų sprendimus;
d) Komisijos sprendimus, susijusius su Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimu, arba nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimus, susijusius su Sąjungos ar nacionalinės konkurencijos teisės pažeidimu.
3. Visi pagal 106–108 straipsnius priimti perkančiosios organizacijos sprendimai arba, kai taikoma, 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendacijos priimami laikantis proporcingumo principo, ypač atsižvelgiant į padėties rimtumą, įskaitant poveikį Sąjungos finansiniams interesams ir įvaizdžiui, į nuo atitinkamų veiksmų praėjusį laiką, jų trukmę ir pasikartojimą, ketinimą arba aplaidumo laipsnį, ribotą sumą, aptariamą šio straipsnio 1 dalies b punkte, arba bet kurias kitas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, kaip antai, į tai, kokiu mastu ekonominės veiklos vykdytojas bendradarbiavo su atitinkama kompetentinga institucija ir padėjo atlikti tyrimą, kaip pripažinta perkančiosios organizacijos, ar į situacijos, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, atskleidimą padarius šio straipsnio 10 dalyje nurodytą pareiškimą.
4. Perkančioji organizacija draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, kai asmuo, kuris yra to ekonominės veiklos vykdytojo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys, arba kuris turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, yra patekęs į vieną ar daugiau iš 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų.
Perkančioji organizacija taip pat draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje tais atvejais, kai fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima neribotą atsakomybę už to ekonominės veiklos vykdytojo skolas, yra patekęs į vieną ar daugiau iš 1 dalies a ar b punkte nurodytų situacijų.
5. Kai biudžetas vykdomas atliekant netiesioginį valdymą kartu su trečiosiomis šalimis, Komisija, atitinkamais atvejais atsižvelgdama į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų, gali priimti sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) skirti finansinę nuobaudą, jei trečioji šalis, kuriai pagal 58 straipsnio 1 dalies c punktą pavestos biudžeto vykdymo užduotys, to nepadaro. Tai nedaro poveikio trečiosios šalies atsakomybei pagal 60 straipsnio 3 dalį užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimo atvejams, juos nustatyti, ištaisyti ir apie juos pranešti arba priimti sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje arba skirti finansines nuobaudas.
6. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais perkančioji organizacija gali laikinai be 108 straipsnyje nurodytos komisijos išankstinės rekomendacijos uždrausti ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, jei atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo dalyvavimas viešųjų pirkimų procedūroje keltų didelę ir neišvengiamą grėsmę Sąjungos finansiniams interesams. Tokiais atvejais perkančioji organizacija nedelsdama dėl to kreipiasi į komisiją ir ne vėliau kaip per 14 dienų po komisijos rekomendacijos gavimo dienos priima galutinį sprendimą.
7. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama, kai taikoma, į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, nedraudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje, kai:
a) ekonominės veiklos vykdytojas ėmėsi šio straipsnio 8 dalyje nurodytų taisomųjų priemonių ir taip įrodė savo patikimumą. Šis punktas netaikomas šio straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu atveju;
b) tai reikalinga siekiant užtikrinti paslaugos tęstinumą ribotą laikotarpį, kol bus priimtos šio straipsnio 8 dalyje nurodytos taisomosios priemonės;
c) toks draudimas būtų neproporcingas, remiantis šio straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais.
Be to, šio straipsnio 1 dalies a punktas netaikomas prekių pirkimui ypač palankiomis sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai nutraukia savo verslo veiklą, arba iš likvidatorių, jei vykdoma nemokumo procedūra, jei susitarta su kreditoriais arba jei pagal nacionalinę teisę vykdoma panaši procedūra.
Draudimo dalyvauti procedūroje netaikymo atvejais, nurodytais šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose, perkančioji organizacija nurodo priežastis, dėl kurių ekonominės veiklos vykdytojui nedraudžiama dalyvauti procedūroje, ir apie tas priežastis informuoja 108 straipsnyje nurodytą komisiją.
8. 7 dalyje nurodytos priemonės, kuriomis ištaisoma situacija, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje, visų pirma gali būti:
a) priemonės, skirtos nustatyti, kodėl susidaro situacijos, dėl kurių nustatomas draudimas dalyvauti procedūroje, ir konkrečios techninės, organizacinės ir su darbuotojais susijusios priemonės atitinkamoje ekonominės veiklos vykdytojo verslo srityje, tinkamos veiksmams ištaisyti ir užkirsti kelią vėlesniam jų pasikartojimui;
b) įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas ėmėsi priemonių, kad kompensuotų ar atlygintų žalą ar nuostolius, kurie buvo padaryti Sąjungos finansiniams interesams dėl faktinių aplinkybių, lėmusių situaciją, dėl kurių buvo nustatytas draudimas dalyvauti procedūroje;
c) įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas sumokėjo kompetentingos institucijos skirtą baudą arba 1 dalies b punkte nurodytus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas arba užtikrino jų mokėjimą.
