Услуги - 14439-2018

12/01/2018    S8

България-София: Услуги, свързани с организирането на събития

2018/S 008-014439

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Младенова
Електронна поща: dmitkova@sofia.bg
Телефон: +359 29377252
Факс: +359 29377324

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=81235&companyId=20779
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Париж“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Младенова
Електронна поща: dmitkova@sofia.bg
Телефон: +359 29377252
Факс: +359 29377324

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Столична община
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. „Московска“ № 33
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: отдел „Деловодно обслужване“, архив и ГРАО — фронт офис
Телефон: +359 29377592
Електронна поща: dmitkova@sofia.bg
Факс: +359 29811028
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile%20

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“.

II.1.2)Основен CPV код
79952000 Услуги, свързани с организирането на събития
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г.“.

Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта:

1. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2;

2. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4;

Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията;

Задача 2. Организиране на събития;

Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания;

Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството;

Задача 5. Медиен мониторинг.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г., по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014—2020 г.“.

Основни компоненти, които ще се изпълняват по проекта:

1. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 2;

2. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София, зона 4;

Задача 1. Изработване на стратегия за кампанията;

Задача 2. Организиране на събития;

Задача 3. Организиране и провеждане на информационна кампания;

Задача 4. Мерки за визуализация по време на строителството;

Задача 5. Медиен мониторинг.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 000.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 24
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“ по ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г.
II.2.14)Допълнителна информация

Офертите ще бъдат отворени на 15.2.2018 г. от 11:00 часа в сградата на ул. „Париж“ № 3 на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово уведомяване.

Офертата трябва да бъде валидна 6 месеца.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участникът да има опит в изпълнението на услуги, сходни с предмета на поръчката. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил или участвал в изпълнението на дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

Заб.: Под дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира — услуги по изработване на печатни/презентационни/ информационни/рекламни материали и/или услуги по организиране и провеждане на публични прояви/събития/кампании/обществени мероприятия/интернет кампании и/или организиране на публикации/репортажи в медиите.

2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 (или еквивалентен) с обхват, приложим към предмета на поръчката.

Продължава в т. VI.3.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Изпълнението на поръчката започва след осигуряване на финансиране.

2. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от датата на уведомяване от страна на Възложителя за осигурено финансиране, но не по-късно от крайния срок за изпълнение на проекта.

3. Гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора без ДДС, в една от след. форми:

3.1. платежно нареждане;

3.2. банкова гаранция;

3.3. застраховкакоято обезпечава изпълнението.

4. Изпълнителят представя задължително и гаранция в размер на авансово получената сума.

5. Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага. Участник, предложил цена за изпълнение, надвишаваща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамковото споразумение
IV.1.10)Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11)Основни характеристики на процедурата по възлагане:

1. За участн. в процедурата не следва да са налице обстоят. по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.

2. За участн. не следва да са на лице основания по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако са приложими изкл. по чл. 4 от същия закон), като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

3. За участникът не следва да са лице основания по чл. 22 от ЗПУКИ, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие / Срок за получаване на заявления за интерес
Дата: 14/02/2018
Местно време: 17:30
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продълж. от III. 1.4.

Изискв. по т. 1 се доказва с предст. на списък на услугите с предмет, идентичен или сходен с предмета на общест. поръчка, изпълнени от участника през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите (периода на изпълнение) и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Изискв. по т. 2 се доказва с представяне на копие на сертификат. Докум. се предств. при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Общ. поръчка се възлага въз основа на иконом. най-изгодната оферта с критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ при следните показатели:

1) Техническа оценка на офертата — с тежест в КО — 60 т., в т.ч. „Организ. на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ — 50 т. и „Проф. компет. на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ — 10 т., и

2) Финансова оценка на офертата (ФО) — с тежест в КО — 40 т.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/01/2018