Προμήθειες - 14494-2017

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

14/01/2017    S10

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προμήθεια επαγγελματικών μηχανών καφέ και συναφών υπηρεσιών

2017/S 010-014494

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 25.11.2016, 2016/S 228-414644)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1049 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. Contact: OIB.02 Marchés publics. Tél. +32 22986989. Fax +32 22960570. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

16.1.2017 (17:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

23.1.2017 (10:00), τοπική ώρα.

(...)

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

13.3.2017 (17:30), τοπική ώρα.

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών:

17.3.2017 (10:00), τοπική ώρα.

(...)