9. Atsižvelgdama, kai taikoma, į peržiūrėtą 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, perkančioji organizacija nedelsdama peržiūri savo sprendimą drausti ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje ex officio arba to ekonominės veiklos vykdytojo prašymu, kai pastarasis jau ėmėsi taisomųjų priemonių, kurių pakanka, kad būtų įrodytas jo patikimumas, arba pateikė naujos informacijos, iš kurios aišku, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyta situacija, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, jau išspręsta.
10. Kandidatas arba konkurso dalyvis, teikdamas prašymą dalyvauti arba pasiūlymą, nurodo, ar yra patekęs į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje arba 107 straipsnio 1 dalyje nurodytų situacijų, ir, kai taikoma, ar jis ėmėsi bet kokių šio straipsnio 7 dalies a punkte nurodytų taisomųjų priemonių. Prireikus kandidatas arba konkurso dalyvis pateikia tokį patį pareiškimą, kurį yra pasirašęs subjektas, kurio pajėgumais jis ketina naudotis. Tačiau perkančioji organizacija gali netaikyti šių reikalavimų labai mažos vertės sutartims, kurios turi būti apibrėžtos pagal 210 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.
11. Perkančiajai organizacijai bet kada paprašius ir kai to reikia siekiant užtikrinti tinkamą procedūros eigą, kandidatas ar konkurso dalyvis, taip pat subjektas, kurio pajėgumais kandidatas arba konkurso dalyvis ketina naudotis, pateikia:
a) tinkamų įrodymų, kad kandidatas, konkurso dalyvis arba subjektas nėra patekęs nė į vieną iš 1 dalyje nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje;
b) informacijos apie asmenis, kurie yra kandidato, konkurso dalyvio arba subjekto administracijos, valdymo ar priežiūros organo nariai arba kurie turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to kandidato, konkurso dalyvio ar subjekto atžvilgiu, ir tinkamų įrodymų, kad vienas ar keli tokie asmenys nėra patekę nė į vieną iš 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje;
c) tinkamų įrodymų, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie prisiima neribotą atsakomybę už to kandidato, konkurso dalyvio ar subjekto skolas, nėra patekę į 1 dalies a ar b punkte nurodytą situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje.
12. Perkančioji organizacija gali taikyti 1–11 dalis ir subrangovui.
Tokiu atveju perkančioji organizacija reikalauja, kad kandidatas ar konkurso dalyvis pakeistų subrangovą ar subjektą, kurio pajėgumais kandidatas ar konkurso dalyvis ketina naudotis, kuris yra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje.
13. Siekiant užtikrinti atgrasomąjį poveikį, perkančioji organizacija, atsižvelgdama, kai taikoma, į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, ekonominės veiklos vykdytojui, kuris stengėsi įgyti galimybę pasinaudoti Sąjungos lėšomis dalyvaudamas arba prašydamas dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje tuo metu, kai buvo patekęs į vieną iš toliau nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, ir nepranešė apie tai pagal šio straipsnio 10 dalį, gali skirti finansinę nuobaudą:
a) šio straipsnio 1 dalies c, d, e ir f punktuose nurodytų situacijų atveju – kaip alternatyvą sprendimui dėl draudimo ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, kai toks draudimas būtų neproporcingas remiantis šio straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais;
b) šio straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytų situacijų atveju – kartu su draudimu dalyvauti procedūroje, kuris būtinas norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, kai ekonominės veiklos vykdytojas sistemingai ir periodiškai ėmėsi veiksmų, kuriais siekė netinkamai pasinaudoti Sąjungos lėšomis.
Finansinės nuobaudos suma sudaro nuo 2 iki 10 % visos sutarties vertės.
14. Draudimo dalyvauti procedūroje trukmė neturi viršyti nė vieno iš šių laikotarpių:
a) trukmės, jei ji yra nustatyta valstybės narės galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu;
b) penkerių metų 1 dalies d punkte nurodytais atvejais;
c) trejų metų 1 dalies c, e ir f punktuose nurodytais atvejais.
