Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 14439-2018

12/01/2018    S8    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги, свързани с организирането на събития

2018/S 008-014439

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Младенова
Електронна поща: dmitkova@sofia.bg
Телефон: +359 29377252
Факс: +359 29377324

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=81235&companyId=20779
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Париж“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Младенова
Електронна поща: dmitkova@sofia.bg
Телефон: +359 29377252
Факс: +359 29377324

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: отдел „Деловодно обслужване“, архив и ГРАО — фронт офис
Телефон: +359 29377592
Електронна поща: dmitkova@sofia.bg
Факс: +359 29811028
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“.

II.1.2)Основен CPV код
79952000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г.“.

Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта:

1. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2;

2. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4;

Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията;

Задача 2. Организиране на събития;

Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания;

Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството;

Задача 5. Медиен мониторинг.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г.“.

Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта:

1. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2;

2. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4;

Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията;

Задача 2. Организиране на събития;

Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания;

Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството;

Задача 5. Медиен мониторинг.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 000.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 24
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“ по ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Офертите ще бъдат отворени на 15.2.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ул. „Париж“ № 3 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово уведомяване.

Офертата трябва да бъде валидна 6 месеца.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участникът да има опит в изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил или участвал в изпълнението на дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Заб.: Под дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира — услуги по изработване на печатни/презентационни/ информационни/рекламни материали и/или услуги по организиране и провеждане на публични прояви/събития/кампании/обществени мероприятия/интернет кампании и/или организиране на публикации/репортажи в медиите.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 (или еквивалентен) с обхват, приложим към предмета на поръчката.

Продължава в т. VI.3.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Изпълнението на поръчката започва след осигуряване на финансиране.

2. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от датата на уведомяване от страна на Възложителя за осигурено финансиране, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на проекта.

3. Гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора без ДДС, в една от след. форми:

3.1. платежно нареждане;

3.2. банкова гаранция;

3.3. застраховкакоято обезпечава изпълнението.

4. Изпълнителят представя задължително и гаранция в размер на авансово получената сума.

5. Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага. Участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамковото споразумение
IV.1.10)Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11)Основни характеристики на процедурата по възлагане:

1. За участн. в процедурата не следва да са налице обстоят. по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

2. За участн. не следва да са на лице основания по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако са приложими изкл. по чл. 4 от същия закон), като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

3. За участникът не следва да са лице основания по чл. 22 от ЗПУКИ, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие / Срок за получаване на заявления за интерес
Дата: 14/02/2018
Местно време: 17:30
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продълж. от III. 1.4.

Изискв. по т. 1 се доказва с предст. на списък на услугите с предмет, идентичен или сходен с предмета на общест. поръчка, изпълнени от участника през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите (периода на изпълнение) и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Изискв. по т. 2 се доказва с представяне на копие на сертификат. Докум. се предств. при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Общ. поръчка се възлага въз основа на иконом. най-изгодната оферта с критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ при следните показатели:

1) Техническа оценка на офертата — с тежест в КО — 60 т., в т.ч. „Организ. на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ — 50 т. и „Проф. компет. на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ — 10 т., и

2) Финансова оценка на офертата (ФО) — с тежест в КО — 40 т.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/01/2018