Ekonominės veiklos vykdytojui draudžiama dalyvauti procedūroje tol, kol jis yra vienoje iš 1 dalies a ir b punktuose nurodytų situacijų.
15. Draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinių nuobaudų skyrimo ekonominės veiklos vykdytojui senaties terminas yra penkeri metai, skaičiuojami nuo bet kurios iš šių datų:
a) veiksmų, dėl kurių buvo nustatytas draudimas dalyvauti procedūroje, datos arba tęstinių ar pasikartojančių veiksmų atveju – datos, kurią tie veiksmai nutraukiami, šio straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose nurodytais atvejais;
b) nacionalinei jurisdikcijai priklausančio teismo galutinio sprendimo arba galutinio administracinio sprendimo datos, šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytais atvejais.
Senaties terminas nutraukiamas Komisijos, OLAF, 108 straipsnyje nurodytos komisijos ar bet kurio subjekto, dalyvaujančio vykdant biudžetą, aktu, apie kurį pranešama ekonominės veiklos vykdytojui ir kuris susijęs su tyrimais arba teismo procesu. Naujo senaties termino skaičiavimas pradedamas kitą dieną po nutraukimo.
Šio straipsnio 1 dalies f punkto tikslu draudimui dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinėms nuobaudoms ekonominės veiklos vykdytojui skirti taikomas Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatytas senaties terminas.
Kai ekonominės veiklos vykdytojo veiksmams gali būti taikomos kelios šio straipsnio 1 dalyje išvardytos priežastys, taikomas rimčiausios iš tų priežasčių senaties terminas.
16. Tam, kad prireikus būtų sustiprintas atgrasomasis draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinės nuobaudos poveikis, Komisija, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos sprendimą, savo interneto svetainėje paskelbia toliau nurodytą informaciją, susijusią su draudimu dalyvauti procedūroje ir, kai taikoma, finansine nuobauda šio straipsnio 1 dalies c, d, e ir f punktuose nurodytais atvejais:
a) atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo vardą, pavardę (pavadinimą);
b) situaciją, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, darant nuorodą į šio straipsnio 1 dalį;
c) draudimo dalyvauti procedūroje trukmę ir (arba) finansinės nuobaudos sumą.
Kai priimamas sprendimas dėl draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinės nuobaudos, remiantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytu preliminariu kvalifikavimu, paskelbtoje informacijoje nurodoma, kad nėra galutinio teismo sprendimo arba, kai taikoma, galutinio administracinio sprendimo. Tais atvejais informacija apie apeliacijas, jų statusą ir nagrinėjimo rezultatus, taip pat apie perkančiosios organizacijos peržiūrėtus sprendimus skelbiama nedelsiant. Kai skiriama finansinė nuobauda, paskelbtoje informacijoje taip pat nurodoma, ar ta nuobauda yra sumokėta.
Sprendimą dėl informacijos paskelbimo priima perkančioji organizacija tam tikrais atvejais po atitinkamo galutinio teismo sprendimo, arba, kai taikoma, galutinio administracinio sprendimo, arba po 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendacijos. Tas sprendimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams po pranešimo apie jį ekonominės veiklos vykdytojui dienos.
Paskelbta informacija pašalinama iškart po draudimo dalyvauti procedūroje pasibaigimo. Finansinės nuobaudos atveju paskelbta informacija pašalinama po šešių mėnesių nuo tos nuobaudos sumokėjimo dienos.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001, kai tai susiję su asmens duomenimis, perkančioji organizacija informuoja ekonominės veiklos vykdytoją apie jo teises pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles ir apie procedūras, pagal kurias naudojamasi tomis teisėmis.
17. Šio straipsnio 16 dalyje nurodyta informacija neskelbiama šiomis aplinkybėmis:
a) kai reikia išsaugoti tyrimo arba nacionalinio teismo proceso konfidencialumą;
b) kai dėl paskelbtos informacijos būtų padaryta neproporcinga žala atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui arba kitais atžvilgiais ji turėtų neproporcingą poveikį, remiantis šio straipsnio 3 dalyje nustatytais proporcingumo kriterijais ir finansinės nuobaudos suma;
c) kai tai susiję su fiziniu asmeniu – išskyrus atvejus, kai asmens duomenų paskelbimas išimties tvarka yra pateisinamas dėl, inter alia, veiksmų rimtumo ar jų poveikio Sąjungos finansiniams interesams. Tokiais atvejais priimant sprendimą dėl informacijos paskelbimo deramai atsižvelgiama į teisę į privatų gyvenimą ir kitas Reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytas teises.
18. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl šio straipsnio 10 dalyje nurodyto pareiškimo turinio, dėl šio straipsnio 11 dalies a punkte nurodytų įrodymų, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra patekęs nė į vieną iš situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, be kita ko, pateikiant nuorodą į Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, kaip numatyta Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 2 dalyje, ir dėl situacijų, kuriomis perkančioji organizacija gali reikalauti pateikti tokį pareiškimą ar įrodymų, arba gali to nereikalauti.
107 straipsnis – Pašalinimas iš konkrečios viešųjų pirkimų procedūros:
1. Perkančioji organizacija neskiria sutarties dėl konkrečios viešųjų pirkimų procedūros ekonominės veiklos vykdytojui, kuris:
a) yra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje ir kuri nustatyta pagal 106 straipsnį;
b) klaidingai pateikė informaciją, kuri yra viena iš dalyvavimo procedūroje sąlygų, arba tos informacijos nepateikė;
c) yra dalyvavęs rengiant pirkimo dokumentus, kai dėl to iškreipiama konkurencija ir to ištaisyti kitomis priemonėmis negalima.
2. Prieš priimdama sprendimą pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją iš konkrečios viešųjų pirkimų procedūros, perkančioji organizacija ekonominės veiklos vykdytojui suteikia galimybę pateikti pastabas, išskyrus atvejus, kai pašalinimas yra pagrįstas pagal 1 dalies a punktą sprendimu dėl draudimo dalyvauti procedūroje, priimtu dėl ekonominės veiklos vykdytojo, po jo pastabų išnagrinėjimo.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl konkurencijos iškraipymo išvengimo priemonių ir dėl pareiškimo ir įrodymų, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra patekęs į nė vieną iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų situacijų.“
(…)
Konkurso dalyviai privalo pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus pagal pirkimo dokumentų nuostatas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: konkurso dalyviai privalo pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus pagal pirkimo dokumentų nuostatas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: konkurso dalyvis privalo pateikti įrodymą, kad mažiausia metinė apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus, kurių sąskaitos uždarytos, yra 800 000 EUR skelbimo apie pirkimą publikavimo dieną.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Konkurso dalyviai privalo pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus pagal pirkimo dokumentų nuostatas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Konkurso dalyvis privalo pateikti registracijos prekybos registre įrodymą, kai tikslas susijęs su šios sutarties tikslu.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
06A50/2014/M078.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
7.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 180 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 14.3.2016 - 9:30

Vieta:

rue Montoyer 70, Bruxelles, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: po 1 konkurso dalyvio atstovą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Europos Parlamentas organizuos apsilankymą darbų vykdymo vietoje, kuris vyks 9.2.2016 (10:00).
Nustatyta susitikimo vieta yra prie įėjimo į „Altiero Spinelli“ pastato Briuselyje akreditacijos centrą (žr. prie administracinių sąlygų pridėtą žemėlapį).
Dalyvauti gali ne daugiau kaip 2 atstovai iš kiekvienos įmonės.

Kad būtų parengtas leidimas įeiti, prašome pranešti apie dalyvavimą el. paštu (pageidautina) šiuo adresu: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

arba paštu šiuo adresu: Europos Parlamentas, direction générale des infrastructures et de la logistique, unité des contrats et marchés publics, bureau MTY 08R003, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIJA,
likus bent 2 dienoms iki apsilankymo reikia pateikti šią informaciją:
— jūsų bendrovės oficialų pavadinimą,
— jūsų bendrovės el. paštą,
— visų dalyvausiančių asmenų vardus ir pavardes, pareigas, asmens tapatybės kortelės numerį ir gimimo datą.
Jūsų atstovai privalo turėti galiojantį tapatybės dokumentą.
NB: jei reikalaujama informacija nebus pateikta laiku, Europos Parlamento saugos tarnybos gali neįsileisti konkurso dalyvio atstovų.
Registracija į apsilankymą bus patvirtinta el. paštu ar faksu.
Visas kelionės išlaidas, susijusias su šiuo apsilankymu, prisiima patys konkurso dalyviai, o Europos Parlamentas jų neatlygins.
Dalyvavimas darbų vykdymo vietoje yra privalomas: tik dalyvavusiems bus leista teikti pasiūlymus. Dalyvavimas bus įrodytas parašu dalyvavimo registre.

Visus pirkimo dokumentus galima atsisiųsti šiuo adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1181

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
6.1.2016